REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ: MORATÒRIES i AJORNAMENTS DE QUOTES A la SEGURETAT SOCIAL - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, estableix per a aquelles empreses que així ho desitgin, i sempre que concorrin les condicions establertes per a l’accés tant a les moratòries com als ajornaments indicats, que podran, en termes generals:

 

1.Sol·licitar fins el pròxim dia 10 d’abril, l’ajornament en el pagament de les quotes corresponents al mes de març de 2020.

 

  1. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes d’abril, o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes d’abril, la qual cosa implicaria l’ingrés en termini reglamentari de l’aportació dels treballadors, així com de les quotes per accident de treball i malaltia professional.

 

  1. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes de maig , o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes de maig, la qual cosa implicaria l’ingrés en termini reglamentari de l’aportació dels treballadors, així com de les quotes per accident de treball i malaltia professional.

 

  1. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes de juny..

 

Ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social respecte de les quals s’atorgui la moratòria en el pagament

Les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig i juny, s’hauran d’ingressar en els mesos de novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, respectivament, i de manera simultània amb les quotes d’octubre, novembre i desembre de 2020.

Presentació de les liquidacions de quotes i ingrés de l’aportació dels treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests.

L’atorgament de la moratòria no eximeix a les empreses de presentar les liquidacions de quotes a través dels procediments i terminis ja establerts, així com a efectuar l’ingrés de les aportacions dels treballadors compte aliè o assimilats a aquests.

 

Sol·licitud de les moratòries i ajornaments per a treballadors per compte propi
Terminis de presentació de les sol·licituds.

Els treballadors per compte propi i els treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar podran:

  1. Sol·licitar fins el pròxim dia 10 d’abril, l’ajornament en el pagament de les quotes corresponents al mes d’abril de 2020.
  2. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de maig , o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes de maig, la qual cosa implicaria l’ingrés en termini reglamentari de les quotes per accident de treball i malaltia professional.
  3. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juny, o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes de juny, la qual cosa implicaria l’ingrés en termini reglamentari de les quotes per accident de treball i malaltia professional.

 

  1. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juliol..

 

En relació amb els treballadors per compte propi, aquells als quals se’ls reconegui la prestació extraordinària per cessament en l’activitat no han de cotitzar a la Seguretat Social durant el període que duri la citada prestació i que, en el cas que se li arribi a carregar en compte les citades quotes per no haver estat reconeguda a temps la prestació per part del corresponent òrgan gestor, aquestes quotes seran retornades d’ofici per la TGSS.

Les quotes corresponents al mes de març, pels dies en què no es reconegui la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, i que no haguessin estat ingressades en termini, es podran ingressar força de termini sense l’aplicació de recàrrec.

 

Requisits per a la concessió d’ajornaments COVID

L’ajornament COVID no podrà aplicar-se quan l’empresa present deute amb la seguretat social o un ajornament en vigor pel període de liquidació anterior al mes de març

REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ: MORATÒRIES i AJORNAMENTS DE QUOTES A la SEGURETAT SOCIAL