1.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Control global de les deduccions sobre el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

També continuaran els controls sobre activitats econòmiques en l’IRPF, els rendiments de capital immobiliari amb explotació de la nova declaració informativa sobre arrendaments turístics, les retencions i la utilització abusiva del règim de les entitats sense finalitat lucrativa.

Alhora es potenciaran les actuacions de control sobre els contribuents amb patrimonis significatius amb la creació de la Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis rellevants; aquest fet no afectarà exclusivament a contribuents de l’IRPF.

S’intensificarà el control dels contribuents no declarants d’Impost.

2.- Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Cal destacar la possible cessió de dades fiscals (informació de clients i proveïdors) als contribuents no inclosos en el SII per facilitar-los la presentació de les declaracions; és a dir, aprofitant la informació obtinguda a través del SII traslladar aquesta informació als subjectes passius afectats, clients i proveïdors del declarant en SII perquè siguin conscients de la seva obligació de reflectir també aquestes operacions.

El control de la facturació irregular i prohibició del programari de doble ús que permet l’administració de dobles comptabilitats, buscant minimitzar, en les activitats amb consumidors finals el risc de frau.

Priorització de les actuacions de control vinculades a l’existència de trames d’IVA, amb un control reforçat del Registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i els sectors i activitats de risc.

Planificació coordinada i la col•laboració entre Agència Tributària i les administracions tributàries autonòmiques en operacions immobiliàries significatives a fi de determinar la seva tributació per l’Impost sobre el Valor Afegit o, alternativament, pel concepte «transmissions patrimonials oneroses» de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

3.- Impost sobre Societats (IS)

S’actuarà respecte de les empreses els volums d’activitat, de beneficis, de vendes o de cobraments resultin incoherents amb els normals del seu sector.

La nova Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis rellevants, tindrà també en el punt de mira els contribuents d’aquest impost.

Cal destacar que s’incrementarà el nombre d’actuacions de control de les persones i entitats amb béns i drets a l’exterior o amb activitat internacional.

Que s’analitzarà la interposició de persones jurídiques amb l’objecte de reduir improcedentment la tributació, és a dir, l’ús abusiu de societats interposades.

Que es fomentarà la realització d’anàlisis concretes que permetin detectar inconsistències com ara la indeguda deducció de despeses personals.

Hi haurà majors actuacions de control a conseqüència d’actuacions conjuntes de les àrees de Gestió i d’Inspecció de l’AEAT, sobre Grans empreses i Petites societats comercials o industrials per millorar el seu comportament tributari.

Actuacions de control sobre contribuents acollits al règim especial de consolidació fiscal de l’Impost. Especial atenció es prestarà a la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors, en particular a les bases pendents de compensació respecte de les quals el dret de l’Administració per iniciar el procediment de la seva comprovació prescriu als deu anys.

Actuacions de control relacionades amb societats amb molt baixa activitat, tot i considerar que una part d’aquestes societats estan inactives de facto.

L’Agència Tributària crearà una eina de gestió de riscos tributaris que serà capaç de reunificar en un sol tots els existents, per així identificar col•lectius de risc permetent un millor seguiment del resultat de les actuacions de control que l’Agència duu a terme.

La combinació de l’ús intensiu de la tecnologia d’anàlisi de dades tipus ‘Big Data’ i l’explotació de les més recents fonts d’informació (SII, CRS, Fatca, ‘Informe País per País’ -CBC- i, a partir de 2019, també la informació sobre mecanismes de planificació fiscal agressiva, o ‘DAC 6’) proporcionarà a l’AEAT la possibilitat de reforçar el control sobre els grans patrimonis, les multinacionals, l’economia submergida i el frau en els àmbits recaptatori i duaner.

Pla anual de control tributari i duaner 2019 – Principals línies d’actuació
Tagged on:                 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad