Subvencions 2018 al sector de comerç detallista i determinades empreses de serveis a Balears – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

El passat 12 de Maig va aparèixer publicat en el BOIB l’obertura fins al proper 13/06/18 del termini de sol•licitud de subvencions per fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis per a l’exercici 2018.

Poden ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques, titulars de petites empreses (Pimes i micropymes) que exerceixin alguna de les activitats dels epígrafs següents de IAE:

 • Grup 641, tots els epígrafs: Fruiteries
 • Grup 642, tots els epígrafs: Carnisseries
 • Grup 643, tots els epígrafs: Peixateries
 • Grup 644, tots els epígrafs: Pastisseries i fleca
 • Grup 645, tots els epígrafs: Comerços al menor de vins i begudes
 • Grup 647, tots els epígrafs, excepte el 647.5: Comerços d’alimentació i begudes
 • Grup 651, tots els epígrafs: Comerços tèxtils, confecció, calçats, pells i articles de cuir
 • Grup 652, tots els epígrafs, excepte el 652.1: Drogueries i neteges, perfumeries, floristeries
 • Grup 653, tots els epígrafs: Mobles, equipament de la llar, material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics, mobles de cuina
 • Grup 654, únicament els epígrafs 654.2 i 654.6: Accessoris i peces de recanvi de vehicles terrestres, cobertes, bandeges, recanvis, recanvis i eines de vehicles
 • Grup 656, tots els epígrafs: Comerços de béns usats: mobles, peces de roba, estris domèstics
 • Grup 657, tots els epígrafs: Comerç d’instrumental comercial
 • Grup 659, tots els epígrafs: Filatèlia, monedes, obres d’art, antiguitats, mobles d’oficina, instrumental mèdic, ortopèdic, òptic i fotogràfics, llibreries i papereries, joieries, rellotgeries, plateria i bijuteria, tendes de joguines, articles d’esport, armeries, floristeries i tendes d’animals
 • Grup 662, tots els epígrafs: Comerç mixt i integrat, tota classe d’articles incloent-hi alimentació i begudes
 • Grup 971, tots els epígrafs: Bugaderies i tintoreries
 • Grup 972, tots els epígrafs: Perruqueries i instituts d’estètica
 • Grup 973, únicament l’epígraf 973.1: Serveis fotogràfics
 • Grup 975, tots els epígrafs: Serveis d’emmarcació

Matèries subvencionables:

•Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament, i adquisició d’equipament informàtic).
•Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (adquisició i instal•lació d’aparells o sistemes d’il•luminació de baix consum, adquisició i instal•lació d’aparells de climatització i/o de conservació d’aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d’eficiència energètica, instal•lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics, i implantació de sistemes de gestió energètica.)
•Adquisició i instal•lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment comercial (mobiliari, maquinària, instal•lacions, sistemes d’alarma, TPV i retolació comercial, interior i exterior).
•Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.
•Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
•Adquisició i instal•lació d’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior).

El projecte o actuació presentat ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs).

La quantia de la subvenció és del 50% del cost elegible (IVA exclòs), amb un màxim de 6.000 euros per empresa.

Els projectes pels quals se sol•liciten aquestes ajudes s‘han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, tots dos inclosos.

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 31 d’octubre de 2018.

No s’han de tenir en consideració com a justificants de la inversió subvencionada les factures emeses ni els pagaments fets amb anterioritat a l’1 de novembre de 2017 ni els posteriors al 31 d’octubre de 2018.

Els justificants de pagament de les factures, a l’efecte de justificació són molt estrictes, i els pagaments han d’efectuar-se a través de transferència bancària necessàriament (a excepció de factures inferiors a 500 euros on es demanarà un rebut de cobrament signat pel proveïdor).

Els documents bancaris de pagament han d’incloure la data, l’import, el concepte de pagament que identifiqui el nº de factura, també les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i l’emissor de la factura.

Si té previst algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol•licitud d’aquestes ajudes.

Subvencions 2018 al sector de comerç detallista i determinades empreses de serveis a Balears
Tagged on: