Butlletí Oficial de l’Estat de 4 de juliol de 2018

En matèria tributària, les principals mesures que incorpora aquesta Llei són les següents:

  1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

• S’incrementa la reducció per rendiments del treball, ampliant-se al mateix temps els límits màxims que per a l’aplicació de les reduccions, passant aquests a ser de 16.825 i 13.115 euros, enfront dels 14.450 i 11.250 anteriors, i l’import de la reducció de 5.565 euros, enfront dels 3.700 anteriors, així com el multiplicador, que passa a ser d’1,5, enfront de l’anterior d’1,15625, quan els rendiments de treball estiguin compresos entre 13.115 i 16.825 euros. Així mateix, s’afegeix una Disposició Addicional 47 que estableix un règim específic tant per a la reducció per obtenció de rendiments del treball com per a la determinació del tipus de reducció sobre els rendiments del treball durant el període impositiu 2018
• Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’eleva del 20 al 30% la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, així com la base màxima, que passa de 50.000 a 60.000 euros anuals
• S’incrementa en 1.000 euros la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, entenent-se per despeses de custòdia les quantitats satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil per la preinscripció i matrícula, l’assistència, horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts
• Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’augmenta la quantia de la deducció per família nombrosa en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa en la data de meritació de l’impost en què excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. D’altra banda, es fa extensiva la deducció per persones amb discapacitat a càrrec, als contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, de fins a 1.200 euros anuals. Es preveu que per a l’exercici 2018 les modificacions en ambdues deduccions seran tingudes en consideració exclusivament només per als mesos iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos per a aquest exercici
• Es modifica l’obligació de declarar, establint d’una banda, amb efectes des de l’1 de gener de 2018, un límit quantitatiu que eximeix d’aquesta obligació per a l’obtenció de guanys patrimonials derivades d’ajudes públiques de reduïda quantia (menys d’1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de Lletres del Tesoro i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat) i, per un altre, elevant, de 12.000 a 14.000, el llindar inferior de l’obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, per al cas que el pagador no estigui obligat a retenir i para quan es percebin rendiments subjectes a tipus fix de retenció, o pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes. S’estableix també un règim transitori per a l’obligació de declarar en el període impositiu 2018
• Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, s’estableix una deducció en la quota en el supòsit d’unitats familiars formades per contribuents de l’impost i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, quan aquesta circumstància els impedeixi presentar declaració conjunta. D’aquesta forma s’equipara la quota a pagar a la qual hagués suportat en el cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya
• En relació amb el Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes es declaren exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. No obstant això, transitòriament, la quantia exempta serà de 10.000 euros per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2018 a partir de l’entrada en vigor de la Llei i de 20.000 euros per al període impositiu

2. Impost de societats

• Modificació, per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2018, de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles i el seu règim transitori per als actius disponibles amb anterioritat a l’1 de juliol de 2016, continguda en l’article 23 i en la Disposició Transitòria Vintena de la Llei de l’Impost, per adaptar la seva regulació als acords adoptats en el si de la Unió Europea i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) respecte als règims coneguts com «patent box», en particular per observar l’establert en l’informe relatiu a l’acció 5 del conegut com a Pla BEPS de l’OCDE, informe que recull l’anomenat «nexus approach» (criteri del nexe) com a criteri per configurar un règim preferencial d’intangibles que no resulti perjudicial conforme a aquest estàndard internacional
• En la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, es detallen les obligacions que han d’assumir els productors que s’acullin a aquest incentiu fiscal
• Es preveu la possibilitat que l’Administració tributària comprovi qualsevol de les circumstàncies determinants de la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració tributària

3. Impost sobre el Patrimoni

• Es prorroga durant l’any 2018 l’exigència d’aquest impost, amb l’objecte de contribuir a la reducció del dèficit públic, eliminant-se para aquest exercici la bonificació del 100% sobre la quota íntegra

4. Impost sobre el Valor Afegit

• Passen a tributar al tipus reduït del 10% les entrades a les sales cinematogràfiques, enfront del 21% actualment aplicable
• Passen a tributar al tipus superreducido del 4% els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial, sempre que es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d’un conjunt administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d’una prestació econòmica vinculada a tals serveis que cobreixi més del 10% del seu preu
• Amb efectes des de l’1 de gener de 2019, es modifica l’exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, introduint un nou requisit, per ajustar la seva regulació al Dret de la Unió Europea
• Es modifiquen unes precisions en les exempcions en les exportacions de béns i en les assimilades a les exportacions

5. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

• S’actualitza l’escala que grava les transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris, elevant les seves quanties en un 1%

6. Impostos Especials

• En l’Impost sobre Hidrocarburs, i amb efectes des de l’1 de gener de 2019, s’integra el tipus impositiu autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs en el tipus estatal especial a fi de garantir la unitat de mercat en l’àmbit dels combustibles i carburants, sense que aquesta mesura suposi un menyscapte dels recursos de les Comunitats Autònomes i tot això dins del marc normatiu comunitari
Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte Hivernacle
En relació amb aquest Impost, amb efectes des de l’1 de setembre de 2018, d’una banda es rebaixen els tipus impositius situant-los en un valor que reflecteix les últimes previsions de preu per al període 2020-2030 de les emissions de CO2. Al mateix temps es procedeix a actualitzar els potencials d’escalfament atmosfèric dels gasos objecto de l’impost prenent com a referència l’última actualització recollida en la normativa comunitària. Així mateix, per fomentar la regeneració i reciclat dels gasos, es redueix el tipus impositiu que li resulta d’aplicació a aquests gasos

7. Impost sobre Activitats de Joc

• Amb efectes des de l’1 de juliol de 2018, s’estableixen els tipus a exigir a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla amb una bonificació del 50%, amb l’objectiu de contribuir a atenuar els efectes de la seva singularitat territorial

8. Interès legal dels diners i interès de demora tributari

• Es fixa l’interès legal dels diners en el 3%.
• Es fixa l’interès de demora tributari en el 3,75%.

9. IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples)

• Es mantenen pel 2018 les quanties vigents en 2017, sent aquestes les següents:
IPREM diari: 17,93 euros.
IPREM mensual: 537,84 euros.
IPREM anual: 6.454,03 euros.
• En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència al IPREM, la quantia anual del IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, tret que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018
Tagged on:                 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad