Novetats en l’IRPF de Balears – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Des de l’1-1-2018, aquesta Comunitat Autònoma ha aprovat noves deduccions de la quota íntegra autonòmica i modificat algunes de les existents fins avui. Quedant com segueix:

• Deducció per l’adquisició d’accions o participacions socials en noves entitats, que incrementa la seva quantia en passar del 20% de la inversió amb un màxim de 600 euros anuals al 30% amb un màxim de 6.000 euros anuals; increment que encara s’augmenta més en cas de societats participades per centres de recerca o universitats, cas en el qual la deducció pot aconseguir el 50% de la inversió amb un màxim de 12.000 euros anuals.
• Deducció per despeses en la millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual, incrementa, el seu percentatge màxim que passa del 15% actual al 50%, i s’augmenta també el límit màxim de la base imposable del contribuent a considerar per tenir dret a la deducció, que passa de 24.000 euros, en cas de tributació individual, i de 36.000 euros en cas de tributació conjunta, a 30.000 euros i 48.000 euros, respectivament; tot això, a fi d’impulsar àdhuc més l’eficiència energètica en aquest àmbit domèstic.
• Deducció per donacions a determinades entitats destinades a la recerca, el desenvolupament científic o tecnològic i la innovació, amplia el seu àmbit subjectiu de la a fi d’incloure a les entitats parcialment exemptes del *IS, com són totes les associacions sense ànim de lucre.
• Deducció per l’arrendament de l’habitatge habitual per determinats col•lectius -joves, discapacitats i famílies nombroses- incrementa el seu límit màxim que passa d’un màxim de 300 euros a un màxim de 400 euros, així com el nombre de contribuents que podran beneficiar-se d’aquesta deducció, en la mesura que, a més, s’incrementen els llindars màxims de la base imposable que han de considerar-se per tenir dret a la deducció.
• Nova deducció a favor de l’arrendador per l’arrendament de béns immobles destinats per l’arrendatari a habitatge, a fi de fomentar que els propietaris particulars -no empresaris- d’immobles els destinin efectivament a habitatge residencial. Aquesta deducció -que es quantifica en un 75% del cost de la cosina anual del segur de crèdit que subscrigui l’arrendador per garantir, total o parcialment, el cobrament de la renda, amb un màxim de 400 euros anuals- és a més, compatible amb la reducció del 60% que, en seu de base imposable, preveu l’article 23.2 de la Llei de l’IRPF.
• Nova deducció per raó de les despeses derivades de la realització, pels descendents del contribuent o contribuents, d’estudis d’educació superior en centres situats fora de la illa de residència del contribuent; amb caràcter general la quantia és d’1.500 euros -amb un límit de 30.000 euros de renda en cas de tributació individual i de 48.000 euros en cas de tributació conjunta, i, en tots els casos, d’un 50% de la quota íntegra-, import que pot arribar als 1.600 euros si la renda del contribuent en l’exercici no depassa els 18.000 euros en cas de tributació individual o els 30.000 euros en cas de tributació conjunta.
• Nova deducció del 15% de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de renda de lloguer d’habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a una altra illa de l’arxipèlag balear en l’àmbit d’una mateixa relació laboral per compte d’altre, amb un màxim de 400 euros anuals, sempre que la base imposable del contribuent no sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 48.000 en tributació conjunta, entre altres requisits generals; en tot cas, es preveu que en el supòsit de tributació conjunyeix la deducció resulti aplicable a cadascun dels contribuents que traslladin la seva residència en els termes que es regulen.

Novetats en l’IRPF de Balears
Tagged on: