La present ordenança és aplicable a totes les activitats que es desenvolupin íntegrament dins del municipi de Sant Josep de sa Talaia, sempre que no estiguin expressament exemptes de control municipal per alguna llei estatal o autonòmica.

Les activitats els titulars de les quals siguin persones jurídiques públiques, queden exempts de l’obligació de disposar de sistemes automàtics de control d’aforament, sempre que la seguretat de les persones usuàries i participants quedi garantida degudament pels mitjans de vigilància que es disposi, i així s’acrediti en el pla d’autoprotecció corresponent.

Estaran obligades igualment a disposar, en el lloc on s’exerceix l’activitat, de documentació, signada per tècnic o tècnica competent, on es justifiqui l’aforament màxim en funció dels paràmetres indicats a l’apartat anterior, havent de constar els càlculs realitzats, certificació del compliment de tota la normativa aplicable, i plànols de planta amb indicació de les superfícies.

Control d’aforament per part de les persones titulars d’activitats:

1. Les persones titulars d’activitats subjectes a la present ordenança han de designar a una persona encarregada del control de l’aforament, la qual ha d’assegurar-se que l’afluència de públic no superi a cap moment l’aforament màxim permès. A més, ha d’estar en condicions de proporcionar als serveis d’inspecció, a qualsevol moment, informació sobre el nombre de persones que es troben en l’activitat.

2. Les activitats que estiguin obligades a disposar d’un sistema automàtic de control d’aforament hauran d’instal•lar un visualitzador sobre l’entrada principal (o al costat d’ella quan no sigui possible).

3. Les activitats turístiques (regulades en la normativa turística vigent) que no estiguin obligades a disposar d’un sistema automàtic de control d’aforament, hauran de disposar d’un cartell fàcilment visible al costat de l’entrada principal, amb indicació de l’aforament màxim permès. El cartell assenyalat tindrà unes dimensions mínimes de 40 cm d’amplària i 25 cm d’altura i haurà de ser visible per totes les persones que accedeixin a l’activitat.

Les persones titulars d’activitats queden obligades a realitzar el control de l’aforament segons l’establert a continuació:

1) Mitjançant sistema automàtic de control d’aforament, en els següents casos:

a) Activitats permanents en la qual s’exerceixen, com a activitat principal o secundària, activitats turístiques d’entreteniment (segons la normativa turística vigent) o similars (per exemple, actuacions musicals per mitjans mecànics o humans) amb un aforament permès superior a 200 persones.

A més, quan l’activitat estigui estructurada en espais o recintes separats o compartimentados, independents uns d’uns altres, i el seu aforament individualitzat excedeixi d’1.000 persones, cada espai o recinte que ho superi haurà de comptar amb el seu respectiu sistema de control automàtic d’aforament.

Queden excloses les activitats permanents d’allotjament turístic en les quals s’exerceixin activitats turístiques d’entreteniment o similars exclusivament per a la clientela allotjada en l’establiment.

b) Activitats no permanents de naturalesa musical amb un aforament permès superior a 1000 persones

c) Activitats a les quals se’ls imposi com a conseqüència de la resolució d’un expedient sancionador per infracció molt greu de la present ordenança.

d) Activitats a les quals se’ls imposi mitjançant resolució municipal, havent d’emetre informe tècnic degudament motivat, com a conseqüència de les característiques de l’activitat.

2) Mitjançant sistemes de comptatge manual, en les activitats no indicades a l’apartat anterior, amb un aforament superior a 150 persones

3) Mitjançant l’observació visual, control d’entrades o qualsevol una altra tècnica que permeti a la persona responsable del control realitzar aquesta tasca de la manera més eficaç, en els altres casos.

Sancions:

  • Infraccions lleus: Multa de 300 a 1.000 euros.
  • Infraccions greus: Multa d’1.001 a 10.000 euros.
  • Infraccions molt greus: Multa de 10.001 a 100.000 euros.
Nova ordenança reguladora de l’aformanet màxim d’activitats i sistemes de control a Sant Josep de Sa Talaia
Tagged on:         
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad