Beneficiaris:

1. Les persones físiques, residents a les Illes Balears, que siguin titulars d’una llicència d’autotaxi o VTC expedida en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Les persones jurídiques de dret privat vàlidament constituïdes que estiguin donades d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i siguin, a més, titulars d’una llicència d’autotaxi expedida en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Actuacions i despeses subvencionables:

1. Es podrà rebre ajuda per a l’adquisició o transformació de vehicles nous elèctrics purs, híbrids endollables amb autonomia superior als 40 km, alimentats amb GNC o GLP, o de baixes emissions:

a) Adquisició de vehicles nous amb emissions inferiors o iguals a 100 g CO2/km i 60 mg NOx/km.
b) Adquisició de vehicles nous alimentats amb GLP o GNC o transformació de vehicles per a ser alimentats amb aquests combustibles.
c) Adquisició de vehicles nous elèctrics purs o híbrids endollables amb autonomia superior als 40 km.

2. Les actuacions objecte de la sol•licitud s’executaran i pagaran dins el període que va des de l’1 d’octubre de 2018 fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que no podrà ser posterior al 20 de setembre de 2019, i computarà com a data de sol•licitud la data d’entrada en el Registre de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en les seves delegacions o en qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

3. L’IVA és subvencionable sempre que el beneficiari no el pugui recuperar o compensar.

4. No es considerarà subvencionable la compra de vehicles mitjançant leasing, rènting ni cap altra fórmula d’arrendament financer en què els béns no siguin propietat del beneficiari. No obstant això, no hi ha inconvenient perquè la bateria es llogui, sempre que el beneficiari efectivament compri el vehicle i, per tant, sigui de la seva propietat.

5. L’activitat que se subvenciona s’executarà en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

6 No seran subvencionables les vehicles que ja hagin rebut una ajuda en una convocatòria anterior de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

Termini de presentació de sol•licituds:

El termini per presentar les sol•licituds finalitzarà febrer 28 o fins al possible esgotament, en aquest període, de les Illes Balears quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Quantia de les ajudes:

1. La quantia individual per a cada actuació de les que s’esmenten a l’apartat 4 d’aquesta Resolució del cost subvencionable serà la següent:

a) Adquisició de nous vehicles autotaxis amb emissions inferiors o iguals a 100 g CO2/km i 60 mg NOx/km: 1.500 € per vehicle.
b) Adquisició de nous vehicles autotaxis alimentats amb GLP o GNC, o transformació de vehicles VTC o autotaxis per a ser alimentats amb aquests combustibles: 800 € per vehicle.
c) Adquisició de nous vehicles VTC o autotaxis elèctrics purs o híbrids endollables amb autonomia superior als 40 km: el 50% del cost (sense IVA) del vehicle, amb un límit de 20.000 € per vehicle.

Subvencions per l’adquisició de vehicles autotaxi elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP o de baixes emissions
Tagged on:         
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad