El Govern ha introduït canvis en la normativa per endurir les sancions per a les empreses que contractin falsos autònoms.

En concret, la disposició final quarta del Reial decret llei 28/2018, introdueix una nova infracció a l’article 22 de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social:

“16. Comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte d’altri malgrat que continuïn la mateixa activitat laboral o mantinguin idèntica prestació de serveis, servint-se d’una alta indeguda en un règim de treballadors per compte propi. A aquests efectes es considerarà una infracció per cada un dels treballadors afectats. “

A partir l’1 de gener de 2019, data d’entrada en vigor d’aquest canvi, les empreses que donin de baixa a un treballador, que posteriorment es converteixi en autònom per realitzar la mateixa activitat, seran sancionades.

Les sancions que estableix l’esmentada disposició són considerables, i s’aplicaran en funció de la gravetat:
• Grau mínim: de 3.126 € fins 6.250 €.
• Grau mitjà: de 6.251 € fins a 8.000 €.
• Grau màxim: de 8.001 € fins a 10.000 €.

Autònom dependent o fals autònom: diferències entre ambdues figures

Característiques del treball de l’autònom dependent

La figura de l’autònom econòmicament dependent va sorgir fa una dècada amb l’anomenat Estatut del Treball Autònom per a regular i atorgar seguretat jurídica als molts treballadors autònoms que realitzen la seva activitat econòmica o professional per a una empresa o client del qual percep almenys el 75 per cent de seus ingressos.

Segons l’Estatut del Treballador Autònom, les condicions que han de concórrer per a constituir-se com treballador dependent són:

• No tenir al seu càrrec treballadors per compte d’altri ni contractar o subcontractar part o tota l’activitat amb tercers.
• Exercir l’activitat de manera diferenciada amb la resta de treballadors per compte de client.
• Disposar de recursos propis per realitzar l’activitat. No obstant això l’autònom dependent no ha de ser titular d’un local o oficina oberts al públic ja que s’entén que desenvolupa la seva activitat per una altra persona.
• Desenvolupar la seva activitat sota el seu propi criteri i directrius sense perjudici de les indicacions que pugui realitzar el client.
• Rebre contraprestació econòmica conforme al resultat de l’activitat. Per regla general l’autònom dependent no rep nòmina sinó que emet factura pels rendiments d’activitat econòmica.
• No tenir la condició d’associat.

Característiques del treball del fals autònom

En els últims temps s’ha fet una utilització indeguda d’aquesta figura recentment introduïda fins desvirtuar-se i donar lloc a la del fals autònom, és a dir, el treballador amb les obligacions de l’autònom (alta a Hisenda i en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat social, presentació d’impostos …) i les del treballador per compte propi, això sí, sense els drets dels quals gaudeixen la resta de la plantilla, precisament per la seva condició d’autònom. Què caracteritza el treball del fals autònom?

• No té al seu càrrec treballadors per compte d’altri ni externalitza la seva feina.
• Exerceix l’activitat de manera indiferenciada amb la resta de treballadors per compte de client però sense comptar amb els drets dels treballadors en plantilla com vacances o dret a indemnització en cas que l’empresa posi fi al contracte de forma improcedent.
• Utilitza els recursos de l’empresa per la qual treballa per realitzar-la.
• Està subjecte a les directrius de l’empresari.
• És l’empresa la que posa preu a la feina del fals autònom i no al revés com procedeix i com s’estableix en el cas del treballador autònom dependent.

El fals autònom és una figura il•legal, diferenciada de l’autònom dependent que sí ve recollida en la llei. Les empreses que donen feina a falsos autònoms estan cometent frau laboral i són les responsables de donar d’alta al treballador en el Règim General de la Seguretat Social.

Aquest canvi normatiu en les sancions per contractació de falsos autònoms té la finalitat de dissuadir les empreses, davant la pujada del Salari Mínim Interprofessional i impostos, perquè no es vegin temptades a realitzar aquestes males pràctiques.

Les sancions s’aplicaran en totes aquelles situacions en què es detectin falsos autònoms, que haurien d’haver estat donats d’alta en el règim general per compte d’altri, ja que treballen per a l’empresa.

Fins ara, Inspecció obligava a l’empresa a regularitzar el contracte i a assumir el càrrec per la diferència en les cotitzacions. Normalment quedava aquí.

En 2019, amb la nova normativa, podran aplicar-se sancions de fins a 10.000 euros. Aquestes sancions seran per treballador afectat.

Noves sancions per la contractació de falsos autònoms
Tagged on:                 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad