En el mateix Boe en el qual s’aproven les ajudes directes a empreses, es recullen també altres mesures.

 

Pel que a el àmbit tributari es refereix es recull que s’àmplia de 3 a 4 mesos el període per a poder retardar el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora,

 

L’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, donava ja la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

 

L’ajornament també s’aplicava als següents deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb l’article 65. 2 de la LGT:

 

  • Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.
  • Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
  • Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost de societats.

Era requisit necessari parar la concessió de l’ajornament:

  • Persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l’ajornament eren:

  • Termini: 6 mesos.
  • No esdevinc d’interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

 

Doncs bé, ara amb la disposició addicional tercera del RDL 5/2021, es torna a regular novament la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l’ajornament.

 

En la disposició final primera del RDL 5/2021 També es estableix, una exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats per a les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval. Finalment, quant a mesures tributàries es refereix, trobem en el Fons de recapitalització d’empreses afectades per Covid del RDL 5/2021, una exempció general de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local per a totes les transmissions patrimonials, operacions societàries i actes derivats, directament o indirectament de l’aplicació d’aquesta disposició i, fins i tot, les aportacions de fons o ampliacions de capital, que eventualment s’executin per a la capitalització o reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades amb càrrec al Fons.

BOE 13/03/2020 – MESURES D’ÀMBIT TRIBUTARI- AJORNAMENT DEUTES TRIBUTARIS
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad