AJUDES PER A PROJECTES D’INICIACIÓ O CONSOLIDACIÓ DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE LES ILLES BALEARS AFECTADES PEL COVID-19 (BOIB 24/9/2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 15 d’octubre del 2020.


Beneficiaris

Les empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms, emprenedors, les microempreses, així com les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d’ara endavant, pimes), que exerceixen una activitat de comerç, de serveis o industrial i que estiguin constituïdes prèviament en la data de publicació d’aquesta convocatòria, que vulguin iniciar-se o consolidar-se com a empresa en l’àmbit internacional.

 

Despeses subvencionables:

A) Despeses relacionades amb la reactivació i posada en marxa del pla d’internacionalització a càrrec d’un tècnic expert en comerç exterior d’una empresa externa, de l’empresa a causa de la parada causa per la crisi sanitària del COVID-19.

B) Despeses relacionades directament amb la reactivació i posada en funcionament del pla de màrqueting internacional i TIC aplicades a la internacionalització, una vegada reiniciada l’activitat paralitzada a causa de la crisi sanitària del COVID-19, en concret:
Publicitat en mitjans estrangers.
Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i en mercats electrònics internacionals, sempre que estigui vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d’internacionalització.
Serveis corresponents a l’elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i conjunt de cartells diversos, realitzats en diferents idiomes i dirigits específicament a la promoció en mercats exteriors.
Campanyes SEM de màrqueting en línia internacional.
Despeses dirigides a fomentar o assegurar els canals digitals, en concret l’adaptació i implantació de noves eines tecnològiques en matèria d’internacionalització (TIC aplicat a la internacionalització).
Adaptació de la web a la venda online, en concret: el ecommerce internacional, marketplaces, contractació de màrqueting digital en diferents mercats, canvi d’idioma de la pàgina web.
Contractació de serveis externs per a l’adaptació del CRM i altres eines de gestió per al seguiment i contractació de campanyes de fidelització i captació en els mercats internacionals.

C) Serveis relacionats amb el procés de registre de marca comunitària o en països fora de la Unió Europea, per a guanyar competitivitat en mercats exteriors i pal·liar els efectes provocats pel COVID-19. No es consideren elegibles les taxes.

D) Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre dels serveis o productes necessaris per a la seva comercialització als països fora de la Unió Europea, quan així ho exigeixi la normativa d’aquests països, i per a guanyar competitivitat en mercats exteriors i així pal·liar els efectes provocats pel COVID-19. No es consideren elegibles les taxes.

E) Despeses de personal: salari brut del personal tècnic en comerç exterior que executi el pla de promoció internacional de l’empresa o del tècnic enginyer d’adaptació del producte al mercat internacional objecte d’aquest projecte; s’acceptarà un màxim d’un contracte per empresa beneficiària.
En aquest cas, s’haurà d’especificar si l’empresa ha aprovat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació al treballador o treballadora de la qual se sol·licita la subvenció del seu salari. Els mesos afectats pel ERTE no el seu subvencionables.
A l’efecte d’aquesta convocatòria es considera tècnic en comerç exterior qui acrediti la seva formació o experiència en matèria d’internacionalització, mitjançant certificat de realització d’un curs en matèria d’internacionalització o amb un certificat de l’empresa que indiqui que desenvolupa aquestes funcions dins de l’empresa, i a més es trobi contractat de manera indefinida per l’empresa. Aquest
certificat no el pot emetre el propi treballador.
Quant al salari brut tècnic enginyer d’adaptació del producte al mercat internacional objecte d’aquest projecte, només es podrà considerar com a despesa elegible un 20% del salari brut mensual. Per a justificar les seves funcions, s’haurà d’aportar un certificat signat pel responsable de l’empresa que indiqui quines són les seves funcions fent una referència a la normativa que exigeix aquesta adaptació, i
a més haurà de trobar-se contractat de manera indefinida per l’empresa.

F) Despeses de promoció, relacionades amb accions de promoció en mercats exteriors: participació en fires, sales d’exposicions, trobades empresarials, viatges de prospecció, material de difusió i promoció, i missions inverses, quan aquestes accions s’hagin realitzat abans de la crisi sanitària del COVID-19 i per tant, s’hagin pogut dur a terme.
En el cas d’accions realitzades una vegada reiniciada l’activitat empresarial per a la paralització causada pel COVID-19 i que s’hagin realitzat per l’empresa sol·licitant amb l’objectiu de millor la seva competitivitat en mercats exteriors.
En el cas de despeses realitzades i accions ajornades greument afectades o cancel·lades, s’aplicable l’establert en el punt següent.
Quant a les despeses de desplaçament (vols, vehicles de lloguer, tren…) i allotjament es finançaran mitjançant bosses de viatges. Es consideren bosses de viatge les despeses de transport i allotjament d’una de les persones que participin en l’acció.
Només es proporcionarà una bossa de viatge per empresa i acció de promoció d’un màxim de 600 euros per acció realitzada a Europa, i fins a 1.200 euros per acció realitzada fora d’Europa. Com a màxim, cada empresa podrà rebre un màxim de dues bosses de viatge per tot el projecte subvencionat.

G) Despeses de promoció, relacionades amb accions de promoció en mercats exteriors, que hagin realitzat les empreses i no siguin recuperables, quan hagin estat cancel·lades, greument afectades o ajornades a causa de la paralització de l’activitat ocasionada per a la crisi sanitària del COVID-19.
Despeses no recuperables de pagament avançats de: quotes de participació en fires, sales d’exposicions, trobades empresarials, viatges de prospecció, material de difusió i promoció, i missions inverses.
Aquestes despeses poden ser, com a màxim, d’un import de 3.000 euros, i la seva justificació es realitzarà segons el model de declaració responsable disponible en el model de sol·licitud .
Si les despeses el seu superiors als 3.000 euros s’han de justificar segons el punt 6.2 d’aquesta convocatòria, i en tot cas, se subvencionarà un màxim de 3.000 euros per aquestes despeses.
En el cas que les accions hagin estat ajornades, és necessari a més, que l’empresa justifiqui motivadament la impossibilitat d’acudir a l’acció en la nova data d’ajornament.
Per a la comprovació o control posterior, és necessari que l’empresa present, juntament amb les factures, el justificant de pagament, la documentació acreditativa de la cancel·lació o afectació de la fira per part de l’organitzar d’aquesta, la comunicació de la part retornada de la despesa per part del proveïdor de la factura, on consti: l’import retornat, i finalment, un extracte bancari on consti el pagament de l’import retornar del proveïdor a l’empresa sol·licitant.

H) Despeses relacionades amb la contractació de serveis de consultoria o gestió d’exportacions en els mercats exteriors: per a concertar agendes de reunions, per a realitzar estudis de mercats i altres activitats relacionades tendents a reactivar l’activitat de l’empresa així com millor la seva competitivitat i reinici del projecte d’internacionalització paralitzada a causa de la parada obligatòria de l’activitat causada per la crisi sanitària del COVID-19.

I) Adaptació del producte a les mesures de seguretat i higiene derivades del COVID-19, per a la seva internacionalització. Aquestes despeses poden ser, com a màxim, d’un import de 3.000€, i la seva justificació es realitzarà segons el model de declaració responsable disponible en el model de sol·licitud.

J) Procés d’adaptació de l’empresa a les exigències dels protocols COVID-19, específicament per a l’adaptació de la logística, embalatge i traçabilitat del producte, per a la seva internacionalització. Aquestes despeses poden ser, com a màxim, d’un import de 3.000€, i la seva justificació es realitzarà segons el model de declaració responsable disponible en el model de sol·licitud.
Aquestes despeses poden ser, com a màxim, d’un import de 3.000€, i la seva justificació es realitzarà segons el model de declaració responsable disponible en el model de sol·licitud.

No són objecte de subvenció les despeses següents:
a.Les despeses de publicitat sobre petits objectes (marxandatge: bolígrafs, clauers, samarretes, bosses) i de material d’oficina que no estigui relacionat directament amb la fira o l’exposició.
b.Els serveis de consultoria en activitats permanents o periòdiques relacionats amb les despeses d’explotació normals de l’empresa, com els serveis rutinaris d’assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat.
c.Les normes ISO i aquelles actuacions que corresponguin a l’activitat ordinària de l’empresa beneficiària.
d.Les despeses derivades de les mostres i mostraris, i les accions de promoció que es facin en territori nacional.
e.Les dietes, les despeses de duana, el material promocional, els regals promocionals i els de servei d’àpats.
f.Taxes i impostos.
Totes les despeses imputables a la convocatòria d’ajudes han d’estar emmarcats dins del projecte d’internacionalització

 

Quantia de les ajudes

A. Pels projectes d’iniciació a la internacionalització, se subvenciona el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 10.000 euros per projecte.

B. Pels projectes de consolidació a la internacionalització, se subvenciona el 50% del cost elegible presentat, amb un màxim de 20.000 euros per projecte.

AJUDES PER A PROJECTES D’INICIACIÓ O CONSOLIDACIÓ DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE LES ILLES BALEARS AFECTADES PEL COVID-19 (BOIB 24/9/2020)