Objecte:
Subvencions per a actuacions lligades a la mobilitat elèctrica:
* Programa d’incentius 1 per al foment d’adquisició de vehicles elèctrics
* Programa d’incentius 2 per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles

Beneficiaris:

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques a les Illes Balears, per les quals ofereixen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d’estar donades d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors, i que duguin a terme la seva activitat empresarial en l’àmbit territorial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
b) Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, que poden ser menors d’edat, que tinguin domicili a les Illes Balears i no estiguin incloses en el punt anterior.
c) Les comunitats de propietaris
d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya i que duguin a terme la seva activitat o activitat empresarial en cas d’empreses en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
e) Les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de f)
Les entitats locals

Actuacions i programes subvencionables
– Programa d’incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
– Programa d’incentius 2: implantació d’infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric.
Les ajudes dels programes d’incentius anteriors són incompatibles amb altres subvencions o ajudes que es puguin concedir per a la mateixa finalitat

 

Requisits de les actuacions subvencionables

1. Requisits generals Els requisits generals són els següents:

a) Les inversions objecte de la sol·licitud hauran de dur-se a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears i es realitzaran dins del següent període:
– Els beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f): des del 10 d’abril de 2021 fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de dotze mesos comptats des de la data de la notificació de la resolució de concessió.
– Els beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria de les lletres d), e) i g): des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de dotze mesos comptats des de la data de la notificació de la resolució de concessió.
Requisits específics per a l’adquisició de vehicles elèctrics endollables
a) Són subvencionables l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o d’arrendament per rènting de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de l’ajuda, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting.
b) La data de la factura de compravenda i la data de matriculació han de ser des del 10 d’abril de 2021 per als beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), o posteriors a la data del registre de la sol·licitud, així com per als beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g).
c) El pagament del vehicle, inclòs l’abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, haurà de ser realitzat en data des del 10 d’abril de 2021 o posterior al registre de la sol·licitud, segons la diferenciació del beneficiari indicada anteriorment.
d) També són subvencionables l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de les categories M1, N1, L3e, L4e i L5e de fins a nou mesos d’antiguitat (vehicles de demostració), comptada des de la seva primera matriculació fins a la primera de les dates següents, data de la factura de compravenda o la data de registre de la sol·licitud d’ajuda, i la titularitat de la qual haurà d’ostentar-la el concessionari, el punt de venda o el fabricant/importador que realitzi la venda del vehicle al beneficiari de l’ajuda. En aquest cas, el vehicle haurà d’haver estat adquirit pel concessionari o punt de venda, com a vehicle nou, al fabricador o importador. S’estableix un màxim de trenta vehicles de demostració de la mateixa titularitat.
e) Els vehicles susceptibles d’ajudes hauran de pertànyer a alguna de les següents categories:
– Turismes M1: vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.
– Furgonetes o camions lleugers N1: vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies, i la massa màxima de les quals en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no superi les 3,5 tones.
– Cuadriciclos lleugers L6e: cuadriciclos lleugers la massa en buit dels quals sigui inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, la velocitat màxima de les quals per construcció sigui inferior o igual a 45 km/h, i la potència màxima, inferior o igual a 4 kW.
– Cuadriciclos pesats L7e: vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguin classificar-se com cuadriciclos lleugers.
– Motocicletes L3e, L4e, L5e: vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l’eix mitjà longitudinal del vehicle, de més de 50 cm o amb una velocitat superior als 50 km/h i el pes brut de la qual vehicular no 3 excedeixi d’una tona.

Requisits específics per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

a) Són actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d’adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, són subvencionables les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega del vehicle elèctric. La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics pot ser tant pública com privada. Es consideren com a despeses subvencionables l’estació de recàrrega, el projecte i la direcció d’obra, l’obra civil, els cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitjana tensió, necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d’electricitat, l’adequació de terrenys o carreteres, els costos d’instal·lació i despeses per permisos relacionats i necessaris. Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per a generar o emmagatzemar l’energia elèctrica, cas d’existir, són elegibles únicament si estan exclusivament dedicats al seu punt de recàrrega i es poden considerar part de l’estació de recàrrega. També es considera subvencionable el sistema de pagament integrat en l’estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat, així com, els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics i les instal·lacions de telecomunicacions, Internet, 3G, 4G o sistemes similars que permetin garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitzi les necessitats d’un augment de la potència contractada. En cas d’aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, és actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que inclogui una conducció principal per a zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d’aparcament, tal com es descriu en l’apartat 3.2 de la ITC BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. No es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.
b) La data dels contractes, factures i justificants de pagaments corresponents a l’adquisició i instal·lació de la infraestructura de recàrrega haurà de ser des del 10 d’abril de 2021 per als beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), o posteriors a la data del registre de la sol·licitud per als beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), aquests últims que ofereixin béns i/o serveis.
c) La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als següents usos:
– Ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars. – Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
– Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per a donar servei a la seva pròpia flota. – Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients. – Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
– Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
d) Els sistemes de recàrrega hauran de complir els següents requisits:
i. Per a les instal·lacions connectades a baixa tensió, instal·lació d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament la ITC-*BT-52, grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
ii. Alimentació monofàsica o trifàsica 230-400 VAC.
iii. Proteccions elèctriques d’acord amb la normativa de seguretat.
iv. Declaració CE. v. Per al cas de recàrrega d’accés públic, haurà de disposar, com a mínim, de connector tipus 2 segons IEC 62196-2, o connector CCS2-Blego 2, segons IEC 62196, amb compatibilitat amb manera 3 o manera 4 segons instal·lació, amb mesura d’energia integrada. Segons l’article 4 del Reial decret 639/2016, de 9 de desembre, ha de proporcionar la possibilitat de recàrrega puntual als usuaris interessats d’una forma oberta, transparent i no discriminatòria.
A més, s’haurà de garantir que el punt estigui operatiu almenys durant cinc anys i disposar dels següents requisits de connectivitat:
– Acreditació que la instal·lació disposa d’una interfície de connexió i que permeti plena connectivitat i de sistema de memòria per a emmagatzematge local de dades.
– Compatible amb el protocol OCPP v1.5 i v1.6 o versió superior, mitjançant l’ús de serveis web (SOA), i actualitzable a versions superiors.
– Mesura de la potència i de l’energia transferida.
– Mòdul de comunicació mòbil 4G/3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.
– Han d’incorporar un sistema de gestió que proporcioni l’estat en temps real dels punts de recàrrega, amb el format i el protocol establert per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, en la plataforma MELIB o, en cas que el beneficiari sigui administració pública conforme al que s’estableix en l’apartat 2.1.e) d’aquesta resolució, s’han d’incorporar al sistema de gestió de la xarxa MELIB. La integració la realitzarà l’instal·lador d’acord amb les indicacions de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

e) Els sistemes de recàrrega es classificaran de la següent manera:
– Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW. – Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW i inferior a 15 kW.
– Sistema de càrrega semirrápida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW. – Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.
– Sistema de càrrega ultraràpida: potència igual o superior a 100 kW. En cas d’existir diferents potències en un mateix sistema de recàrrega, aquest es classificarà atenent la potència màxima dels punts de recàrrega de la instal·lació. Cinquè Import econòmic i règim de concessió i finançament
Quanties individuals d’ajuda, sempre que no se superi el límit de preu de venda del vehicle establert en la següent taula, i s’entendrà com a preu el preu de venda al client en el moment de sol·licitar l’ajuda, abans de l’IVA. Motorització Categoria Autonomia en manera de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP Límit preu venda vehicle (€) sense IVA Ajuda (€) sense achatarramiento Ajuda (€) amb achatarramiento Pila combustible (FCV, FCHV) M1 – – 4.500 7.000 PHEV, EREV, BEV Major o igual de 30 i menor de 90 45.000 (53.000 per a vehicles BEV de vuit places o nou places) 2.500 5.000 Major o igual de 90 4.500 7.000 Motorització Categoria Autonomia en manera de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP Límit preu venda vehicle (€) sense IVA Ajuda (€) sense achatarramiento Ajuda (€) amb achatarramiento PHEV, EREV, BEV, pila combustible N1 Major o igual de 30 – 7.000 9.000 Motorització Categoria Autonomia en manera de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP Límit preu venda vehicle (€) sense IVA Ajuda (€) sense achatarramiento Ajuda (€) amb achatarramiento BEV L6e – 1.400 1.600 L7e 1.800 2.000 L3e, L4e, L5e, amb P ≥ 3 kW Major de 70 o igual 10.000 1.100 1.300

S’estableix un límit d’ajudes d’un vehicle per beneficiari.
Per al cas d’adquisició de vehicles de categoria M1 per a beneficiaris que siguin persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s’adapti per a la conducció, sempre que l’adaptació consti en la fitxa tècnica del vehicle adquirit, s’incrementarà la quantia de l’ajuda amb un 10%.
Aquest increment també s’aplicarà a l’adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms discapacitats amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s’adapti per a la conducció.
Així mateix, per als habitants de municipis de menys de 5.000 habitants que acreditin el seu empadronament i el mantinguin durant dos anys des de la data de registre de la sol·licitud, s’incrementarà la quantia de l’ajuda amb un 10%.
Per a l’adquisició de vehicles M1 que es destinin a l’ús de taxi, disposen d’una ajuda addicional del 10% de l’ajuda que els correspon, sempre que s’acrediti que, en el permís de circulació, en el camp D4 del vehicle adquirit, consti PUBL-Taxi (codi A04). Igualment, per als vehicles M1 que es destinin a serveis de vehicle de transport amb conductor (VTC) tenen una ajuda addicional del 10%, sempre que s’acrediti que, en el permís de circulació, en el camp D4, consti «lloguer amb conductor (ACC)».
Les ajudes addicionals del 10% abans indicades no són acumulables entre si.

En cas de beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), s’estableixen les següents quanties individuals d’ajuda, sempre que no se superi el límit de preu de venda del vehicle establert en la següent taula, i s’entendrà com a preu el preu de venda al client en el moment de sol·licitar l’ajuda, abans de l’IVA. Motorització Categoria Autonomia en manera de funcionament elèctric (km) Límit preu venda vehicle (€) abans d’IVA Ajuda (€) sense achatarramiento Ajuda (€) amb achatarramiento PIME Gran empresa PIME Gran empresa Pila combustible (FCV, FCHV) M1 –
– 2.900 2.200 4.000 3.000 PHEV, EREV, BEV Major de 30 o igual i menor de 90 45.000 (53.000 per a vehicles BEV de vuit places o nou places) 1.700 1.600 2.300 2.200 Major de 90 o igual 2.900 2.200 4.000 3.000 Motorització Categoria Autonomia en manera de funcionament elèctric (km) Límit preu venda vehicle (€) abans d’IVA Ajuda (€) sense achatarramiento Ajuda (€) amb achatarramiento PHEV, EREV, BEV, pila combustible N1 Major de 30 o igual – PIME Gran empresa PIME Gran empresa 3.600 2.900 5.000 4.000 Motorització Categoria Autonomia en manera de funcionament elèctric (km) Límit preu venda vehicle (€) abans d’IVA Ajuda (€) sense achatarramiento Ajuda (€) amb achatarramiento PIME Gran empresa PIME Gran empresa PHEV, EREV, BEV, pila combustible L6e – – 800 1.00 L7e 1.200 1.500 L3e, L4e, L5e amb P ≥ 3 kW Major de 70 o igual 10.000 750 700 950 900 S’estableix un límit d’ajudes de cinquanta vehicles per beneficiari i any. Així mateix, s’estableix un màxim de trenta vehicles de demostració per cada concessionari o punt de venda.
Nota: l’autonomia és en manera de funcionament exclusivament elèctric, que es defineix com la distància capaç de recórrer el vehicle utilitzant exclusivament l’energia acumulada en els seus bateries, i que declara el fabricant en la documentació tècnica i comercial del vehicle.

2. Programa d’incentius 2.
Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric a) En cas de beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), per a la instal·lació d’infraestructura de recàrrega, així com per a actuacions de preinstal·lació de recàrrega en comunitats de propietaris, s’estableixen les següents quanties d’ajuda: – 70% del cost subvencionable per a actuacions en municipis de més o igual de 5.000 habitants. – 80% del cost subvencionable per a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants. b) En cas de beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), per a la instal·lació d’infraestructura de recàrrega, s’estableixen les següents quanties d’ajuda: – 40% del cost subvencionable per a actuacions situades en municipis de menys de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d’accés al públic i la potència igual o superior a 50 kW. En el cas que el beneficiari sigui petita empresa, l’ajuda és del 60% i si és mitjana empresa del 50%. – 35% del cost subvencionables per a actuacions situades en municipis d’igual o més de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d’accés al públic i la potència igual o superior a 50 kW. En el cas que el beneficiari sigui petita empresa, l’ajuda és del 50% i si és mitjana empresa del 45%. – 40% del cost subvencionable per a actuacions situades en municipis de menys de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d’accés al públic o privat i la potència inferior a 50 kW. – 30% del cost subvencionable per a actuacions situades en municipis d’igual o més de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d’accés al públic o privat i la potència inferior a 50 kW. c) S’estableix un límit de 800.000 euros per expedient, excepte els beneficiaris indicats en l’apartat 2.1 d’aquesta convocatòria amb la lletra a), que tenen el límit per sol·licitant de la normativa d’aplicació, i els indicats amb la lletra b), que tenen un límit de 5.000 euros per expedient. d) S’estableix un límit d’ajuda de 2,5 milions d’euros per beneficiari. ud

El termini per a presentar les sol·licituds s’inicia a partir del 5 de juliol de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2023 o fins al possible esgotament, dins d’aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) – BOIB 3/7/2021
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad