Novetats en el nou Conveni Col·lectiu de Comerç d'Illes Balears. - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Amb data 14 de desembre de 2019 ha sortit publicat el nou conveni col·lectiu per al sector del comerç a Illes Balears; donada la importància d’aquest conveni col·lectiu en la nostra Comunitat Autònoma, passem a detallar de forma resumida alguns canvis que introdueix aquest acord que es va subscriure per patronals i sindicats amb la mediació del Govern Balear.

El primer i principal canvi és que els treballadors del comerç balear veuran incrementats els seus salaris un 11% en un termini de quatre anys.

En concret, l’increment que té efectes a partir de l’1 d’abril de 2019 (amb caràcter retroactiu) és del 3%, igual que el que s’aplicarà a partir de 01/04/2020 . La pujada fixada per a 2021 i 2022 se situarà en un 2,5%. Aquesta millora en els ingressos té una especial rellevància si tenim en compte que es tracta del segon conveni col·lectiu més important de les illes, només superat pel de hostaleria.

Altres novetats per al sector són:

El període de prova en els contractes de les persones treballadores celebrats mitjançant contracte indefinit o fixos-discontinu, es redueix de 3 a 2 mesos la seva durada.

En el cobrament de la primera baixa per malaltia comuna de l’any, l’empresa complementarà la totalitat del seu salari a partir del primer dia de baixa. Aquesta millora no es farà efectiva en les restants baixes del mateix exercici. Amb això es vol desincentivar l’absentisme.

En els contractes eventuals, a la seva finalització, la persona treballadora tindrà dret a una compensació equivalent a 14 dies de salari per any de servei.

Es contempla el pagament total del plus de transport per als contractes a mitja jornada.

Cada festiu que coincideixi amb període vacacional o descans setmanal es compensarà amb 1 dia d’assumptes propis, podent arribar fins a un permís de 5 dies.

A més, el Registre Horari de Jornada, en les empreses de 51 o més assalariats haurà de ser digital, mentre que per a les de 50 o menys es podrà mantenir en paper.

Les empreses queden obligades a fer lliurament mensualment a cadascun dels seus empleats, el document de control de registre horari de Jornada. És el treballador qui està obligat a registrar cada dia la prestació de serveis; i en finalitzar el mes, tots dos, empresa i treballador han de signar el document amb el resum total d’hores realitzades.

En relació al descans setmanal, es continuen mantenint 2 dies naturals de descans consecutius, que podran gaudir-se de forma No consecutiva per a empreses de 10 o menys treballadors.

Novetats en el nou Conveni Col·lectiu de Comerç d’Illes Balears.

Leave a Reply

Your email address will not be published.