PROGRAMA 1: AJUDES ECONÒMIQUES A l’INICI DE L’ACTIVITAT, DESTINAT A PROMOCIONAR LA CONSTITUCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES I INSCRITES EN DEMANDA D’OCUPACIÓ COM A TREBALLADORS AUTÒNOMS PER A FACILITAR LA TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA CAP A UNA ECONOMIA VERDA I DIGITAL.

PROGRAMA 2: AJUDES PER A la CONSOLIDACIÓ DE NOVES LÍNIES DE NEGOCI I CANVI D’ACTIVITAT PER LA TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA CAP A UNA ECONOMIA VERDA I DIGITAL: SÓN AJUDES PER A reenfocar EL PROJECTE D’AUTOOCUPACIÓ, PER A AJUDAR A la PERVIVÈNCIA I MILLORA DEL NEGOCI I PER LA TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA CAP A UNA ECONOMIA VERDA I DIGITAL.

Persones beneficiàries 1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que s’indiquen en els annexos 1 i 2 d’aquesta convocatòria en funció del programa de què es tracti. Sisè

EXCLUSIONS

Queden excloses de les ajudes que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de sòcies integrants de l’òrgan d’administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives i de les societats laborals.
Igualment, queden excloses les persones sol·licitants als qui se’ls hagi concedit l’ajuda per a establir-se com a treballadora o treballador autònom en els quatre anys anteriors a la data del fet que se subvenciona

S’exceptuen d’aquesta exclusió les persones treballadores autònomes que sol·licitin les ajudes previstes en els subprogrames 3.2 de contractació del primer treballador o treballadora per compte d’altri.

També queden excloses les persones sol·licitants que simultanegin l’activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d’altri des de la data d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Requisits generals de les persones beneficiàries A més dels requisits específics establerts per a cada programa i subprograma en els annexos 1 a 2 d’aquesta Resolució, les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur a terme l’activitat empresarial en aquesta comunitat autònoma.
b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per a ser beneficiari de les ajudes que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

A) Per al Programa 1, s’estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds relacionats amb dos períodes, un per a l’any 2022, i un altre per a l’any 2023 , per a iniciar i dur a terme les activitats que es poden subvencionar:

– Per a l’anualitat 2022, el termini de presentació de sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de maig de 2022. L’activitat subvencionable s’ha de realitzar entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2022.

– Per a l’anualitat 2023, el termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de febrer al 31 de maig de 2023. L’activitat subvencionable s’ha de realitzar entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023.

B) Per al Programa 2, el termini de presentació de sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de maig de 2022. L’activitat subvencionable s’ha de realitzar entre el 30 desembre de 2020 i el 31 de maig de 2022.

ANNEX 1

AJUDES ECONÒMIQUES A l’INICI DE L’ACTIVITAT, DESTINAT A PROMOCIONAR LA CONSTITUCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES I INSCRITES EN DEMANDA D’OCUPACIÓ COM A TREBALLADORS AUTÒNOMS PER A FACILITAR LA TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA CAP A UNA ECONOMIA VERDA I DIGITAL

1.1. Acció subvencionable

El fet que se subvenciona és l’establiment com a treballadora o treballador autònom d’una persona desocupada i inscrita en demanda d’ocupació.

Es reserva un 50 per 100 del pressupost d’aquest programa per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació faciliti la transició de la seva activitat cap a l’economia verda.

Es reserva un 50 per 100 del pressupost d’aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

1.2. Persones beneficiàries i requisits

1.2.1. Poden ser beneficiàries de les ajudes:

a) Les persones desocupades i inscrites en l’oficina corresponent del servei públic d’ocupació almenys des del dia abans del començament de l’activitat.

1.2.2. A més dels requisits, les persones beneficiàries han de reunir els requisits següents:

a) No haver estat d’alta com a autònom durant l’any anterior a la data d’inici de l’activitat, en el mateix o similar epígraf de l’impost d’activitats empresarials per al qual se sol·licita l’ajuda.
b) Constar d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent prèviament a la presentació de la sol·licitud de subvenció.
c) Constar d’alta en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
d) A més, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de fer la formació en línia dissenyada per l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que es pot trobar en l’adreça electrònica https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ i l’ha d’acreditar mitjançant el certificat corresponent emès per l’Institut, que es podrà obtenir mitjançant la mateixa aplicació informàtica una vegada superada la formació.
e) Dur a terme un pla d’empresa segons el model disponible a l’adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/. Els plans d’empresa presentats per la persona sol·licitant s’han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, d’alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d’alguna de les organitzacions empresarials d’àmbit general inscrites en el Registre d’associacions empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. Els plans d’empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació de les ajudes. La valoració negativa del pla d’empresa presentat implica igualment la denegació de les ajudes.

La valoració del pla d’empresa s’ha de fer tenint en compte els criteris següents: — Obtenció d’una rendibilitat adequada per a assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d’empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l’alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d’experiència i coneixements necessaris per a dur a terme el projecte.

1.3. Quantia de les ajudes

a) L’establiment com a treballadora o treballador autònom se subvenciona amb una ajuda baso de 5.000 €.
b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d’activitat ha de ser almenys de quatre mesos a l’any perquè l’establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar

ANNEX 2

PROGRAMA 2. AJUDES PER A la CONSOLIDACIÓ DE NOVES LÍNIES DE NEGOCI I CANVI D’ACTIVITAT PER A la TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA CAP A UNA ECONOMIA VERDA I DIGITAL

2.1 Acció subvencionable

El fet que se subvenciona és noves línies de negoci i canvi d’activitat dels projectes d’autoocupació que acreditin un any d’activitat com a mínim, amb l’objectiu de fer costat a la millora del negoci. Són ajudes per a reenfocar el projecte d’autoocupació, per a ajudar a la pervivència i millora del negoci i per a la transformació productiva cap a una economia verda i digital. Es considerarà millora del negoci un canvi substancial en el model. El reenfocament s’ha de plasmar en el corresponent pla d’empresa en el qual ha de constar l’evolució econòmica i d’activitat del negoci des de la seva creació, així com les noves activitats en què consisteix el reenfocament i els objectius que es pretenen amb el nou projecte, el qual serà objecte de valoració en els termes que s’indiquen en l’apartat 1.2.d) d’aquest annex.

Un 50 per 100 del pressupost d’aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda.

L’altre 50 per 100 del pressupost d’aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital. Les actuacions cap a una economia verda o digital s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu l’apartat tercer de la convocatòria.

2.2. Persones beneficiàries i requisits Poden ser beneficiaris de les ajudes els treballadors autònoms que estiguin d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits següents:

a) Haver-se mantingut d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent, des d’un any abans a la data de publicació d’aquesta convocatòria, com a mínim, o acreditar una temporada almenys d’activitat estacional (quatre mesos dins de l’any).
b) No haver estat beneficiari de les ajudes de promoció de l’ocupació autònoma convocats per la consergeria competent en matèria de treball en els quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.
c) A més, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de fer la formació en línia, dissenyada per l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que es pot trobar en l’adreça electrònica https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ i l’ha d’acreditar mitjançant el certificat corresponent emès per l’Institut, que es podrà obtenir a través de la mateixa aplicació informàtica una vegada superada la formació.
d) Dur a terme un pla d’empresa dirigit al reenfocament del negoci, segons el model de pla d’empresa i de pla economicofinancer disponible en l’adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/

Els plans d’empresa s’hauran de presentar, per la persona sol·licitant, juntament amb la sol·licitud de subvenció i, posteriorment a aquesta presentació, se sotmetran a la valoració tècnica positiva dels serveis de l’Institut d’Innovació Empresarial de les

Illes Balears, d’alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d’alguna de les organitzacions empresarials d’àmbit general inscrites en el Registre d’Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d’empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació de les ajudes.

La valoració negativa del pla d’empresa implica igualment la denegació de les ajudes.

La valoració del pla d’empresa dirigit al reenfocament del negoci s’ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Concreció de la nova activitat que reenfocament el negoci per a la pervivència i millora d’aquest.

— Obtenció d’una rendibilitat adequada per a assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d’empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els dos anys de manteniment de l’alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d’experiència i coneixements necessaris per a dur a terme el projecte».

2.3. Quantia de les ajudes

a) El reenfocament del negoci per una treballadora o treballador autònom se subvenciona amb una ajuda de 5.000 €.
b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d’activitat ha de ser almenys de quatre mesos a l’any perquè l’establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar.

Ajudes per a fomentar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per a mantenir l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, per a abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad