És incorporar mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat del turisme a les Illes Balears, per a aconseguir un impacte regeneratiu en l’activitat turística en el nostre territori i la nostra societat.

Els articles que s’incorporen són:

1.- Es prohibeixen en els establiments turístics els acte-dispensadors de begudes alcohòliques. Els que pugui haver-hi només podran ser utilitzats pel personal propi de l’establiment.

2.- S’entén establiment d’allotjament turístic explotat sota la modalitat d’explotació de pensió completa integral, si dins del preu global ofert a tots o part dels usuaris, a més de l’allotjament, s’inclouen els aliments i les begudes corresponents al desdejuni, el menjar i el sopar, però també el consum addicional d’altres aliments i begudes en l’establiment.

3.-  Els establiments d’allotjament de les Illes Balears que pertanyen al grup d’hotels, hotels de ciutat, hotels apartament, hotels rurals, així com la resta d’establiments d’allotjament que voluntàriament hagin obtingut una classificació d’estrelles, tenen l’obligació que la totalitat dels llits de l’establiment, excepte les supletòries, siguin elevables mecànicament o elèctricament, de tal manera que permetin una millor neteja del sòl de l’habitació o dels elements sobre els quals s’assenteixi el llit.

Sense perjudici de la resta de normativa aplicable, els equips d’elevació dels llits han de complir la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE i la norma espanyola de transposició el Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.

4.- S’introdueix una nova modalitat : Hotels de benestar

5.- En els habitatges turístics:

– Neteja periòdica de l’habitatge, abans de l’entrada dels nous clients o durant l’estada d’aquests, segons contracte.

– A l’efecte de garantir l’efectivitat dels serveis, la persona comercialitzadora d’estades

turístiques en habitatges d’ús residencial ha de disposar, a partir del1 de maig de 2023, d’un llibre registro, habilitat per l’Administració turística insular, en el qual s’ha de fer constar la data i la identificació de la persona física i/o jurídica que dugui a terme les activitats descrites en l’apartat anterior, fins i tot si es tracta de la mateixa persona comercialitzadora i/o propietària.

El llibre registro ha d’adoptar el model determinat per l’Administració turística insular.

6.- 1. Les agències de viatges domiciliades en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de ser objecte d’inscripció en els registres insulars corresponents i en el Registre General d’empreses, activitats i establiments turístics, mitjançant la declaració responsable d’inici d’activitat turística, en la qual ha de constar la declaració de tenir constituïda la garantia definida en aquest article, en compliment de les exigències contingudes en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i en altres lleis complementàries, així com en la Directiva 2015/2302, del Parlament Europeu i del Consell.

Les agències de viatges establertes en una altra comunitat autònoma o en un altre estat de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment a les Illes Balears també han de ser objecte d’inscripció en els registres turístics, prèvia presentació de la declaració responsable d’inici d’activitat turística. En aquest cas, les administracions turístiques competents acceptaran tota protecció constituïda per l’organitzador o detallista conformi la normativa de l’estat membre o de la comunitat autònoma del seu establiment.

Les agències de viatges establertes fora de l’àmbit de la Unió Europea que vulguin obrir un establiment a les Illes Balears també han de presentar a l’Administració turística la declaració responsable d’inici d’activitat, que també ha d’incloure la declaració de tenir constituïda la garantia exigida per la normativa de les Illes Balears, en els seus termes.

7.- L’Administració autonòmica ha de promoure l’adaptació de la formació en turisme a les necessitats de les empreses turístiques establertes a les Illes Balears i a la transformació contínua del sector turístic, fomentant una formació professional, tant inicial com per a l’ocupació, que s’adapti als nous requeriments i competències del sector en cadascuna de les illes i que sigui la punta de llança per a continuar avançant en la competitivitat del sector turístic. En aquest sentit, l’Administració turística ha de procurar un desenvolupament territorial suficient dels centres integrats de formació professional de la família professional d’hostaleria i turisme, de manera que es garanteixi la capacitat de qualificació i requalificació dels treballadors i treballadores.

Igualment, l’administració turística ha de fer costat a la innovació i la modernització tecnològica de les empreses, els establiments i els serveis turístics, i les ha de fomentar i impulsar amb l’adopció de totes aquelles mesures i a través dels instruments que siguin necessaris per a incrementar la competitivitat i la sostenibilitat i circularitat del sector turístic, així com la millora de les condicions de treball dels treballadors i les treballadores.

MESURES D’ECONOMIA CIRCULAR

1.- Els establiments turístics de les Illes Balears que pertanyen als grups d’allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d’interior), apartaments turístics i allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes) han d’aplicar l’estratègia de circularitat.

2.- El desenvolupament de l’estratègia de circularitat, sense perjudici de les especificitats que fixi cada companyia, per a afavorir la interrelació de les línies d’acció incloses en el pla de circularitat, s’ha de fer a partir de la seva aplicació en les següents àrees prioritàries: aigua, energia, aliments, materials i residus.

3.- Contingut essencial i format del pla de circularitat

El pla de circularitat consta de dos elements essencials: la planificació circular, orientada a traçar línies d’acció i fer-les operatives, i l’avaluació circular, orientada a mesurar el progrés de l’estratègia de circularitat.

Per a la planificació i l’avaluació circular es poden usar marcs estratègics i aplicacions d’autodiagnòstic reconegudes pel sector turístic i Govern de les Illes Balears, orientades a assegurar i facilitar a les empreses la implementació de bones pràctiques circulars.

El pla de circularitat, així com la seva modificació, revisió i/o renovació, s’ha de reflectir en un document en format físic o electrònic que ha d’estar a la disposició dels inspectors de l’administració turística i dels representants legals de les persones treballadores. El pla de circularitat ha d’incloure, amb l’amplitud adequada a la dimensió i les característiques de cada allotjament

4.- Implantació i renovació del pla de circularitat

L’empresa explotadora de cada allotjament turístic ha d’elaborar un pla de circularitat, que ha de ser assumit per tota la seva estructura organitzativa, ha de comprendre tots els seus nivells jeràrquics i ha de ser conegut per tots els seus treballadors i treballadores.

El pla de circularitat ha de tenir una vigència màxima de cinc anys, per la qual cosa s’haurà de renovar periòdicament pels mateixos períodes.
Per a elaborar el primer pla de circularitat s’ha de dur a terme una avaluació circular inicial, tenint en compte les seves característiques particulars, especialment quant a la possibilitat d’adoptar determinades mesures en matèria de circularitat, com la programació d’instal·lacions d’energies renovables de manera preferent quant al consum de energia o de captació i utilització d’aigües pluvials, entre altres.

Així mateix, amb posterioritat, cada any s’ha de dur a terme una avaluació circular del pla de circularitat ja elaborat, i del qual ha de formar part.

Tant la primera com les següents avaluacions, que també s’han de documentar en un informe i s’han de conservar perquè estiguin a la disposició de la inspecció turística i de la representació legal de les persones treballadores, sense perjudici del compliment de la normativa específica que regula cada matèria, s’han de dur a terme sobre la base de les àrees prioritàries definides.

5.- En el pla de circularitat s’ha de fer constar la metodologia, l’aplicació de diagnòstic, el marc estratègic o el procediment utilitzat per a fer l’avaluació circular.

Els mètodes o criteris d’avaluació, que han d’estar identificats en el pla, es poden emparar en:

Normes UNEIX.

Normes nacionals.

Normes internacionals o guies tècniques publicades per entitats de prestigi reconegut en matèria de circularitat.

Certificacions expedides per entitats de prestigi reconegut en la matèria o altres mètodes o criteris professionals descrits documentalment que ofereixin confiança sobre el seu resultat.

Marcos estratègics i aplicacions d’autodiagnòstic reconegudes pel sector turístic i Govern de les Illes Balears

7.- Certificat d’empresa amb estratègia de circularitat

Totes les empreses turístiques d’allotjament de les Illes Balears es poden comercialitzar o anunciar com a empresa circular, que aplica estratègies de economia circular, o anàlogues, només si disposen d’etiqueta ecològica de la UE, d’acord amb el Reglament (CE) núm.66/2010 del Parlament Europeu i del Consell; d’un sistema EMAS, d’acord amb el Reglament CE 1221/2009 del Parlament Europeu.

MESURES ADDICIONALS EN MATÈRIA DE CIRCULARITAT

Els establiments turístics de les Illes Balears pertanyents als grups d’allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d’interior); apartaments turístics; allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes), i els habitatges objecte de comercialització turística o habitatges turístics de vacances corresponents a les tipologies constructives unifamiliar aïllada, unifamiliar entre mitgeres i apariats:

a) Han d’eliminar les instal·lacions tèrmiques que funcionen amb fuel o gasoil, substituint-les per uns altres que emprin fonts de energia que redueixin l’impacte mediambiental, excepte impossibilitat tècnica degudament acreditada.

b) Els establiments esmentats en el punt 1 d’aquest article, així com totes les tipologies constructives d’habitatges comercialitzats turísticament o habitatges turístics de vacances, com també els establiments de restauració i entreteniment definits per la normativa turística, han de disposar de doble polsador o polsador amb interrupció de la descàrrega en les cisternes dels vàters. Així mateix, han de disposar de dispositius d’estalvi d’aigua a les aixetes de lavabos, banyeres i dutxes: difusors i airejadors.

c) No poden posar a la disposició dels clients articles de cortesia de bany d’un sol ús (entre altres, maquineta d’afaitar, raspall de dents, fil dental, llima d’ungles, escuma d’afaitar, xampú, crema hidratant per a la pell, esponja per a netejar les sabates, pintes, condicionador per als cabells, oli corporal, capells de dutxa), excepte a petició individual del client i sempre que els recipients, embalatges, components i/o productes siguin reutilitzables, reciclables, biodegradables o compostables.

Aquesta mesura també és aplicable a totes les tipologies d’habitatges comercialitzats turísticament o habitatges turístics de vacances, en el cas que es deixin a disposició a l’entrada dels clients.

Totes les empreses i els establiments turístics regulats per la Llei 8/2012, de 19 de juliol, en cas que entri dins de l’àmbit de la seva activitat:

a) No poden fer ús d’espècies classificades com a categories amenaçades per a consum alimentari, en particular, en perill crític, en perill o vulnerables, de conformitat amb la llista vermella, vigent a cada moment, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.
b) Han d’indicar de manera diferenciada en la carta, el menú o similar, posat a la disposició dels clients, els productes tant de marisc com de peix que tinguin origen balear, i han de poder garantir i acreditar la veracitat i la comprovació de les dades. Aquesta indicació s’ha de fer també respecte dels productes balears certificats amb les denominacions d’origen, indicacions geogràfiques protegides o qualsevol segell distintiu o marca de qualitat reconegudes, emeses i publicades a les Illes Balears per la conselleria competent en matèria agroalimentària.
c) Sense perjudici del compliment de la normativa laboral i de protecció dels usuaris i consumidors, han d’ajustar les temperatures i l’ús de les instal·lacions tèrmiques al que preveu el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, així com a les normes aprovades per l’Associació Espanyola de Normalització i als documents inscrits en el Registre general de documents reconeguts del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis dependent del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

CALENDARI

Les mesures relatives a l’obligatorietat de disposar i tenir instal·lats llits elevables, han d’estar implantades en data 1 de maig de cada any, de conformitat amb el calendari i els percentatges següents:
a) Establiments d’allotjament de cinc estrelles: el 30% el 2023, el 50% el 2024, el 60% el 2025, el 75% el 2026, el 100% el 2027.
b) Establiments d’allotjament de quatre estrelles superior: el 25% el 2023, el 40% el 2024, el 50% el 2025, el 75% el 2026, el 100% el 2027.
c) Establiments d’allotjament de quatre estrelles: el 20% el 2023, el 30% el 2024, el 40% el 2025, el 60% el 2026,el 75% el 2027, el 100% el 2028.
d) Establiments d’allotjament d’una, dues i tres estrelles, inclosos els hotels rurals que no disposin de classificació: el 15% el 2024, el 30% el 2025, el 50% el 2026, el 75% el 2027, el 100% el 2028.

Sense perjudici d’això, les empreses titulars de l’explotació de més d’un establiment d’allotjament poden optar per a aplicar els referits percentatges al conjunt de llits de què disposa l’empresa i, per tant, poden seleccionar l’establiment on els instal·len amb independència de la seva categoria. En aquest cas, el percentatge de llits elevables que han d’estar instal·lats cada any ha de ser el que correspongui a l’establiment amb la categoria d’estrelles més alta.

Així mateix, les empreses titulars de l’explotació d’un únic establiment d’allotjament, amb independència de la categoria, que durant els anys 2019, 2020 i 2021 hagin dut a terme reformes amb un percentatge mínim de canvi de llits de les unitats d’allotjament d’almenys un 50% poden optar per a iniciar la instal·lació dels llits elevables en 2027, amb un percentatge del 50% d’aquests instal·lats l’1 de maig i en 2028 l’altre 50% en data 1 de maig, o bé dur a terme la instal·lació del 100% dels llits elevables des de gener de 2028 amb data límit 1 de maig del mateix any.

Si, complertes les dates límit esmentades, no s’ha pogut donar compliment a l’obligació d’instal·lació per problemes derivats de producció i logística dels proveïdors, l’obligació s’ha d’entendre complerta mitjançant un document certificat que validi i acrediti l’adquisició dels llits.

Durant el mes de desembre de l’any 2022, atesa l’evolució de la temporada turística fonamentada en dades estadístiques objectives i amb la consulta prèvia amb les organitzacions socials del sector, Govern de les Illes Balears, mitjançant un acord, pot ampliar el termini per a la instal·lació de llits elevables en un any.

Les mesures relatives a l’elaboració del primer pla de circularitat, s’han de dur a terme dins dels terminis màxims següents:

a) Els allotjaments turístics amb categories mínimes de quatre estrelles o de quatre claus: 1 de maig de 2023.
b) Resta d’allotjaments turístics subjectes: 1 de gener de 2024.

L’obligatorietat de substitució de les instal·lacions tèrmiques que funcionen amb fuel o gasoil d’aquesta Llei té com a termini màxim d’execució el dia 1 de maig de 2026.

L’obligatorietat d’aplicar les mesures d’estalvi d’aigua d’aquesta norma té com a termini màxim:

a) Per als allotjaments turístics amb categories mínimes de quatre estrelles o quatre claus, el dia 1 de maig de 2023.
b) Per a la resta d’allotjaments turístics, habitatges, i establiments de restauració i entreteniment obligats per la norma, fins al dia 1 de maig de 2024.

Les mesures previstes relatives a la no possibilitat de fer ús d’articles de gentilesa de bany d’un sol ús són aplicables des de l’entrada en vigor, excepte les quals ja hagin estat adquirides, sempre que es pugui acreditar documentalment.

Les mesures previstes relatives a la prohibició de fer ús d’espècies classificades com a categories amenaçades, s’han d’aplicar a partir del dia 15 de febrer, excepte els productes que ja s’hagin adquirit abans, sempre que es pugui acreditar l’adquisició prèvia documentalment.

Les mesures previstes relatives a la necessitat d’indicar de manera diferenciada en la carta, el menú o similar, posat a la disposició dels clients, els productes tant de marisc com de peix que tinguin origen balear, així com els productes balears certificats amb les denominacions d’origen, indicacions geogràfiques protegides o qualsevol segell distintiu o marca de qualitat reconegudes, emeses i publicades a les Illes Balears per la conselleria competent en matèria agroalimentària, són aplicable a partir del dia 1 de maig de 2023.

ALTRES

*INCENTIUS PER A la MILLORA DELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

*CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ D’ESTRELLES

Modificació Llei general turística balear (Decret llei 3/2022 d’11 febrer de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illa Balears –BOIB 11/02/2022)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad