MESURES LABORALS REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

El Consell de Ministres ha aprovat el 17 de març un Reial decret llei amb la major mobilització de recursos econòmics de la història democràtica d’Espanya per a fer front a l’impacte econòmic del coronavirus, ha estat publicat en el Boletín Oficial del Estado avui a les 07.10.

Mesures per a evitar que les empreses que no acomiadin.

Bloc de mesures que busca reforçar la protecció a l’ocupació per a evitar que aquesta crisi temporal tingui un impacte negatiu permanent sobre el mercat de treball. Per a això s’ha aprovat que:

Els treballadors assalariats puguin adaptar o reduir la seva jornada de treball, quan acreditin deures de la cura de cònjuge o parella de fet, així com de familiars fins a segon grau de consanguinitat de la personal treballador.

Haurà de ser comunicat a l’empresa amb 24 hores d’antelació i podrà arribar al 100%, tenint en aquest cas que estar justificat i raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa.

S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

Es promouen ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació.

Els ERTES causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d’aquesta prestació no els computarà a l’efecte del cobrament posterior de la prestació per desocupació.

Són considerats Força Major: la suspensió o cancel·lació d’Activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i de manera general de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, la falta de subministraments que impedeixin greument el desenvolupament de l’activitat, o les situacions urgents i extraordinàries per contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament decretades per l’autoritat sanitària.

En cas de ERTEs, s’exonerarà a l’empresari amb menys de 50 treballadors de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social. En el cas d’empreses de 50 treballadors o més, l’exoneració serà del 75%.

Aquesta mesura extraordinària, estarà subjecta al compromís de l’empresa a mantenir l’ocupació durant 6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

Per al col·lectiu d’autònoms:

Es flexibilitzar l’accés al cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

Requisits per a tenir dret a la prestació:

Estar afiliat i en alta en la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que s’estableix en el Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la seva facturació en un 75% respecte a l’efectuada en el semestre anterior.

Trobar-se al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social (de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al Pagament).

No s’exigeix manca mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària.

La durada de la prestació és d’1 mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma.

 

Aquestes mesures són per a les empreses i treballadors que tenien activitat en el moment de la declaració d’estat d’alarma.
Per a les empreses de temporada els mantindrem informats segons la normativa aprovada i publicada per l’Administració.

MESURES LABORALS REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A l’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19