Grups d’establiments

Grup I: Establiments de restauració (restaurant, bar cafeteria, o similars)
A) Establiments de restauració
B) Establiments de restauració, amb ubicació especial

Grup II: Establiments d’entreteniment:
A) Clubs de platja i similars
B) Cafès concert
C) Sales de festa, sales de ball i discoteques

Grup III: Sales de joc, teatres, cinemes i similars

Horari d’obertura

1. L’horari per a cadascuna dels establiments, serà el que li correspongui d’acord a la classificació següent:

HORA D’OBERTURA HORA DE TANCAMENT
GRUP I A 08:00h (1) 03:00h
GRUP I B 08:00h (2) 03:00h (2)
GRUP II A 10:00h 03:00h
GRUP II B 16:00h 05:00h
GRUP II C 16:00h 06:30h
GRUP III 12:00h 04:00h

(1): Els establiments de restauració en els quals s’exerceixi una activitat tradicional servint desdejunis, podran sol•licitar un horari especial d’obertura.
(2): Els establiments de restauració, amb ubicació especial, podrà sol•licitar autorització d’horari especial, podent-se modificar tant l’hora d’obertura com l’hora de tancament.

2. L’hora de tancament es refereix a l’hora a partir de la qual ha de cessar tota amenització, joc o actuació en el local. A més:
– Es deixaran de servir begudes i altres serveis
– Es pararà la música
– No es permetrà l’entrada a l’establiment de més persones
– Es deixarà d’executar qualsevol espectacle, joc o similar
– S’hauran d’encendre les llums per facilitar el desallotjament

3. Es disposarà d’un màxim de 30 minuts a partir de l’hora de tancament per quedar totalment buits de públic. Únicament podran romandre en l’establiment, aquelles persones amb una relació laboral amb el titular de l’activitat.

4. A més, el titular de l’activitat haurà d’adoptar les mesures necessàries per evitar el soroll i l’aglomeració de persones en l’exterior de l’activitat, que puguin provocar molèsties als veïns.

Horaris especials

Establiments específics
a) Els en els quals s’exerceixi una activitat tradicional servint desdejunis “establiments de restauració” , podran sol•licitar autorització d’horari especial, en concret, de 06.00 a 03.00h.
b) Els “establiments de restauració, amb ubicació especial”, podran sol•licitar un horari diferent de l’establert per als “establiments de restauració”.

Dates específiques
a) Es podrà autoritzar, de forma discrecional, una prolongació de l’horari d’obertura per a les activitats del Grup II C, a les festes d’obertura i tancament. L’horari autoritzat podrà ser, com a màxim, de 16.00h a 12.00h de l’endemà.
b) A més, podrà autoritzar horaris especials durant la celebració de festes populars i en les de Nadal i Setmana Santa. A aquests efectes, s’entendran per festes populars, les establertes oficialment per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Així mateix, s’entén per Nadal, el període comprès entre el 23 de desembre i el 6 de gener (tots dos inclusivament), i per Setmana Santa, des del Diumenge de Ramos al Diumenge de Resurrecció. En tots dos suposats, l’ampliació d’horari no podrà superar en 2 hores els horaris generals de tancament.

Limitacions de la amenització musical

Limitacions d’horari

a) Generals
Entre les 00.00h i les 13.00h, queda prohibida la realització de qualsevol tipus de amenització musical en l’exterior dels establiments (p. ex. terrasses), independentment de l’activitat que es desenvolupi en els mateixos. En aquesta franja horària, únicament podrà disposar-se de amenització musical a l’interior d’aquells establiments els tancaments dels quals impedeixin, de manera efectiva, que el so pugui transcendir al medi ambient exterior, produint nivells d’inmisió acústica superiors als permesos legalment.
A més, es considerarà incompliment de l’indicat en el paràgraf anterior, disposar d’emissors acústics en funcionament, instal•lats a l’interior dels establiments, quan aquests siguin utilitzats per la amenització de l’exterior (emissors acústics propers a l’exterior amb portes i/o finestres obertes, volum molt elevat que amenitza l’exterior, etc). La valoració de l’indicat anteriorment es realitzarà d’acord al criteri dels serveis d’inspecció municipals.”

b) Específiques
Entre les 06.00h i les 08.00h, els a els quals se’ls hagi concedit autorització “establiments de restauració” d’horari especial, no poden:
– Disposar de cap tipus de amenització musical
– Servir begudes alcohòliques, independentment de la seva graduació
– Fer ús de les terrasses, si escau

Limitacions sonores
Els “establiments de restauració” que desitgin disposar de amenització musical, no poden produir nivells d’emissió que superin els 65 dB a l’interior del local, sense perjudici de complir, igualment, els límits de inmisió establerts legalment.
Els “establiments d’entreteniment” no poden produir nivells d’emissió que provoqui l’incompliment dels nivells de inmisió establerts legalment.

Cartell horari
Els establiments públics regulats en la present Ordenança, hauran de col•locar un cartell en l’accés i en la taquilla, si escau, en el qual s’indiqui l’horari d’obertura.

Sancions

  • Infraccions lleus, amb multa de 300 a 1.000 euros.
  • Infraccions greus, amb multa d’1.001 euros a 10.000 euros, podent-se imposar la suspensió de les activitats o, si cap, la inhabilitació per a l’exercici, per un període màxim de sis mesos.
  • Infraccions molt greus, amb multa de 10.001 a 100.000 euros, podent-se imposar la sanció de suspensió de les activitats o, si cap, d’inhabilitació per a l’exercici, per un període màxim de tres anys.
Modificació de l’ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives al municipi de Sant Josep de Sa Talaia
Tagged on:         
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad