Subvencions 2018 en el sector comerç al municipi de Santa Eulària del Riu – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

BENEFICIARIS:
Persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial a peu de carrer, situats als centres urbans del municipi de Santa Eulària des Riu.

REQUISITS:

 • Estar formalment i legalment constituïdes i inscrites.
 • Que la seva activitat se circumscrigui al municipi de Santa Eulària des Riu.
 • No tenir deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, tret que les mateixes estiguessin degudament garantides.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • Que no estiguin culpables en alguna de les causes de prohibició establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i els establerts en l’article 10 del Text Refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 25 de desembre.
 • Les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat comercial, sempre que prèviament a la resolució de la subvenció hagin comunicat a l’Ajuntament l’alta de l’activitat econòmica en aquest municipi.
 • Que els establiments estiguin situats a peu de carrer.
 • Que els establiments estiguin oberts almenys durant 9 mesos a l’any.
 • Que siguin microempreses i petites empreses comercials:
  • Microempreses: entenem com a tal la que ocupi a menys de 10 persones i el volum de les quals de negocis anual o el balanç general dels quals anual no superi els 2 milions d’euros.
  • Petites empreses comercials: entenem com a tal la que ocupi menys de 50 persones i el volum de les quals de negocis anual o el balanç general dels quals anual no superi els 10 milions d’euros.
  • Que la superfície comercial de l’establiment no superi els 500 metres quadrats de superfície de venda.
  • Que no estigui vinculada o participada en més d’un 25% per empreses que no reuneixin algun dels requisits anteriorment exposat.
 • En compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, les administracions públiques de les Illes Balears i els organismes i les entitats dependents d’aquestes denegaran l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d’ajuda pública a les empreses i entitats sol•licitants sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

QUEDEN EXCLOSOS:

 • Les cadenes comercials.
 • Les franquícies.
 • Els establiments comercials situats en polígons industrials, parcs empresarials o zones similars.
 • Els establiments comercials oberts menys de 9 mesos a l’any.

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ:
Fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials, situades en el terme municipal de Santa Eulària des Riu

IMPORTI MÀXIM DE SUBVENCIÓ que es pot atorgar per a cada sol•licitud és del 80% del cost total de l’actuació subvencionada amb un màxim de 2.300,00 € (IVA no inclòs).

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ fins al 31 octubre de 2018.

La sol•licitud podrà incloure un o més despeses subvencionables per a un o més locals propietat del beneficiari. Solament s’admetrà una sol•licitud per beneficiari, no se subvencionarà la mateixa despesa per a un mateix local, encara que la presentin dos beneficiaris diferents

No s’admetran factures justificatives inferiors a 50 € (IVA inclòs). Es considerarà despesa subvencionable el que hagi estat efectivament realitzat i pagat en el període subvencionable comprès entre el 01 de gener de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.

JUSTIFICACIÓ DE PAGAMENT
Cada factura anirà unida al seu corresponent justificant de pagament. El pagament de les factures s’acreditarà mitjançant justificants de pagament realitzats a través d’entitat financera.

Aquests documents contindran: Data del pagament. Identificació del beneficiari del pagament i d’ordenant del mateix. L’ordenant del pagament ha de ser el beneficiari de l’ajuda (coincidència del NIF i denominació social). Concepte en què s’ordena el pagament, amb remissió al nombre o nombres de factura que correspon.

No s’admetran com a justificants els obtinguts a través d’Internet si no estan validats per l’entitat bancària o disposen de codis per a la seva verificació per tercers al portal d’aquesta entitat bancària. En el cas que el pagament es realitzi a través d’un document de gir haurà de presentar-se, a més de fotocòpia del mateix, l’extracte de moviments bancaris acreditatiu de la sortida material de fons.

En cap cas s’acceptaran com a documents justificatius xecs al portador. No obstant això, si l’import de la factura, o l’import de diverses factures d’un mateix proveïdor, no supera els 1.000€ (IVA inclòs), el pagament es podrà justificar amb l’expressió “Vaig rebre” o “Pagat” inserida en la mateixa factura i el segell o signatura de l’expenedor de la factura.

En totes les línies, no s’admetrà com a forma de pagament de la inversió la realitzada a través de contracte d’arrendament financer, lísing, renting o qualsevol un altre de naturalesa anàloga.

Si té previst algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol•licitud d’aquestes ajudes.

Subvencions 2018 en el sector comerç al municipi de Santa Eulària del Riu
Tagged on: