MESURES FISCALS CONTINGUDES EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2021 (BOE 31/12/2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol

Amb efectes des d’1 de gener de 2021, es dóna nova redacció a l’escala general de l’impost i l’única novetat consisteix a afegir un tram en la referida escala per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50%. Aquesta modificació comporta la conseqüent rectificació de l’escala de retencions per a rendes del treball.

Així mateix, amb efectes des d’1 de gener de 2021, s’afegeix un tram en l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 13% i del 26% per al cas de contribuents que tinguin la seva residència a l’estranger per concórrer alguna de les circumstàncies a les quals es refereix els articles 8.2 i 10.1 de la Llei d’IRPF.

Pel que fa a les escales aplicables als treballadors desplaçats en territori espanyol s’eleva, amb efectes des d’1 de gener de 2021, el tipus aplicable del 45% al 47% en la part de base liquidable des de 600.000,01 euros d’ara endavant i s’afegeix un últim tram en l’escala per a base liquidable corresponent a rendes a què es refereix l’article 25.1,f) del text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents (dividends, interessos…) superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26%.

 • Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Amb efectes des d’1 de gener de 2021, es modifica el límit general amb el qual opera la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència), reduint-se de 8.000 a 2.000 euros anuals el component fix del citat límit.

Com a novetat, s’afegeix que el límit resultant s’incrementarà en 8.000 euros, quan l’increment provingui de contribucions empresarials. Es fixa la reducció addicional per aportacions a favor del cònjuge en 1.000 euros anuals (anteriorment 2.500 euros anuals).

Quant al límit financer d’aportacions i contribucions als sistemes de previsió social, també es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals l’import anual màxim conjunt d’aportacions i contribucions empresarials als sistemes de previsió social, incrementant-se en 8.000 euros anuals quan aquest increment provingui de contribucions empresarials.

 • Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a 2021

Amb efectes des d’1 de gener de 2021, es prorroguen per a 2021 els límits establerts per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, per als exercicis 2016 i 2017 i prorrogats per a l’exercici 2018 pel Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre; per a l’exercici 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre i per a l’exercici 2020 pel Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre.

En els referits exercicis, la magnitud que determinava l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros.

Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, va quedar establerta en 250.000 per a 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

 

IMPOST DE SOCIETATS

 • Limitació en la deducibilidad de despeses financeres

Es modifica la regulació de la limitació en la deducibilidad de les despeses financeres suprimint l’addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.

 • Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol

Es modifica la regulació d’aquesta exempció per a preveure que les despeses de gestió referits a tals participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, fixant-se que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l’import que resultarà exempt serà del 95 per cent d’aquest dividend o renda.

Les empreses que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, tals contribuents no aplicaran la reducció en l’exempció dels dividends abans assenyalada, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021.

 • Règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions

Se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat el valor d’adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d’euros, amb la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes mesures, a les situacions en les quals existeix un percentatge de participació significatiu del 5 per cent, regulant-se un règim transitori per un període de cinc anys.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 • Escala estatal de l’impost

S’estableix, amb efectes des d’1 de gener de 2021 una nova escala estatal de l’impost, però sofrint variació respecte a l’existent, solament en l’últim tram de la tarifa, elevant el tipus de gravamen aplicable del 2,5% al 3,5%.

 • Derogació de la bonificació general de la quota íntegra i supressió de la derogació dels articles 6, 36, 37 i 38 (disp. derogatòria primera LPGE)

Es deroga l’apartat segon de l’article únic del Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal. Com es recordarà aquest apartat, amb efectes des d’1 de gener de 2021, establia una bonificació general del 100% de la quota íntegra i derogava els articles 6 (representants dels subjectes passius no residents a Espanya), 36 (autoliquidació), 37 (persones obligades a presentar declaració) i 38 (presentació de la declaració).

TRIBUTS LOCALS

 • Impost sobre Activitats Econòmiques

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2021, s’introdueixen les següents modificacions en les Tarifes de l’impost aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre:

* Es creen nous epígrafs o grups amb la finalitat de classificar de manera específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas). Així es modifica el títol de l’Agrupació 15 de la Secció Primera (Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta), el títol del grup 151, de l’Agrupació 15 (Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d’energia elèctrica), es crea dins del grup 151 de l’Agrupació 15 l’epígraf 151.6 relatiu a la comercialització d’energia elèctrica i es modifica el Grup 152 (Fabricació, distribució i comercialització de gas) de l’Agrupació 15.

* S’introdueix un nou epígraf (661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o altres), per a les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l’alimentació i que fins ara mancaven d’epígraf propi, de manera que se’ls dóna un tractament similar als altres centres comercials, dins del Grup 661, «Comerç mixt integrat en grans superfícies»

* Es crea un epígraf (Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics) per a la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja sigui en la via pública, gasolineres, garatges públics i privats o en qualsevol altre emplaçament.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 • Lloc de realització de determinades prestacions de serveis

Amb efectes des d’1 de gener de 2021, es modifica novament la regla de localització referida a l’explotació o utilització efectiva dels serveis en el territori d’aplicació de l’impost prevista en l’article 70.Dos de la Llei de l’IVA, en dos aspectes:

* Torna a fer-se referència de nou a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, de manera que a aquests territoris se’ls dóna el mateix tractament que al de la Unió a l’efecte d’IVA.

* S’inclouen els serveis sanitaris de l’article 20.U.Dos de la Llei de l’IVA, quan no estiguin exempts, dins del catàleg de prestacions a les quals s’aplica aquesta regla d’utilització o explotació efectives, qualsevol que sigui el destinatari. Per tant, tingui o no la condició d’empresari o professional el destinatari, si la utilització o explotació efectives d’aquests serveis es localitza en el territori d’aplicació de l’impost, tributarà per IVA espanyol.

 • Tipus impositius reduïts

Amb efectes des d’1 de gener de 2021, s’incrementa al 21% (anteriorment 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Tipus de gravamen

S’incrementa, amb efectes des d’1 de gener de 2021, del 6% al 8% el seu tipus de gravamen.

 

ALTRES

 • Interès de demora tributari i interès legal dels diners:Per a 2021 es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3,00% i en un 3,75%, respectivament, no sofrint variació, per tant, respecte a anys anteriors (disposició adic. quarantena novena LPGE).
 • Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM):Es fixen les seves quanties per a 2021 les quals es veuen incrementades respecte a anys anteriors i són les següents: a) diari, 18,83 €, b) mensual, 564,90 €, c) anual, 6.778,80 €, i d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència al IPREM serà de 7.908,60 € quan les normes es refereixin SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 € (disp. adic. centèsima vintena primera LPGE).
MESURES FISCALS CONTINGUDES EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2021 (BOE 31/12/2020)