Novetats per als autònoms en 2019 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

L’any 2019 ha començat amb múltiples canvis en matèria de cotització i prestacions per als autònoms, introduïdes pel Reial Decret 28/2018 de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Quota d’autònoms 2019

Durant l’any 2019, les quanties de les bases mínimes de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms s’incrementen en un 1,25 per cent respecte de les vigents en l’any 2018, establint-se la quantia de la base mínima aplicable amb caràcter general en 944,40 euros mensuals.

Pel que fa als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altre igual o superior a 10, la base mínima de cotització tindrà una quantia fixada en 1.214,10 euros mensuals .

En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, els tipus de cotització seran, a partir l’1 de gener de 2019, els següents:
a) Per a les contingències comunes, el 28,30%.
b) Per a les contingències professionals, el 0,9%, del qual el 0,46% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,44 a la d’Incapacitat permanent, mort i supervivència.
c) Per cessament d’activitat, el 0,7%.
d) Per formació professional, el 0,1%.

En total, el tipus de cotització passa a ser un 30% de la base.

Aquests increments deixen una pujada de gairebé 5 euros mensuals, 53 euros anuals, en concepte de quota d’autònoms que se situa en 283,3 euros al mes el 2019.

Per tant, les noves cobertures socials facilitaran a l’autònom les següents accions:
– Cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia en que cursi baixa.
– Accedir a la formació contínua.
– Major accés a la prestació per cessament d’activitat la durada augmenta de 12 a 24 mesos.

Un altre punt important és:
Que es deixa de pagar la quota d’autònoms a partir del segon mes de baixa per incapacitat temporal i fins al moment d’alta.

Increment del tipus de cotització gradual durant els propers quatre anys.

El tipus de cotització escalarà fins al 30,3% el 2020, al 30,6% el 2021 i al 30,9% el 2022. D’aquesta manera es sufraga el cost d’incloure el conjunt de cobertures socials que fins a 31/12 / 18 eren voluntàries.

Quota d’autònoms societari en 2019

La cotització de l’autònom societari també experimenta increments des de l’1 de gener de 2019. La base mínima se situa en 1.214,08 euros, fet que suposa un increment de la quota de 7,22 euros mensuals i 86,64 euros a l’any que deixa una quota d’autònom societari de 364,22 euros.

Opció per una mútua col•laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que hagin optat inicialment per una entitat gestora.

Els treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms incorporats a l’esmentat règim especial amb anterioritat a l’1 de gener de 1998 i que, d’acord amb la disposició transitòria vint-novena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, haguessin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’entitat gestora, en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei hauran d’optar per una mútua col•laboradora de la Seguretat Social, opció que s’ha d’efectuar en els termes que preveu l’article 83.1.b) de l’esmentat text refós, i tindrà efecte des l’1 de juny de el 2019.

En tant es produeixi aquesta opció, seguirà gestionant la prestació per cessament d’activitat d’aquests treballadors autònoms el Servei Públic d’Ocupació Estatal i les contingències professionals seran cobertes per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Tarifa plana: es manté, però s’encareix

De moment, el 2019 es manté la tarifa plana per als autònoms tant els que ja es trobaven d’alta a 31 de desembre de 2018 com a les noves altes a partir de 01/01/2019, però s’encareix passant de 50 euros mensuals durant els 12 primers mesos, a 60 euros incloent les contingències comunes i professionals, però excloent el cessament d’activitat i la formació.

A més, en l’àmbit de la conciliació laboral, la tarifa plana deixa una altra important novetat:

Les treballadores autònomes tindran accés a la tarifa plana de 60 euros durant un any, en els dos anys posteriors a la baixa per maternitat sense necessitat de cessar prèviament l’activitat, tal com es requeria.

Sistema de cotització per ingressos reals

Tot l’anterior són mesures provisionals fins a la implantació, previsiblement el 2019, d’un sistema de cotització per ingressos reals que establirien quatre trams en funció del benefici net i en el qual els autònoms els ingressos estan per sota del Salari Mínim Interprofessional serien els més beneficiats. No obstant això, aquest sistema de cotització ha de ser objecte d’estudi minuciós.

Detecció de falsos autònoms

Finalment, el nou any també arrenca amb mesures per al control i enduriment de l’ocupació a falsos autònoms. Es sancionarà als autònoms i les empreses que donin feina a falsos autònoms amb una nova multa per aquesta infracció greu. La quantia de la sanció està entre 3.126 euros i 10.000 euros per a l’ocupador.

Novetats per als autònoms en 2019
Tagged on: