Obligació d’inscripicó en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE) per poder contractar amb totes les Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, Govern Balear, Govern Central, etc.) a partir del 09/09/2018.

Obligatori en els contractes d’obres amb valor benvolgut igual o superior a 40.000€ i inferior a 2.000.000 € i en els contractes de servei o subministrament amb valor benvolgut igual o superior a 15.000 € i inferior a 100.000 €, els procediments de licitació a tramitar serien el súper simplificat o simplificat segons article 159 Llei 9/2017 8 novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Per poder participar en aquests procediments, des del 9 de setembre de 2018 inclòs, tots els licitadors (siguin autònoms, empresaris individuals, societats de capital, altres entitats) hauran de que trobar-se inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), o registre oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons article 96.2 LCSP, màxim en la data final de presentació de les ofertes.

A dia d’avui no existeix registre oficial autonòmic.

La Mesa de contractació comprovarà que el licitador proposat com a adjudicatari estigui inscrit al Registre esmentat. Transitòriament i fins al 8 de setembre de 2018, els licitadors no inscrits es trobaran exempts d’acreditar-ho segons disposició final 16 de la LCSP. En aquests casos, el licitador proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar la capacitat d’obrar, aptitud, representació, solvència, no estar culpable en prohibició de contractar, habilitació professional, classificació, si escau, etc. segons els mitjans i requisits previstos en els plecs de cada contracte.

No obstant això en els procediments súper simplificats no serà exigible la solvència (tècnica ni financera) ni garantia definitiva.

La presentació de certificat de trobar-se inscrit al Registre, d’acord amb l’article 96 i 159 Llei 9/2017, acreditarà el compliment de les condicions d’aptitud sobre personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i tècnica, classificació si escau, així com la concurrència o no de prohibicions de contractar. Segons article 139 Llei 9/2017, la presentació de la proposició pel licitador atorga directament autorització a Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar dades recollides al ROLECE.

Si té qualsevol dubte sobre aquest tema no dubti a consultar-nos.

Obligació d’inscripció en el ROLECE per poder contractar amb les Administracions Públiques
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad