FORMENTERA - AMPLIACIONS DE L'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TERRASSES I ALTRES INSTAL·LACIONS DURANT L'ESTAT D'ALARMA(BOIB 16-5-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Les ampliacions hauran de ser aprovades prèviament pel Consell Insular.
Es PERMET L’AMPLIACIÓ de l’ocupació de la via pública per a establiments d’hostaleria i restauració mentre duri l’estat d’alarma i no es permeti el 100% de l’ocupació de la terrassa aprovada.
S’autoritza la reobertura al públic de les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de les taules permeses l’any immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal.
En tot cas, haurà d’assegurar-se que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.
En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtingués el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa, es podran incrementar el nombre de taules previst en l’apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa.
S’autoritzen les reunions a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració de fins a un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.
Des del punt de vista fiscal, s’està preparant una proposta perquè el Plenari suspengui per a l’exercici present, la meritació de la taxa corresponent.
En tot moment es respectaran els dos metres de distància entre taules o agrupacions de taules i la distància mínima de seguretat interpersonal o l’establiment de mesures alternatives de protecció física, higiene de mans i màscara respiratòria.
En cas de voler sol·licitar l’ocupació de la via pública del local adjacent s’haurà d’aportar l’autorització del titular del local.

FORMENTERA – AMPLIACIONS DE L’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TERRASSES I ALTRES INSTAL·LACIONS DURANT L’ESTAT D’ALARMA(BOIB 16-5-2020)