MESURES URGENTS EN L´ÀMBIT LABORAL A CONSEQÜÈNCIA DEL CORONAVIRUS - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

El passat 10 de març es va publicar el Reial decret llei 6/2020, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Amb la finalitat d’evitar la propagació de la malaltia i mantenir la protecció social dels treballadors per compte propi o aliè, s’inclou que els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19 tindran la consideració de situació assimilada a accident de treball a l’efecte de la prestació econòmica per incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.

En tots dos casos la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

La data de la baixa serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

D’altra banda ahir dia 12 de març va sortir publicat el segon Reial decret 7/2020, amb noves mesures per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. En l’àmbit laboral apareixen les següents:

Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig, juny i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixos discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

El que es disposa en aquest article serà aplicable des de l’1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.

MESURES URGENTS EN L´ÀMBIT LABORAL A CONSEQÜÈNCIA DEL CORONAVIRUS