El termini d’ingrés en període voluntari dels impostos corresponents a l’any 2017, relacionats a continuació, estarà comprès entre el dia 1 d’agost i el dia 20 d’octubre de 2017.

– IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
– IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
– IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
– IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
– TAXES DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES, CLAVEGUERAM, PUBLICITAT, AIXÍ COM PER A ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D’APARCAMENT

Les persones contribuents afectades podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris durant els dies hàbils compresos entre l’1 d’agost i el 20 d’octubre, tots dos inclosos, de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores, en les dependències municipals de Sant Josep (oficines centrals de l’Ajuntament), Sant Jordi i Cala de Bou.

Així mateix, els interessats poden satisfer els seus deutes tributaris a través del portal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en l’adreça http://www.santjosep.org

El període executiu s’iniciarà l’endemà d’haver finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes s’efectuarà pel procediment d’apremi sobre el patrimoni de l’obligat al pagament, reportant a partir d’aquest moment els recàrrecs legals i els interessos de demora.

Domiciliacions: Els rebuts corresponents a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, així com els corresponents a les taxes, seran cobrats a partir del dia 16 d’agost de 2017. Els rebuts corresponents a la resta de tributs s’enviaran per al seu cobrament a partir del dia 16 de setembre de 2017.

Cobro període voluntari 2017: Impostos i taxes – Aj. Sant Josep de sa Talaia
Tagged on:         
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad