AMPLIACIÓ D'INFORMACIÓ MESURES PER A AUTÒNOMS PEL COVID-19 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

L’article 17 del REIAL DECRET LLEI 8/2020 de 17 de març, publicat en el BOE del 18 de març, reconeix als autònoms una prestació extraordinària per cessament d’activitat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19.

Aquesta prestació extraordinària la pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament del negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma.

Per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir amb un període mínim de cotització, que si s’exigeix per a altres prestacions, només és necessari estar d’alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.

Els qui no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, tindran un termini de 30 dies perquè ingressin les quotes pendents. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.

Si cessen l’activitat no han de renunciar a les bonificacions de les quals estaven gaudint i que estaven condicionades al manteniment de l’activitat, perquè en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat.

Els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75% i no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l’activitat.

La prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora, i es percebrà durant un mes, amb possibilitat d’ampliació fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui per una durada superior al mes.

Com a l’exoneració de les cotitzacions dels autònoms que s’acullin a l’esmentada prestació, està pendent de desenvolupament normatiu o instrucció tècnica de la Seguretat Social.

AMPLIACIÓ D’INFORMACIÓ MESURES PER A AUTÒNOMS PEL COVID-19