Un milió d’euros en ajudes per als nous autònoms de Balears – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

La Conselleria d’Ocupació llança una convocatòria que expira el 6 d’octubre en la qual es repartirà una mitjana de 4.000 euros per cada nou autònom donat d’alta.
El Govern balear repartirà més d’un milió d’euros de subvenció entre els nous autònoms que s’hagin donat d’alta en l’últim any. El passat 5 d’agost la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria publicava la nova línea d’ajudes que s’estendrà fins al 6 d’octubre.

La convocatòria preveu dos programes: el primer d’ells, de caràcter general, destinat a promocionar l’ocupació autònoma de persones en demanda d’ocupació, que es finança amb càrrec a fons finalistes del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i fons propis de la comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El segon va destinat a fomentar l’ocupació autònoma de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Es podran beneficiar d’aquestes ajudes les persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació que es constitueixin com a treballadors autònoms o per compte propi.
També poden ser beneficiaris els treballadors i treballadores autònoms o per compte propi que formin part de comunitats de béns o societats civils, sempre que les subvencions se sol•licitin a títol personal.

Queden excloses de les ajudes que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de soci de societats mercantils de capital, cooperatives i societats laborals.
També s’exclouen els autònoms col•laboradors. Aquests són les persones que, sense ser titulars d’una activitat de naturalesa autònoma, col•laborin en aquesta activitat, encara que sigui de forma personal, habitual i directa. Igualment, queden exclosos els treballadors i treballadores que hagin exercit la mateixa o similar activeu com a autònoms o per compte propi durant l’any anterior a la data de l’inici de l’activitat per la qual se sol•licita la subvenció i els que ja hagin percebut l’ajuda per a l’establiment com a treballadora o treballador autònom amb anterioritat.
El peticionari ha de donar-se d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i estar domiciliada la seva activitat en les Balears.
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria varien en funció del col•lectiu que es tracti i segons la dificultat per accedir al mercat de treball del sol•licitant:
L’ajuda general per a aturats és de 4.000 euros mentre que puja a 5.000 euros si es tracta de menors de 30 anys o majors de 45 a més de dones aturades. En el cas de persones amb discapacitat la subvenció arribaria als 7.000 euros.

A més s’estableixen altres increments. En cas que la persona sol•licitant es trobi en situació de desocupació de llarga durada, la subvenció serà incrementarà en 500 €. Si es tracta de víctimes de violència de gènere, la quantitat indicada s’ha d’incrementar en un 10 %.

Un milió d’euros en ajudes per als nous autònoms de Balears
Tagged on: