Convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i tecnològica de l’activitat industrial 2017 – BOIB 27-7-2017 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Objecte
Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per concedir ajudes destinades a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Les ajudes consisteixen en dos programes de subvencions diferents, un per a l’adquisició d’actius fixos i un altre per a l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial.

Actuacions subvencionables
Són susceptibles de subvenció les actuacions d’inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l’ampliació, millora o modernització dels ja existents.
Els centres de treball en els quals es faci la inversió han d’estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Es consideren subvencionables les inversions efectuades i pagades en el període que va de l’1 gener de 2017 al 10 de novembre de 2017, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho.
Tenen la consideració d’inversions o despeses subvencionables els següents:
Programa I: l’adquisició d’actius fixos nous, com les màquines i els seus accessoris, i les instal•lacions tècniques associades a aquestes, relacionades directament amb l’activitat que constitueix l’objecte social de l’empresa i que han de ser utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada.
Programa II: els costos d’inversió immaterial d’adquisició de tecnologies associades a la transformació digital de la indústria; que tinguin com a finalitat l’augment de la capacitat productiva; que fomentin la innovació i el disseny; i la redacció de projectes, estudis d’edificació i direcció facultativa per al trasllat, l’ampliació o la millora de les instal•lacions existents.

Queden excloses de subvenció aquelles adquisicions d’actius fixos que no es facin d’acord amb els requisits d’aquesta Resolució, així com les que no vagin acompanyades de la documentació al fet que es refereix l’apartat vuitè, i, en particular, queden expressament excloses les inversions següents:
a) La compra de béns d’equip usats.
b) La compra de vehicles de transport, excepte quan es tracti de transport interior.
c) L’adquisició de terrenys.
d) L’adquisició de locals i immobles.
i) La compra d’utillatge.
f) Les finances, inversions financeres i similars.
g) L’adquisició d’accessoris i recanvis de vehicles.
h) Els treballs realitzats per a l’empresa mateixa.
i) L’adquisició d’empreses o societats, o de part d’aquestes.
j) No es consideren despeses subvencionables:
k) Els impostos, les taxes i els tributs.
l) Les adquisicions mitjançant arrendament financer.

Beneficiaris i requisits
Són beneficiàries les petites i mitges empreses (PIME) de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A, corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball Comercio i Indústria.

Es considera PIME tota entitat que, independentment de la seva forma jurídica, exerceix una activitat econòmica:
* Que ocupa menys 250 persones.
* Amb un volum de negoci anual que no excedeix de 50 milions d’euros o el balanç general dels quals anual no excedeix de 43 milions d’euros.
En la categoria de les Pimes, es defineix petita empresa com aquella que ocupa menys de 50 treballadors, i el volum de negocis anual o el balanç general anual de la qual no supera els 10 milions d’euros. Els dos requisits (efectius d’ocupació i volum de negocis o balanç) són acumulatius, és a dir, s’han de complir els dos perquè l’empresa pugui considerar-se PIME.
S’entén per microempresa la que té menys de 10 treballadors, així com un volum de negoci anual o un balanç general que no supera els 2.000.000 d’euros.

Quantia de les ajudes
Programa I: adquisició d’actius fixos.
Aquestes ajudes s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50% de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius fixos inclosos en el punt 4.1. de l’apartat segon, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables siguin igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.
La inversió en instal•lacions tècniques associades a la maquinària adquirida se subvencionarà fins a un 30% del valor de la maquinària.
L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 30.000 euros per beneficiari i actiu adquirit.

Programa II: adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial.

Aquestes ajudes s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 30% de l’import de la factura (IVA exclòs) d’aquells costos en actius immaterials i d’honoraris professionals pagats per a l’elaboració de la documentació tècnica inclosos en el punt 4.2 de l’apartat segon, en què la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 500 euros, IVA exclòs.
L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 5.000 euros per beneficiari.
L’atorgament de les subvencions que regula aquesta convocatòria és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, sempre que, en l’acumulació d’ajudes per al mateix projecte, la quantia màxima de tots en conjunt sigui inferior al 75% dels costos subvencionables, per complir així l’obligació que el beneficiari aporti una contribució financera mínima del 25% dels costos subvencionables a través de recursos propis o finançament extern exempt d’ajuda pública.

Termini i presentació de sol•licituds
El termini per presentar les sol•licituds és de dos mesos, computables a partir del quinzè dia hàbil següent de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins que s’esgoti la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

Convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i tecnològica de l’activitat industrial 2017 – BOIB 27-7-2017
Tagged on: