Per a aquells interessats a aprofundir en el tema, a continuació repassem, i ampliem, algunes de les novetats en relació amb les mesures adoptades a través de la publicació del BOE del 18-03-2020:

ASPECTES FISCALS

Com a advertiment previ, hem de saber que la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius publicat el passat dia 14 no aplica als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, segons el que es disposa en el Reial decret 465/2020.

Plena validesa el que s’ha dit respecte als ajornaments d’ingressos d’autoliquidacions en període voluntari, per a pimes, que es va establir en el Reial decret llei 7/2020.

En conclusió, no es modifiquen els terminis per a presentar i, si escau, pagar les pròximes autoliquidacions –com les de l’IVA de febrer per a acollits al SII, del 30 de març, o les del primer trimestre, el termini del qual finalitza el 20 d’abril-, ni per a presentar declaracions informatives –com la del model 720, que finalitza el 31 de març-.

Les mesures tributàries del Reial decret llei 8/2020 són les següents:

Terminis de pagament de deutes liquidats per l’Administració i de pagament de deutes tributaris en constrenyiment
• Aquests terminis, que comencen a computar-se des de la data de la notificació, i que finalitzen depenent del fet que aquella s’hagi realitzat en la primera o segona quinzena del mes, si no han conclòs avui, 18 de març, s’amplien fins al pròxim 30 d’abril.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d’avui, 18 de març, s’estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.
• Per exemple, en el cas d’un deute liquidat i notificat el 14 de febrer, que venç el 20 de març, es podrà pagar fins al 30 d’abril.
• Si la notificació d’aquell deute liquidat es rebés demà, 19 de març, el terme del termini seria el 20 de maig, en lloc del dia 5 d’aquest mes com ocorreria sense la mesura extraordinària.

Venciment de terminis dels acords d’ajornaments i fraccionaments concedits
• Igualment, s’amplien fins al pròxim 30 d’abril quan no hagin vençut el 18 de març.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d’avui, 18 de març, s’estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.
• Per exemple, un termini de pagament d’un ajornament concedit en 2019, que venç el dia 20 de març, es pot pagar fins al 30 d’abril.
• Si l’ajornament es concedeix el 20 de març i el primer termini venç el 15 d’abril, es podrà pagar fins al 20 de maig. Si el termini vencés el 3 de juny, aquesta serà la data màxima per a pagar-ho.

Venciment de terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns
• Si no s’han complert avui dia, 18 de març, s’amplien fins al pròxim 30 d’abril.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d’avui, 18 de març, s’estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.
Terminis per a atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació
• Si no han conclòs avui, 18 de març, s’amplien fins al pròxim 30 d’abril.
• Quan aquests terminis es comuniquin a partir d’avui, 18 de març, s’estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.
• No obstant això, existeix la possibilitat d’atendre el tràmit en el termini habitual, i en aquest cas es considerarà evacuat.
• Si el termini per a formular al·legacions a una proposta de liquidació acaba el 20 de març, les al·legacions es podran presentar fins al 30 d’abril.
• Si es notifica la proposta de liquidació el 20 de març, i es donen 15 dies per a formular al·legacions, el termini per a presentar-les finalitza el 20 de maig.

Execució de garanties en el procediment de constrenyiment
• No es procedirà a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles des d’avui, 18 de març, fins al dia 30 d’abril de 2020.
• Efectes de la flexibilització dels anteriors terminis en la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de revisió tramitats per la AEAT, en els terminis de prescripció i en els de caducitat
• El període comprès des del 18 de març fins al 30 d’abril de 2020 no computarà.
• Amb aquesta mesura, es blinda a la AEAT en aquest període, en el qual la seva inactivitat no tindrà efectes, encara que pot continuar realitzant tràmits.
• D’altra banda, entenem que, aquesta mesura igualment afecta al contribuent, que haurà de tenir en compte que durant aquest temps, per exemple, no corre el termini de prescripció per a sol·licitar una rectificació d’autoliquidació o la devolució per ingressos indeguts.

Notificacions i prescripció en procediments de reposició i economicoadministratius
• S’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020.

Terminis per a interposar recursos i reclamacions economicoadministratives
• Aquests terminis no començaran a comptar, quan es produeixin a partir del 18 de març, fins al 30 d’abril.
• No obstant això, no sembla recollida una ampliació del termini per a recórrer o reclamar si el mateix ha començat a córrer abans d’avui, encara que, amb la redacció que conté la norma, algú podria interpretar que també en aquest cas s’inicia el 30 d’abril, encara que en realitat s’hagués produït la notificació amb anterioritat i ja s’hagués iniciat.
• Així, per exemple, si es notifica al contribuent la desestimació d’un recurs de reposició el 20 de març, el mes per a reclamar al Tribunal Economicoadministratiu no comença a explicar-se fins al 30 d’abril

Terminis Cadastre
• S’amplien els terminis per a atendre els requeriments i sol·licituds d’informació formulats per la Direcció General del Cadastre que es trobin en termini de contestació a 18 de març.
• Quan el Cadastre comuniqui actes d’obertura de tràmit d’al·legacions o d’audiència a partir d’avui, 18 de març, el termini per a ser atesos finalitzarà el 20 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.
• També en aquest cas, el període comprès des del 18 de març i fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments iniciats d’ofici, si bé durant aquest període podrà l’Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

Impost sobre Transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats
• Per a emparar les mesures en matèria hipotecària, es modifica el text refós de la llei d’aquest impost establint l’exempció de les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin per aquesta norma, respecte de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats

ÀMBIT FINANCER

I.- Moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual

• Afecte a aquells deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica establerts en l’RD així com als Fiadors i avalistes del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari.
• Els fiadors, avalistes i hipotecants no deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica podran exigir que l’entitat esgoti el patrimoni del deutor principal, abans de reclamar-los el deute garantit.
• El deutor haurà de presentar la sol·licitud de moratòria al creditor juntament amb la documentació d’acreditació de les condicions subjectives establertes en l’RD
• L’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies.
• L’entitat creditora comunicarà al Banc d’Espanya la seva existència i durada a efectes comptables i de no imputació de la mateixa en el còmput de provisions de risc.

La sol·licitud moratòria comportarà:
1. la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa i
2. la consegüent inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti al contracte de préstec

Durant el període de vigència de la moratòria:
1. l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització del capital o pagament d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge.
2. Tampoc es reportaran interessos. No es permetrà l’aplicació d’interès moratori pel període de vigència de la moratòria.

II.- Interrupció del termini per a la devolució de productes durant vigència de l’estat d’alarma.
Durant la vigència de l’Estat d’Alarma o les seves possibles pròrrogues, s’interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, ben presencial ben on-line. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

III.- Línia d’avals per a les empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics de COVID-19 i ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO.
• Línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms. El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals a:
• finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments
• a empreses i autònoms per a atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
• avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros.
Les condicions aplicables i requisits a complir s’establiran per Acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.
• Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar els imports de les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms. 10.000 milions
• facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.
• Es durà a terme a través de les Línies d’ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mitjà i llarg termini i d’acord amb la seva política de finançament directe per a empreses de major grandària.
Entenem que, igual que en el cas anterior, les condicions aplicables i requisits a complir s’establiran per Acord de Consell de Ministres.

IV.- Línia extraordinària de cobertura asseguradora
Línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros (dos trams de 1000 i 1000 milions) amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, amb les següents característiques:

1. a) Seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual.
2. b) Beneficiaris: les empreses espanyoles considerades com a Petites i mitjanes empreses així com altres empreses de major grandària, sempre que siguin entitats no cotitzades, en les quals concorrin les següents circumstàncies:
– Que es tracti d’empreses internacionalitzades o a procés d’internacionalització,
– Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament resultat de l’impacte de la crisi del COVID 19 en la seva activitat econòmica.

V.- Mesures financeres dirigides als titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit préstecs a conseqüència de la situació de sequera de 2017
Afecta als prestataris de crèdits financers concedits a titulars d’explotacions agràries afectats per la sequera de l’any 2017 que acordin amb les entitats financeres prolongar fins i tot en un any, que podrà ser de manca, el període d’amortització dels préstecs subscrits.

VI.- Modificació de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior. Disposició Final quarta.

Suspensió del règim de liberalització d’inversions per a inversors residents en països fora de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç quan a conseqüència de la inversió l’inversor passi a ostentar una participació igual o superior al 10 per 100 del capital social de la societat espanyola, o quan es prengui el control de l’òrgan d’administració de la societat espanyola, d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç, en sectors :
1. a) infraestructures crítiques,
2. b) tecnologies crítiques i productes de doble ús
3. c) subministrament d’inputs fonamentals,
4. d) sectors amb accés a informació sensible,.
5. e) mitjans de comunicació.
6. Així mateix, queda suspès el règim de liberalització de les inversions estrangeres directes a Espanya,
7. a) si l’inversor estranger està controlat directa o indirectament pel govern d’un tercer país,.
8. b) si l’inversor estranger ha realitzat inversions o participat en activitats en els sectors que afectin la seguretat, a l’ordre públic i a la salut pública en un altre Estat membre,
9. c) si s’ha obert un procediment, administratiu o judicial, contra l’inversor estranger en un altre Estat membre o en l’Estat d’origen o en un tercer Estat per exercir activitats delictives o il·legals.
En aquests casos es determinarà el sotmetiment de les referides operacions d’inversió a l’obtenció d’autorització.

ÀMBIT MERCANTIL:
• Modificació de les condicions de celebració dels òrgans d’administració
Encara que no ho prevegin els estatuts, els òrgans de govern i administració així com de la resta de comissions delegades i obligatòries podran dur-se a terme per videoconferència, aquesta s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica. Així també, els acords es podran portar a terme mitjançant votació per escrit sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan el sol·licitin dos membres de l’òrgan. Així mateix, en el cas que s’hagi convocat junta general amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i sigui la seva celebració posterior, l’òrgan d’administració podrà revocar la convocatòria o bé canviar la data.

En la nostra opinió aquestes mesures facilitaran la gestió de les empreses, així com dels seus òrgans de decisió evitant el desplaçament dels seus directius i administradors.


• Modificació dels terminis de formulació, aprovació i dipòsit de comptes anuals.

El termini per a la formulació dels comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o consolidades així com la resta d’informes que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data. D’aquesta manera, també es retardarà tant el termini d’aprovació dels comptes anuals -art 253 de la LSC- així com el seu propi dipòsit -art 279 de la LSC-.

Aquesta mesura facilitarà disposar d’un termini addicional fins que la situació es normalitzi per a la realització dels tràmits mercantils tendents al dipòsit dels comptes anuals.

• Suspensió dels terminis estatutaris derivats d’una causa legal de dissolució.
Aquella empreses, en les quals concorrin una situació causa legal o estatutària de dissolució durant el període d’alarma, el termini legal per a la convocatòria per l’òrgan d’administració de la junta general de socis a fi que adopti l’acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d’alarma, així mateix, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en aquest període.

• Dret de separació del soci
Encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercitar el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues del mateix que, si escau, s’acordin.


ÀMBIT CONCURSAL

• S’estableix una “moratòria concursal”, a fi d’evitar un possible devessall de casos d’insolvències en els pròxims mesos, de manera que no hi hagi obligació de declarar concurs de creditors en els dos mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.
Tingui’s en compte que l’estat d’alarma es podria prolongar, per la qual cosa entenem que aquesta moratòria podria estendre’s a més de 2 mesos.
• Extensió d’aquesta moratòria en cas d’haver sol·licitat o sol·licitar preconcurso de creditors durant l’estat d’alarma, un acord de refinançament (AR) o un acord extrajudicial de pagament (AEP), o per a obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni (PAC). Un repte per al sistema concursal i els seus operadors (entre ells els administradors concursals i professionals econòmics de la reestructuració) serà tractar d’aplicar aquestes mesures preconcursales (AR i AEP) i la PAC (concursal) també a les petites empreses, amb les degudes adaptacions.
• No s’ha optat per ampliar en l’RDL els 4 mesos del preconcurso (article 5 bis) fins a 12 mesos com permet la Directiva d’insolvència per a estimular solucions alternatives al concurs.
• En l’article 31 del RDL s’estableix com a excepció que les pimes exportadores que es trobin en preconcurso o concurs de creditors no podran beneficiar-se de la línia extraordinària de cobertura asseguradora establerta.

ÀMBIT DIGITALITZACIÓ PIMES

Interessant l’annex “Pla Accelera” amb una sèrie de mesures de suport per a accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació.

Per a aquells interessats a aprofundir en el tema, a continuació repassem, i ampliem, algunes de les novetats en relació amb les mesures adoptades a través de la publicació del BOE del 18-03-2020
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad