La Fundació Bancària “la Caixa”, llança la segona convocatòria “la Caixa” Ocupació Jove per tal de continuar incentivant la generació d’ocupació jove, estable i de qualitat i contribuir a la reducció de la desocupació juvenil a Espanya.

Igual que en la primera convocatòria, aquesta pretén ser una ajuda directa a les empreses i a les entitats per aconseguir aquest objectiu dinamitzant al seu torn l’activitat empresarial i, en última instància, el creixement econòmic.

Comptant amb un finançament total per executar actuacions de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil de 9.008.445 euros dels quals 8.278.035 euros provenen del Fons Social Europeu i 730.410 euros de Fundació Bancària “la Caixa”, s’ha creat una línia d’ajuts a la contractació de persones joves (majors de 16 i menors de 30 anys) inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, el propòsit és beneficiar al major nombre possible de persones joves aturades.

Els ajuts van dirigides a les empreses, inclosos els/les empresaris/es autònoms/es, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la contractació de persones joves, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ). Concretament:
Ajudes de SIS (6) mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos. Ajut màxim: 4.200 € (6 m).
Ajudes d’un màxim de DOTZE (12) mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cada un fins a arribar a la durada total màxima de DOTZE (12) mesos. Ajut màxim: 9.600 € (12 m).

No podran ser beneficiàries dels ajuts previstos:
– Les unions temporals d’empreses.
– Les societats civils.
– Les comunitats de béns i altres entitats mancades de personalitat jurídica.
– Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

Altres exclusions objectives:

1. Les contractacions de persones joves treballadores que haguessin prestat serveis per a la mateixa empresa, grup d’empreses, entitat o relacionades, en els DOTZE (12) mesos anteriors a la data de la contractació, mitjançant un contracte per temps indefinit.

2. Les contractacions de persones joves treballadores que hagin prestat serveis mitjançant un contracte de caràcter no indefinit, inclosos els contractes de posada a disposició, en els SIS (6) mesos anteriors a la data de la contractació per a la mateixa empresa, grup d’empreses , entitat o relacionades, llevat que la contractació per a la qual se sol•licita l’ajuda sigui de caràcter indefinit, i el contracte de caràcter no indefinit hagi arribat al seu venciment de forma prèvia a la formalització del nou contracte subjecte a l’ajuda per finalització del període estipulat en el contracte. Aquest extrem s’acreditarà amb la corresponent resolució sobre reconeixement de baixa de la Tresoreria General de la Seguretat Social en què figuri com a causa de baixa: Fi de contracte.

3. Les contractacions que afecten el cònjuge, els ascendents, els descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, inclusivament, del/ la empresari/a, autònom/a o dels que ostenten càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració, govern o representació de les empreses o entitats. No és aplicable aquesta exclusió en els següents supòsits:

a) Quan el/la ocupador/a sigui un/a empresari/a autònom/a que contracte com a treballador/a per compte d’altri a fills, convisquin o no amb ell/a.

b) Quan es tracti d’un/a empresari/a autònom/a sense assalariats i contracti un sol familiar, que no convisqui a la seva llar ni estigui al seu càrrec.

c) Quan la persona jove contractada sigui una persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 33%.

Les persones destinatàries finals de les ajudes previstes en les bases reguladores dels ajuts són els joves que compleixin els requisits següents:

• Estar inscrits i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.
• Tenir una edat compresa entre els 16 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment de formalització del contracte.
• No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció.

Són subvencionables aquells contractes que s’ajustin a les previsions de l’Estatut dels Treballadors, al conveni col•lectiu i / o a la seva normativa específica d’aplicació i que reuneixin, en tot cas, els requisits següents:

a) Ser contractes de durada determinada (temporals), a temps complet, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

b) Ser contractes indefinits, a temps complet, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.

El contracte haurà d’estar formalitzat en el model establert a l’efecte pel Servei Públic d’Ocupació i degudament comunicat a aquest.

No tindran la consideració de contractes subvencionables les següents: contracte per a la formació i l’aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d’interinitat, contracte fix discontinu i contracte de posada a disposició.

Les sol•licituds d’ajuda s’hauran de tramitar en el termini màxim de TRES (3) mesos a partir de la data d’inici de contracte i, en tot cas, sempre dins el termini establert en la convocatòria per a la presentació de sol•licituds.

En cas que la durada del contracte subvencionat és inferior al mínim de permanència, SIS (6) mesos, tant en els contractes de durada determinada (temporals) com en els indefinits, no és procedent cap tipus d’ajuda.

El termini de sol•licitud dels ajuts que estableix aquesta convocatòria es va iniciar el dia 19 de novembre de 2018 i finalitza el 15 de març de 2022 les 19 h amb les següents condicions:
– Per a la contractació de durada determinada (temporal), la subvencionalitat màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
– Per a la contractació indefinida, la subvencionalitat màxima és de DOTZE (12) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cada un fins a arribar a la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

En Serra Mayans Assessors estem a la seva disposició per tramitar aquests ajuts a la contractació de joves.

Ajudes del Fons Social Europeu i la Fundació la Caixa per la contractació de joves
Tagged on:                     
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad