POSSIBILITAT D’AJORNAMENT EXTRAORDINARI D’IMPOSTOS SENSE INTERESSOS EN 2021 PEL COVID-19 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Entre les mesures contemplades en el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, s’estableix per a les empreses, una flexibilització en matèria d’ajornaments, de la mateixa forma que ja es va fer el mes de març passat.

 

D’aquesta manera s’estableix que es pugui concedir durant sis mesos l’ajornament de pagament d’impostos a PIMES i autònoms amb una manca d’interessos de tres mesos, prèvia sol·licitud, per a les autoliquidacions a presentar entre l’1 i el 30 d’abril de 2021.

 

No obstant això cal tenir en compte que aquest nou ajornament extraordinari només afecta a les liquidacions del primer trimestre de 2021.

 

I això perquè el reial decret estableix que es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades corresponguin a deutes tributaris fins a un import màxim de 30.000 euros (inclòs la resta de sol·licituds d’ajornament/fraccionament sense garanties concedides o pendents de resolució).

 

Aquest ajornament extraordinari pot sol·licitar-se a més per als models 111, 115, 123… (és a dir per a retencions i ingressos a compte), i també per a tributs que hagin de ser legalment repercutits (model 303 d’IVA) o pagaments fraccionats de l’Impost de societats (models 202 i 222), que no poden ajornar-se en condicions normals.

 

En definitiva, les condicions d’aquest ajornament extraordinari són:

  • Termini d’ajornament de 6 mesos.
  • No es reportaran interessos de demora durant els 3 primers mesos.

 

No obstant això només podran sol·licitar l’ajornament dels deutes tributaris en aquestes condicions entre l’1 i el 30 d’abril de 2021 les persones i entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020.

 

Encara que l’ajornament extraordinari es concedeixi per 6 mesos pot pagar-se abans, de tal forma que si fa l’ingrés en els tres primers mesos no s’aplicaran interessos.

POSSIBILITAT D’AJORNAMENT EXTRAORDINARI D’IMPOSTOS SENSE INTERESSOS EN 2021 PEL COVID-19