LÍNIES DE FINANÇAMENT PERQUÈ PIMES I AUTÒNOMS PUGUIN FER FRONT A l’IMPACTE ECONÒMIC DEL CORONAVIRUS (COVID-19) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Les mesures adoptades per fer front a crisis sanitària contemplen la possibilitat de dotar de liquiditat a empreses, professionals i famílies afectades a través d’una línia d’avals públics, destinats especialment a les petites i mitjanes empreses i autònoms, de cara a garantir els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats per atendre les actuals necessitats de finançament, derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Aquesta línia estarà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres.
Característiques de la Línia d’Avals

El 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes.

Aquests avals els podran sol·licitar les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics soferts durant l’estat d’emergència pel COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i / o en procediment concursal a 17 de març de 2020.

Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor de el Reial decret llei 8/2020, que es
va produir el passat dia 18de març.

L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà el 70% de l’préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.

L’aval emès tindrà una vigència igual a el termini de l’préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.

Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

Les entitats financeres es comprometen a mantenir els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficiïn d’aquests avals en línia amb els costos aplicats abans de l’inici de la crisi de l’COVID-19.

També assumeixen el compromís de mantenir, al menys fins el 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs siguin avalats.

A més, amb anterioritat, el Govern Balear ja havia tret una línia extraordinària de liquiditat Covid-19, per canalitzar amb l’aval de la Societat de Garantia Recíproca Balear:

• ISBA S.G.R.

Es contemplen tres tipus d’operacions, préstecs circulant a 60 mesos amb possibilitat de 12 mesos de carència, pòlissa de crèdit a 12 mesos i pòlissa de crèdit a 36 mesos, les modalitats amb una bonificació en el tipus d’interès de 1.5% (quedaria a l’ tipus d’interès de l’Euribor), i amb una bonificació total de el cost de l’aval de la SGR (Veure annex condicions).

Tornant a les operacions ICO, dos són bàsicament les línies de finançament a disposició d’autònoms i empresaris
ICO COVID 19 (NOMÉS PER SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONEXAS): Per empresa i autònoms amb CNAE pertanyent a el sector turístic (allotjaments, bars, restaurants, etc.) i altres com transport de passatgers, educació, activitats recreatives, d’oci i entreteniment. És un llistat tancat publicat per ICO. La destinació dels fons ha de ser únicament liquiditat, no s’admeten refinançaments. L’import màxim finançable per client són 500.000 euros, a un tipus d’interès fix i el termini de devolució pot ser 2,3 o 4 anys amb un de carència obligatori.

ICO EMPRESES I EMPRENEDORS (RESTA D’ACTIVITATS): Per a empreses i treballadors autònoms independentment de la seva CNAE. Amb la possibilitat d’utilitzar tant per a liquiditat com per a inversió. L’import màxim finançables és de 12,5 milions d’euros en una o diverses operacions, a un tipus d’interès fix i variable i amb un termini comprès entre 1 a 20 anys amb possibilitat de carència de 3 anys (depenent dels fons)

No obstant això segueix vigent la línia ICO CRÈDIT COMERCIAL, dirigit a sol·licitar el finançament d’autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que emetin factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzada a un deutor ubicat dins del territori nacional o aquelles que comptin amb un document acreditatiu acordat amb una altra empresa amb domicili social a Espanya, pel qual l’empresa compradora es comprometi a adquirir béns a l’empresa. Els conceptes finançables són el bestretes de factures i el prefinançament per necessitats de liquiditat de l’empresa per cobrir els costos de producció i elaboració de el bé o servei objecte de venda en territori nacional.

No dubtis a trucar-nos, per comentar el que necessitis, ja que des SERRA MAYANS ASSESSORS et podem aconsellar i ajudar a preparar tota la documentació que les entitats financeres et demanin per aquest finançament, amb la finalitat que tot el procés de sol·licitud i tramitació sigui el més àgil possible.

Consultar Annexe Condicions ISBA S.G.R.

LÍNIES DE FINANÇAMENT PERQUÈ PIMES I AUTÒNOMS PUGUIN FER FRONT A l’IMPACTE ECONÒMIC DEL CORONAVIRUS (COVID-19)