Modificació de la normativa reguladora de l’impost sobre les estades turístiques – ECOTAXA 2018 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

La primera modificació és que es limita l’estada mínima de dotze hores en els establiments i en els habitatges, per la qual cosa les estades en creuers quedin subjectes a l’impost en tot cas, amb independència del nombre d’hores d’estada en trànsit. I per una altra, s’incrementa la tarifa general de l’impost a fi de dotar de més recursos al fons per afavorir el turisme sostenible, si bé, també s’incrementa la bonificació de la quota en temporada baixa, per la qual cosa l’efecte de l’increment de la tarifa es limita a les estades en temporada alta (disposició final tercera).
Així mateix, s’introdueixen determinades que afecten a aspectes formals de gestió de l’impost i als signes, índexs i mòduls aplicables al règim d’estimació objectiva (disposició final catorzena), i es preveu un nou termini per poder renunciar a aquest règim (disposició transitòria única).
1. La quota tributària íntegra s’obtindrà del resultat d’aplicar a la base imposable la tarifa continguda en el següent quadre:

Classes d’establiments turístics Euros/dia d’estada o fracció
Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estels, cinc estels gran luxe i quatre estels superior 4
Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estels i tres estels superior 3
 Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d’una, dos i tres estels 2
Apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior 4
Apartaments turístics de tres claus superior 3
Apartaments turístics d’una, dues i tres claus 2
Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turístic-residencials 4
Habitatges turístics de vacances, habitatges objecto de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecto de comercialització turística 2
 Hotels rurals, agroturismes, hospederies i allotjaments de turisme d’interior  2
 Hostals, hostals-residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings  1
 Albergs i refugis   1
 Altres establiments o habitatges de caràcter turístic  2
 Embarcacions de creuer turístic  2

2. La quota tributària líquida s’obtindrà del resultat d’aplicar les bonificacions següents:
a) Una bonificació del 75% sobre la quota tributària íntegra per a les estades que es realitzin en temporada baixa.
b) Una bonificació del 50% sobre la quota tributària íntegra -o, si escau, minorada per l’aplicació de la bonificació anterior- corresponent als dies novè i següents en tots els casos d’estades en un mateix establiment turístic superiors als vuit dies.

Altres modificacions:
1. La declaració d’inici de l’activitat es presentarà abans de començar l’activitat i en ella constarà el contingut previst en el present article, tant pel que fa al substitut com pel que fa als establiments objecto d’explotació. A aquesta declaració s’adjuntarà el justificant d’haver presentat la declaració responsable d’inici de l’activitat turística quan aquesta declaració responsable sigui exigible d’acord amb la legislació turística.
2. La declaració de baixa es presentarà en el termini d’un mes des que es compleixin les condicions previstes a l’apartat 1 del present article, juntament amb el justificant d’haver presentat la comunicació prèvia de cessament de l’activitat turística quan aquesta comunicació prèvia sigui exigible d’acord amb la legislació turística, sense perjudici que la persona o entitat afectada hagi de presentar les declaracions i complir les obligacions tributàries que li corresponguin sense que per a això hagi de donar-se d’alta.
3. El nombre previ de dies d’estada es calcularà per a cada establiment, a excepció dels del grup vuitè, multiplicant el nombre de dies d’estada anuals per unitat previst en el punt 2 d’aquest annex 1, segons el grup corresponent a cada establiment, pel nombre de places de l’establiment autoritzades o comprovades pels serveis d’inspecció de turisme o de l’Agència Tributària de les *Illes *Balears.

En el cas dels establiments turístics integrats en el grup vuitè, el nombre previ de dies d’estada s’obtindrà multiplicant el nombre corregit de places de l’establiment pel nombre d’estades per unitat que li correspongui, d’acord amb el punt 2 d’aquest annex 1, segons el període d’explotació de l’establiment.
El nombre corregit de places autoritzades al que es refereix el paràgraf anterior s’obtindrà restant del nombre total de places autoritzades o comprovades pels serveis d’inspecció de turisme o de l’Agència Tributària dels *Illes *Balears, el resultat de multiplicar per 0,65 el nombre de places autoritzades que excedeixin de dues.

En el cas dels campaments turístics o càmpings, el subtrahend s’obtindrà de multiplicar per 0,65 el producte del nombre de parcel•les per dues.
4. El quadre de la lletra a) del punt 1 de l’annex 1 de l’esmentat Decret 35/2016 queda modificat de la següent manera:

Durada de la temporada Índex per als grups primer, segon i cinquè Índex per als grups tercer, quart i sisè Índex per als grups setè i novè
Fins a 122 dies  1,45  1,40 1,50
Entre 123 i 184 dies  1,35 1,30  1,40
Entre 185 i 214 dies  1,25 1,21 1,30
Entre 215 i 244 dies 1,11 1,07 1,16
Entre 245 i 274 dies  1,00 0,96 1,05
Entre 275 i 306 dies  0,95 0,93 0,97
Entre 307 i 334 dies  0,90 0,89 0,92
Més de 334 dies 0,87 0,86 0,88

* Índex de desestacionalizació: Sobre el resultat d’aplicar l’índex de temporada que correspongui en cada cas s’ha d’aplicar un índex de desestacionalizació:
– del 0,9 quan el nombre de dies en els quals es desenvolupi l’activitat, continus o alterns, excedeixi durant l’exercici fiscal els llindars següents per a cadascuna de les illes:
Establiments situats a la illa de Mallorca: més de 275 dies.
Establiments situats a la illa d’Eivissa: més de 184 dies.
Establiments situats a la illa de Formentera: més de 153 dies
Establiments situats a la illa de Menorca: més de 122 dies.

– del 0,8 quan el nombre de dies en els quals es desenvolupi l’activitat, continus o alterns, ultrapassi durant l’exercici fiscal els llindars següents per a cadascuna de les illes:
Establiments situats a la illa de Mallorca: més de 305 dies.
Establiments situats a la illa d’Eivissa: més de 214 dies.
Establiments situats a la illa de Formentera: més de 183 dies.
Establiments situats a la illa de Menorca: més de 152 dies.

* El grup vuitè queda modificat de la següent manera: “Grup vuitè: Càmpings turístics -Habitatges objecte de comercialització turística -Habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques -Habitatges turístics de vacances -Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turístic-residencials – Altres establiments o habitatges de caràcter turístic.

Mòdul Definició  Unitat  Nombre de dies d’estada per unitat
1 Nombre de places ofertes més de 305 dies a l’any Plaça 98
2 Nombre de places ofertes entre 214 i 305 dies a l’any Plaça 92
3 Nombre de places ofertes entre 123 i 213 dies a l’any Plaça 88
4 Nombre de places ofertes entre 63 i 122 dies a l’any Plaça 77
5 Nombre de places ofertes menys de 63 dies a l’any Plaça 46

 

Modificació de la normativa reguladora de l’impost sobre les estades turístiques – ECOTAXA 2018
Tagged on: