a l’any 2022 el termini d’ingrés en període voluntari dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva relacionats
a continuació, serà el comprès entre el dia 16 d ́agost i el dia 2 de novembre de 2022 ambdós inclosos.

 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • Exaccions municipals unificades sobre immobles que comprenen els següents:
  • Taxa per recollida de fems.
  • Taxa per entrada de vehicles i reserva d’aparcament.
 • Rebuts del servei municipal d’aigües de parcial de sanejament.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Exaccions municipals unificades sobre comerços i indústries i activitats professionals, que comprenen les següents:
  • Taxa per recollida de fems.
  • Taxa per entrada de vehicles i reserva d’aparcament.
 • Impost sobre activitats econòmiques.

Data de càrrec dels rebuts domiciliats a les entitats bancàries: 14 d ́octubre de 2022.

Els contribuents afectats poden realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines del Servei de Recaptació municipal, situades
al c. de Canàries 35, 1r d’Eivissa, de les 9.00 h a les 14.00 h, de dilluns a divendres, durant l’esmentat termini. Així mateix es recorda que els
contribuents afectats poden fer ús de la domiciliació de pagament mitjançant bancs i caixes d’estalvi o a les entitats col·laboradores de
conformitat amb el que estableix l’article 25.2 del Reglament general de recaptació.

També es pot fer efectiu el pagament, fins al darrer dia del període voluntari, presentant a qualsevol oficina de les entitats col·laboradores els
documents cobratoris emesos.

  • Banco Sabadell
  • Caixabanc
  • Banco Santander
  • Banca March.
  • BBVA.

El període executiu s’iniciarà al dia següent d’haver finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la recaptació
dels deutes s’efectuarà pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al pagament.

L’inici del període de executiu determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu i, si escau, les costes del
procediment de constrenyiment. Tot de conformitat amb l’establert als articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.

És el que, amb el vistiplau de l’alcalde, es fa públic per a general coneixement i en compliment del que proposa l’article 24 del Reglament
general de recaptació.

Termini d’ingrés en període voluntari dels tributs municipals Ajuntament d´Eivissa 2022
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad