PERSONES BENEFICIÀRIES

 

*LÍNIA 1: persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d’un negoci de relacionats a continuació, que hagin estat afectats per les restriccions aprovades per l’Acord del Govern de la CAIB, de data 11 de gener de 2021, pel qual es declarava el passo a nivell d’alerta 4, per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia causada per la Covid-19 a Eivissa i que continuen en actiu en el moment de realitzar la sol·licitud.

 

En cas de tenir personal contractat, ha de ser amb un màxim de 50 treballadors de mitjana anual durant l’any 2020 per cada persona física o jurídica sol·licitant.

 

El còmput de persones treballadores es fa amb independència de la jornada a temps complet o parcial, el règim de contractació fixa o temporal, o que es trobi en qualsevol situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), excedència, permisos, baixes per incapacitat temporal o situacions similars de suspensió de la relació laboral de l’empresa.

L’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda ha d’estar inclosa en algun dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) següents:

722.2. Serveis prestats al públic per les agències de viatges

755.1. Serveis a altres agències de viatges

 1. Jardins, parcs recreatius o d’atraccions i aquàtics i pistes de patinatge

982.4. Altres atraccions, comerç al detall i serveis de restauració propis de fires i revetlles

989.2. Serveis d’organització de congressos, assemblees i similars.

 

Requisits específics per a les persones beneficiàries de la subvenció de la línia:

 1. a) Tenir el centre de treball o establiment a l’illa d’Eivissa
 2. b) Tenir domicili fiscal a l’illa d’Eivissa
 3. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social, amb l’Agència Tributària de les Illes Balears, i amb el Consell Insular d’Eivissa, o que se’ls hagi aprovat un ajornament del pagament del deute amb alguna de les administracions anteriors, amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió.
 4. d) Constar d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, d’alta en algun dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques descrits en el punt 3.1 en el moment en què es va adoptar l’Acord del Govern de data 11 de gener de 2021 pel qual s’establia el nivell 4 d’alerta sanitària, i que continua amb l’exercici de l’activitat en el moment de sol·licitar la present subvenció.
 5. e) En el cas de les empreses turístiques, com és el cas de les agències de viatges i serveis a altres agències de viatges, hauran d’estar donats d’alta en el Registre d’Establiments Turístics del Consell Insular d’Eivissa, o haver sol·licitat la inscripció corresponent, a nom de la persona física o jurídica sol·licitant, amb caràcter previ a la concessió de la subvenció.
 6. f) Per a les activitats que es desenvolupen en un establiment, s’haurà de disposar del títol habilitant per a l’exercici de l’activitat de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears (o antiga llicència d’obertura), en vigor i a nom de la persona física o jurídica sol·licitant, en cas que la llei d’activitats l’obligui a la seva possessió per a l’exercici de l’activitat, o haver-lo sol·licitat amb caràcter previ a la concessió de la subvenció.
 7. g) Que no tinguin cap proposta de sanció per infracció greu o molt greu per raons sanitàries relacionades amb la Covid-19. S’entendrà per establiment aquell espai físic on s’exerceixi l’activitat principal de la persona física o jurídica sol·licitant de l’ajuda.

En cas de tenir el mateix beneficiari més d’un establiment pot sol·licitar una ajuda per a un màxim de dos establiments.

 

* LÍNIA 2: persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d’un negoci dels relacionats a continuació, que hagin estat afectats per les restriccions aprovades per l’Acord del Govern de la CAIB, de data 11 de gener de 2021, pel qual es declara el passo a nivell d’alerta 4, per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia causada per la Covid-19 a Eivissa, que continuïn la seva activitat en el moment de realitzar la sol·licitud, i que havent sol·licitat participar en la convocatòria extraordinària d’ajudes dirigides a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la Covid-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres, publicada en el BOIB número 16 en data 6 de febrer de 2021, no hagin estat beneficiàries i/o havent estat beneficiàries, hagin renunciat (prèviament a la presentació de la present sol·licitud), per no complir el requisit 2.4 c, 2.4 e o 2.4 f de les bases de la referida convocatòria de febrer.

 

En cas de tenir personal contractat, ha de ser amb un màxim de 50 treballadors de mitjana anual durant l’any 2020 per cada persona física o jurídica sol·licitant.

 

El còmput de persones treballadores es fa amb independència de la jornada a temps complet o parcial, el règim de contractació fixa o temporal, o que es trobi en qualsevol situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), excedència, permisos, baixes per incapacitat temporal o situacions similars de suspensió de la relació laboral de l’empresa.

 

L’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda ha d’estar inclosa en algun dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) següents:

 1. Comerç majorista de tota classe de mercaderies
 2. Comerç majorista de matèries primeres agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs 671. Serveis en restaurants
 3. Serveis en cafeteries
 4. Serveis en cafès i bars, amb o sense menjar
 5. Serveis en xocolateries, gelateries i horchaterías
 6. Serveis prestats per establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d’aquests establiments

932.1. Ensenyament de formació i perfeccionament professional, no superior

933.9. Altres activitats d’ensenyament

942.2. Balnearis i banys d’aigua dolça i de mar

967.1. Instal·lacions esportives

967.2. Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport

 

Requisits específics de les persones beneficiàries de la subvenció de la línia 2

 1. a) Tenir establiment/s a l’illa d’Eivissa.
 2. b) Tenir domicili fiscal a l’illa d’Eivissa.
 3. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social, amb l’Agència Tributària de les Illes Balears, i amb el Consell Insular d’Eivissa, o que se’ls hagi aprovat un ajornament del pagament del deute amb alguna de les administracions anteriors, amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió.
 4. d) Constar d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, d’alta en algun dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques descrits en el punt 3.1 en el moment en què es va adoptar l’Acord del Govern de data 11 de gener de 2021 pel qual s’establia el nivell 4 d’alerta sanitària, i que continua amb l’exercici de l’activitat en el moment de sol·licitar la present subvenció.
 5. e) En el cas d’establiments de restauració hauran d’estar donats d’alta en el Registre d’Establiments Turístics del Consell Insular d’Eivissa, o haver sol·licitat la inscripció corresponent, a nom de la persona física o jurídica sol·licitant, amb caràcter previ a la concessió de la subvenció.
 6. f) Que l’establiment disposi del títol habilitant per a l’exercici de l’activitat de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears (o antiga llicència d’obertura), en vigor i a nom del sol·licitant, en cas que la llei d’activitats l’obligui a la seva possessió per a l’exercici de l’activitat, o haver-lo sol·licitat amb caràcter previ a la concessió de la subvenció.
 7. g) Que no tinguin cap proposta de sanció per infracció greu o molt greu per raons sanitàries relacionades amb la Covid-19. S’entendrà per establiment aquell espai físic on s’exerceixi l’activitat principal de la persona física o jurídica sol·licitant de l’ajuda

En cas de tenir el mateix beneficiari més d’un establiment pot sol·licitar una ajuda per a un màxim de dos establiments.

 

*IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: L’ajuda és de 4.500 euros per establiment o centre de treball, que correspon a una ajuda de 1.500 € mensuals, pels mesos de gener, febrer i març, i amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària que suposa un import màxim de 9.000 €.

 

En el cas d’aquelles persones sol·licitants que, amb motiu de l’activitat que desenvolupen, no tinguin un establiment, l’import de l’ajuda serà de 4.500 € per persona física o jurídica sol·licitant.

 

*TERMINI I LLOC PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: fins al 28/10/2021

Convocatòria extraordinària d’ajudes dirigides a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la Covid-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges- Consell d’Eivissa (BOIB 14/10/2021)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad