La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, a partir de 2019 han de cotitzar a la seguretat Social.

Aquesta obligació d’inclusió en el sistema de la Seguretat Social ve determinada per la disposició addicional 5a del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre.

Què pràctiques són les que cotitzen a la Seguretat Social?

Les pràctiques afectades per aquesta nova regulació comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Què comprèn aquesta cotització a la Seguretat Social?

La cotització és la mateixa que un treballador per compte aliè en formació, amb exclusió de la protecció per desocupació, llevat que la pràctica o formació es realitzi a bord d’embarcacions, en aquest cas la inclusió es produirà en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
La cotització a la Seguretat Social s’efectuarà, en tot cas, aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l’aprenentatge, sense que hi hagi obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.

A qui li correspon pagar la cotització a la Seguretat Social?

El compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social correspon:

TIPUS OBLIGACIÓ DE COTITZAR
Pràctiques i programes formatius remunerats A qui correspongui d’acord amb la normativa aplicable en cada cas
Pràctiques i programes formatius no remunerats Empresa, institució o entitat en què es desenvolupin aquells

Excepció: Llevat que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la seva realització es disposi que aquestes obligacions correspondran al centre educatiu en el qual els alumnes cursin els seus estudis.

Des de quan és obligatori cotitzar a la Seguretat Social?

El que preveu aquesta disposició és aplicable a les persones la participació en programes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques, de caràcter no remunerat, comenci a partir del dia primer del mes següent al de l’entrada en vigor de la norma reglamentària de desenvolupament.

I què passa amb els contractes celebrats amb anterioritat?

A aquests efectes, els contractes vigents a la data d’entrada en vigor d’aquesta norma, així com les seves pròrrogues, es regiran a aquests efectes per la normativa a l’empara es van concertar els contractes inicials.

Els estudiants en pràctiques a partir de 2019, cotitzen a la Seguretat Social
Tagged on:                     
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad