Objecte:

L’objecte d’aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d’internacionalització de les microempreses així com la seva implantació en l’exterior, al llarg de l’exercici 2017-2018, amb l’objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial en l’exterior.
Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents:

 1. L’import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és superior al 15% de la seva facturació.
 2. L’empresa compta amb una projecció d’expansió empresarial en l’exterior, atès que exporta de forma regular durant els últims tres anys.

Beneficiaris:

 • Poden ser beneficiàries de les ajudes les microempreses, així com les petites i mitges empreses de les Illes Balears (d’ara endavant, pimes), prèviament constituïdes a la data de publicació d’aquesta convocatòria i que disposin ja d’un pla d’internacionalització i vulguin consolidar-se com a empresa en l’àmbit internacional, així com la implantació en l’exterior.
  Es considera PIME l’empresa que al moment de la sol•licitud compleixi la definició de PIME establerta en l’annex 1 del Reglament (CE) nº. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008.
 • No poden ser beneficiàries les societats civils sense personalitat jurídica, com tampoc les associacions, les fundacions, les administracions públiques ni, en general, les entitats sense ànim de lucre.
 • Tampoc poden ser beneficiàries les empreses intermediàries l’activitat de les quals consisteixi a afavorir l’exportació indirecta d’altres empreses.

Projectes o actuacions subvencionables:

 • Són subvencionables els projectes dirigits a la internacionalització de les empreses, ja sigui facilitant la sortida als mercats exteriors, o consolidant la presència en aquests; per tant, poden ser de dos tipus:
  1. Projectes de consolidació en la internacionalització.
  2. Projectes que vulguin implantar-se en l’exterior.
 • Els plans d’internacionalització han de contenir com a mínim els punts següents (annex 1):
  1. Breu descripció dels antecedents de l’empresa: fundació, funcionament, organigrama, productes o serveis per internacionalitzar, així com qualsevol altra informació d’interès que faciliti més informació.
  2. Situació de l’empresa amb anterioritat a la seva entrada en aquestes mesures de suport a la internacionalització.
  3. Definició i previsió d’objectius a aconseguir amb aquestes mesures de suport i concreció dels mercats en els quals l’empresa se centrarà en el seu procés de consolidació a la internacionalització, o bé la seva implantació en l’exterior, amb un màxim de 4 mercats. En el cas que, al llarg de l’execució del projecte, sorgeixi l’interès per un mercat no previst en la sol•licitud de subvenció o en el mateix pla d’internacionalització, haurà de sol•licitar autorització a la Direcció general de Comerç i Empresa per a la seva inclusió, i aportar l’argumentació que sustenta aquesta sol•licitud.
  4. Pla d’actuació a executar, així com la inclusió de la previsió, a tres anys vista, de l’evolució del projecte d’internacionalització.
  5. Un pressupost desglossat per partides pressupostàries d’acord amb les categories de despeses subvencionables establertes a l’apartat quart d’aquesta resolució.

El pressupost presentat es podrà variar en funció de l’evolució del procés d’internacionalització de l’empresa d’acord amb el següent:
S’admetrà la incorporació d’una partida de les previstes en la resolució de convocatòria que inicialment no figuri al pressupost inicial del sol•licitant en funció de l’evolució del Projecte d’Internacionalització, sempre que es fonamenti, per escrit, que no supera el 20% del pressupost inicial i que no se supera l’import total de la subvenció concedida.

Costos subvencionables:

Es consideren costos subvencionables per a la consolidació i per a la implantació en l’exterior els següents:

 • Implantació en l’exterior
  Es consideren com a implantació exterior els establiments fora d’Espanya on la participació de l’empresa balear és majoritària, més del 50%, i s’ha constituït a través d’una filial comercial. Cal presentar un Pla d’Implantació Comercial propi per al mercat en el qual es vulgui establir, que demostri l’oportunitat i la capacitat de recursos per desenvolupar-ho. Expressament s’han d’incloure:
  un cronograma i un pressupost en euros de l’activitat amb un desglossament de conceptes i partides per al període pel qual sol•licita la subvenció.
 • Consolidació
  1. Despeses relacionades directament amb l’execució del pla de màrqueting internacional, en concret:
   – Publicitat a mitjans estrangers.
   – Publicitat o inscripció a portals o directoris en línia, mercats electrònics internacionals, sempre que estigui vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d’internacionalització.
   – Comunicació en línia i fora de línia relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals (campanyes SEU i SEM).
   Serveis corresponents a l’elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i conjunt de cartells diversos, realitzats en diferents idiomes. Queda exclòs el material de promoció propi, com també les mostres.
  2. Serveis relacionats amb el procés de registre de marca comunitària o a països fora de la Unió Europea. No es consideren elegibles les taxes.
  3. Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre dels serveis o productes necessaris per a la seva comercialització als països fora de la Unió Europea, quan així ho exigeixi la normativa d’aquests països. No es consideren elegibles les taxes.
  4. Despeses de personal: salari brut del personal tècnic especialista en comerç exterior a la seu principal de l’empresa, contractat l’any 2017-2018 per executar el pla de promoció internacional de l’empresa. S’acceptarà un màxim de despeses per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària.
  5. Despeses relacionades amb accions de promoció a mercats exteriors: participació en fires, show rooms, trobades empresarials, viatges de prospecció, material de difusió i promoció i borses de viatge. Les despeses de desplaçament i allotjament no són subvencionables. Es finançaran borses de viatges, una per mercat, fins a un màxim de 4, d’un màxim de 300 € per empresa i acció realitzada a Europa i fins a 600 € per empresa i acció realitzada fora d’Europa.
  6. Despeses relacionades amb la contractació de serveis de consultoria o expert manager als mercats exteriors: per concertar agendes de reunions, per realitzar estudis de mercats i altres activitats relacionades sobre aquest tema.
  7. Despeses relacionades amb l’assessorament jurídic o financer.
 • Són despeses subvencionables:
  1. La realització d’estudis de viabilitat econòmica i comercial per a la implantació exterior en un mercat.
  2. Les despeses de constitució: escriptures, inscripcions, permisos administratius, llicències, i despeses que ha d’assumir la filial que vulgui iniciar la seva activitat a un altre país.
  3. Despeses d’assessoria jurídica o financera, despeses notarials.
 • No són objecte de subvenció les despeses següents:
  1. Les despeses de desplaçament i allotjament.
  2. Les despeses de publicitat sobre petits objectes (marxandatge: bolígrafs, clauers, samarretes, borses) i de material d’oficina que no estigui relacionat directament amb la fira o exposició.
  3. Els serveis de consultoria en activitats permanents o periòdiques relacionats amb les despeses d’explotació normals de l’empresa, com els serveis rutinaris d’assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat.
  4. Les normes ISO ni aquelles actuacions que corresponguin a l’activitat ordinària de l’empresa beneficiària.
  5. Queden excloses així mateix les despeses derivades de les mostres i mostraris, i les accions de promoció que es facin en territori nacional.

Característiques de l’ajuda:

El percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables ha de ser com a màxim del 50% del cost elegible (IVA exclòs) fins a un màxim de 18.000,00 euros per empresa.

Termini i forma de presentació de sol•licituds:

Fins al 14/08/2017

Convocatòria d’ajudes per a la consolidació i implantació d’empreses de les Illes Balears a mercats exteriors
Tagged on:         
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad