ALGUNES DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES ECONÒMICS I SOCIALS PROVOCATS PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19 (BOIB 15-05-2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Les mesures que busquen impulsar l’activitat econòmica i la simplificació administrativa, per a facilitar l’activitat empresarial a les Illes Balears i contrarestar els efectes de la desacceleració econòmica produïda per la crisi provocada per la covid-19, entre altres són:

* La supressió o la reducció dels tràmits administratius exigibles a les empreses i als professionals per a iniciar una activitat econòmica. L’agilitació i simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Comunitat Autònoma, dels Consell insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.

A més del Règim general, es regula un Règim excepcional de declaració responsable per a determinades obres i instal·lacions a executar en sòl urbà, al qual poden acollir-se els actes subjectes a llicència urbanística segons l’article 146 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears, sempre que s’executin en edificacions i instal·lacions existents en sòl urbà que siguin conformes amb l’ordenació urbanística.

Aquest règim excepcional de declaració responsable no és aplicable:

  1. a) A les obres, actes i instal·lacions prevists en l’article 11.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, o altres obres que una normativa sectorial estatal sotmeti al règim de llicència prèvia.
  2. b) A la zona de servitud de protecció de costa.
  3. c) Als edificis en situació de fora d’ordenació.
  4. d) A la demolició total de les construccions i edificacions.
  5. e) A les obres o intervencions que es realitzin en edificis o construccions que siguin béns d’interès cultural o catalogats.

 

Per a acollir-se al règim excepcional previst en aquest article, les obres de reforma integral han de millorar l’eficiència energètica de les construccions i instal·lacions i incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua.

La declaració responsable faculta per a realitzar l’actuació urbanística pretesa en la sol·licitud, sempre que s’acompanyi amb la documentació requerida en cada cas, i sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior que corresponguin.

La declaració responsable s’ha de presentar amb una antelació mínima, respecte de la data en què es pretén iniciar la realització de l’acte, de quinze dies naturals.

En tot cas, l’execució de les obres o instal·lacions s’ha d’iniciar en el termini màxim de quatre mesos des de la presentació de la declaració responsable a l’ajuntament.

En cas contrari, la declaració responsable perd la vigència i és necessari presentar una nova, sempre que sigui abans del 31 de desembre de 2021, o sol·licitar i obtenir una llicència urbanística, si és a partir de l’1 de gener de 2022.

La declaració responsable ha de fixar el termini per a l’execució de l’actuació, que en cap cas no serà superior a dos anys. Aquest termini es pot prorrogar en els mateixos termes previstos per a les llicències. El començament de qualsevol obra o instal·lació a l’empara de la declaració responsable s’ha de comunicar a l’ajuntament.

La declaració responsable subscrita per la persona promotora i dirigida a l’ajuntament corresponent es presentarà juntament amb un projecte tècnic dels quals preveu l’article 152.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears, inclourà una motivació expressa de no incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia, i

Les actuacions que, podent-se acollir al règim excepcional d’aquest article, es duguin a terme sense haver presentat declaració responsable, o que excedeixin les declarades, es consideraran com a actuacions sense llicència amb caràcter general, i se’ls aplicarà el mateix règim de protecció de la legalitat i sancionador que a les obres i usos sense llicència.

Incentius per a la millora dels establiments turístics

Les sol·licituds de modernització en els termes d’aquest article que presentin els establiments turístics legalment existents d’allotjament, turístic-residencials, de restauració, entreteniment, esbarjo, esportiu, cultural o lúdic, abans del 31 de desembre de 2021 i que tinguin per objecte la millora dels serveis i les instal·lacions en els termes dels paràgrafs següents, així qualificades per l’administració turística competent, mitjançant un informe previ preceptiu per a poder obtenir la llicència municipal d’obres o presentar la declaració responsable, si escau, queden excepcionalment excloses del compliment dels paràmetres de planejament territorial, urbanístics i turístics que impedeixin la seva execució.

Es pot aplicar aquest article sempre que les sol·licituds de modernització i el corresponent projecte tinguin entitat i rellevància suficient per a reduir l’estacionalitat, la cerca o consolidació de nous segments de mercat o la millora dels serveis turístics complementaris.

Excepció de limitacions temporals estivals per a obres Durant el 2020: tot tipus d’obres d’edificació, modificació, reparació i enderrocaments estaran exemptes de les limitacions temporals estivals relatives a la temporada turística que estiguin vigents en qualsevol normativa autonòmica, insular o municipal.

Suspensió temporal del requisit d’acreditació del dipòsit de fiança de contractes de lloguer d’habitatge habitual per a la sol·licitud d’ajudes públiques al lloguer

S’eximeix als arrendataris de l’exigència d’acreditació del dipòsit de fiança a què fa referència l’article 59 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, en les sol·licituds d’ajudes al lloguer convocades a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei i fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta suspensió no eximeix de l’obligació dels arrendadors de dipositar les fiances de contractes de lloguer d’habitatge, l’incompliment del qual constitueix una infracció administrativa tipificada en la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’Habitatge de les Illes Balears.

Règim especial de concessió de subvencions i altres ajudes:

Aquest règim especial té vigència fins al dia 31 de maig de 2021, data a partir de la qual no es poden aprovar bases reguladores ni iniciar procediments de concessió de subvencions a l’empara d’aquest capítol, que sí que és aplicable, no obstant això i si escau, a les actuacions dels procediments en tramitació que s’hagin iniciat amb anterioritat a aquesta data.

Beneficis fiscals aplicables a taxes portuàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Supressió de l’ingrés a compte al règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears Per a l’exercici fiscal de 2020, el percentatge a què es refereix l’apartat 4 de l’article 31 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei de l’Impost sobre Estades Turístiques i de Mesures d’Impuls del Turisme Sostenible, queda fixat en un 0%, sense perjudici de l’obligació de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació de la quota que es meriti al llarg de tot l’exercici de 2020, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 30 del mateix decret.

Bonificació de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar Per a l’exercici fiscal de 2020, s’estableix una bonificació del 75% en el pagament dels rebuts de la fracció corresponent al segon trimestre de l’any de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar a què es refereix la lletra b) de l’article 96.1 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Règim aplicable a les donacions que es facin per a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID19. Les donacions dineràries que es facin per a contribuir a pal·liar la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 s’hauran d’ingressar en la tresoreria de la Comunitat Autònoma, per mitjà del model d’ingrés corresponent, i s’entenen acceptades tàcitament, des del mateix moment de l’ingrés

Es prohibeixen en els establiments turístics els autodispensadores de begudes alcohòliques. Els dispensadors de begudes alcohòliques que pugui haver-hi en els establiments hauran de ser utilitzats únicament pel personal propi de l’establiment, excepte en menjadors, que poden ser utilitzats pels clients durant horaris de menjar i sopar, que s’ha de garantir amb la supervisió de personal de menjador.

ALGUNES DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES ECONÒMICS I SOCIALS PROVOCATS PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19 (BOIB 15-05-2020)