Pendent de la Convocatòria que obri el termini de sol·licituds a Balears, es van publicar ahir en el BOE els següents criteris que aplicaran a l’efecte d’AJUDES DIRECTES *COVID, i que podran sol·licitar-se fins al 31 de desembre de 2021 es podran sol·licitar les ajudes directes per a negocis empresaris, professionals i PIMES que desenvolupin una activitat econòmica i hagin facturat un 30% menys en 2020.

 

Els criteris que s’han establert són:

Es tracta d’ajudes directes de caràcter finalista que permetin el pagament de costos fixos, per exemple, els relatius al subministrament d’energia i als canvis en les pautes de consum i de potència demandada, el pagament a proveïdors, la reducció dels deutes derivada de l’activitat econòmica, sempre que aquestes obligacions s’haguessin generat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del present any.

Aquestes ajudes estaran en tot cas subjectes al compromís de manteniment d’activitat de les empreses i no repartiment de dividends, amb la finalitat de garantir que porten efectivament a un reforç de la solvència i a una major capacitat de producció i ocupació en el context de la recuperació econòmica provocada per la pandèmia del *Covid.

Es consideren BENEFICIARIS els empresaris o professionals i entitats que:

  • Desenvolupin una activitat inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –*CNAE 09– i continuïn exercint-la en el moment de la sol·licitud.
  • Tinguin un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració i en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 hagi sofertuna caiguda de més d’un 30% respecte a 2019.
  • Apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Quedaran EXCLOSOS aquells empresaris o professionals, entitats que hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hagués aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l’Impost de societats o de l’Impost de la Renda de no Residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

QUANTIA DE LES AJUDES

a) 3.000 euros quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb independència que realitzi altres activitats en règim d’estimació directa, fins i tot quan s’hagi renunciat al règim d’estimació objectiva per a 2021

b) Per a aquells empresaris i professionals el volum d’operacions dels quals anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda màxima que es concedirà serà del:

  • El 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%,en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
  • El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS davant diferents Comunitats Autònomes

Es podrà concórrer a convocatòries realitzades per diferents Comunitats Autònomes excepte quan es tracti d’empresaris, professionals o entitats:

  • Amb un volum d’operacions en 2020 inferior o igual a 10 milions d’euros i
  • No apliquin el règim de grups en l’Impost de societats

Aquests sol podran concórrer a la convocatòria realitzada per la Comunitat en la qual se situï el seu domicili fiscal.

La resta de grups i empresaris, professionals o entitats amb un volum d’operacions en 2020 superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una Ciutat Autònoma, podran participar en les convocatòries que es realitzin en totes les Comunitats Autònomes.

BOE 14/04/2021 – AMPLIACIÓ CRITERIS APLICACIÓ DE LES AJUDES DIRECTES COVID PER A EMPRESARIS, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad