El termini d’ingrés en període voluntari dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva corresponents a l’any 2022,
detallats a continuació, serà el comprès entre el dia 1 de setembre i el dia 02 de novembre de 2022.

  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA.
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
  • TAXES PER RECOLLIDA DE FEMS, CLAVEGUERAM, ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D’APARCAMENT.

Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris durant els dies hàbils compresos entre l’1 de setembre i el 2
de novembre de 2022, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores, a les dependències municipals de Sant Josep (oficines
centrals de l’Ajuntament), Sant Jordi i Cala de Bou.

Així mateix, els contribuents podran realitzar el pagament dels seus deutes tributaris a través del portal de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia a la direcció http://www.santjosep.org.

El període executiu s ́iniciarà al dia següent d ́haver finalitzat el termini d ́ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la
recaptació dels deutes s ́efectuarà pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l ́obligat al pagament, meritant a partir d’aquest
moment els recàrrecs legals i els interessos de demora d’acord amb els criteris establerts als articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributaria.

DOMICILIACIONS: Els rebuts dels impostos i taxes abans esmentats que estiguin domiciliats en una entitat bancària, s’enviaran per al seu
cobrament el dia 06 d’octubre de 2022.

Termini d’ingrés en període voluntari dels tributs municipals Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia 2022
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad