7 novetats en matèria laboral que introdueix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

Els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 s’han aprovat finalment a través de la Llei 6/2018, de 3 de juliol (publicada en el BOE de 4 de juliol), que introdueix les següents novetats en matèria Laboral i de Seguretat Social que afecten directament a les empreses:

1. Ampliació a cinc setmanes de la suspensió del contracte de treball per paternitat
A partir del 5 de juliol de 2018 s’amplia el permís de paternitat de 4 a 5 setmanes, ampliable en parts múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Les quatre primeres setmanes hauran de gaudir-se de forma ininterrompuda i la cinquena podrà gaudir-se
de forma independent a un altre moment, dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill. Aquest acord es determinarà a l’inici del període de suspensió.
Aquesta suspensió podrà gaudir-se en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del 50%, previ acord entre l’empresari i el treballador, en tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de suspensió inclòs, si escau, el de gaudi independent de la cinquena setmana.

2. Bases de cotització del Règim General
S’estableix un límit màxim de cotització de 3.803,70€ mensuals o 121,40€ diaris. El límit mínim no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat en un sisè, excepte disposició expressa en contrari (963,26€ mensuals o 32,11€ diaris).
A partir de l’1 d’agost de 2018, les bases mínimes de cotització s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional i les bases màximes queden fixades en la quantia de 3.803,70€ mensuals o de 126,79€ diaris.
Es mantenen els mateixos tipus de cotització que en exercici 2017 tant per a les contingències comunes com per a accidents de treball i malalties professionals.

3. Canvis en la cotització dels autònoms
A partir de l’1 d’agost de 2018, la base màxima de cotització serà de 3.803,70€ mensuals i la base mínima serà de 932,70€ mensuals, la qual cosa implica un augment de 4€ en la quota a pagar per aquells autònoms que cotitzin per la base mínima.

Cotització d’autònoms amb treballadors a càrrec, autònoms societaris i societats laborals familiars:
La base mínima de cotització per a l’any 2018 serà d’1.199,10€ per als treballadors autònoms que:

• en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altre igual o superior a 10;
• exerceixin les funcions d’adreça i gerència que comporti l’acompliment del càrrec de conseller o administrador;
• siguin socis treballadors de les societats laborals familiars;
excepte els quals causin alta inicial en el mateix, durant els dotze primers mesos de la seva activitat, a explicar des de la data d’efectes d’aquesta alta.

• Tarifa plana i incentivament del treball autònom, especialment en municipis petits:

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, va fixar l’ampliació de la quota reduïda de 50€ -la denominada «tarifa plana»– per als nous autònoms fins a 12 mesos, en lloc dels 6 mesos establerts fins llavors.

A través de l’actual Llei de Pressupostos, es preveu que, en els supòsits que el treballador autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal del qual actualitzat a l’inici de l’activitat constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos l’aplicació de la bonificació pel 50% s’aplicarà, una vegada transcorreguts els 24 mesos inicials, durant un període màxim de fins a 36 mesos, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes de l’alta.

4. Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en el Règim General de la Seguretat Social
Les bases de cotització per contingències comunes i professionals per a l’any 2018 es determinen actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala vigent l’any 2017, en idèntica proporció a l’increment que experimenti el salari mínim interprofessional.
El tipus de cotització per contingències comunes a aplicar durant el 2018 serà el 27,40%, sent el 22,85% a càrrec de l’ocupador i el 4,55% a càrrec de l’empleat.
Les tarifes aplicables per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals no sofreixen modificacions respecte l’exercici 2017.
Es retarda al 2024 l’aplicació de les normes del Règim General de la Seguretat Social per calcular les bases de cotització.

5. Nova bonificació per a la conversió de contractes per a la formació en indefinits
Es crea una nova bonificació per a les empreses que converteixin en indefinits i a jornada completa els contractes per a la formació i l’aprenentatge celebrats amb joves beneficiaris d’una nova ajuda econòmica creada per fomentar l’ocupació juvenil.
La quantia de la bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social ascendirà a 250€ mensuals (3.000€ anuals) i s’aplicarà durant un període de 3 anys, computats a partir de la data de conversió en indefinit del contracte per a la formació i l’aprenentatge celebrat amb joves beneficiaris de l’ajuda d’acompanyament contemplada en la pròpia Llei de Pressupostos.
S’estableix una ajuda econòmica de 426€ per a aquells joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que celebrin un contracte per a la formació i l’aprenentatge l’activitat formativa del qual tingui per objecte l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

6. Pensions públiques
Una de les principals novetats de la Llei de Pressupostos és l’increment general de les pensions públiques.
• Per 2018 la pensió contributiva màxima queda fixada en 2.580,13€ mensuals o 36.121,82 anuals, incrementant-se per tant en un 1,35% addicional al 0,25% que venia aplicant-se durant els últims anys.
• Les quanties mínimes d’algunes de les pensions públiques en la seva modalitat contributiva, s‘incrementen en un 2,75% addicional (3% total).
• Per la seva banda, les pensions mínimes no contributives de jubilació i invalidesa se situen en 5.178,60€ anuals.
• Com a novetat, s’incrementa així mateix el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat, que en els supòsits que sigui l’única pensió que cobra el/la vidu/a serà del 56% des de l’1 d’agost de 2018 i ascendirà al 60% l’1 de gener de 2019.

7.- Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística a Balears
S’estableix una bonificació del 50% sobre les quotes empresarials per contingències comunes, Desocupació, FOGASA i Formació Professional per a les empreses enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de 2018.

Per a qualsevol aclariment no dubtin a posar-se en contacte amb Serra Mayans Assessors.

Novetats en matèria laboral per a l’any 2018.
Tagged on:             
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad