En l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, s’han d’aplicar les mesures de prevenció temporals i excepcionals següents:

LIMITACIONS DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES EN HORARI NOCTURN S’ESTABLEIX, PER A l’ILLA D’EIVISSA, ENTRE LES 22.00 HORES I LES 06.00 HORES.

Per consegüent, estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques durant aquest horari.

S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, degudament justificats, següents:

Desplaçament per a assistència sanitària d’urgència i per a anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui a la més pròxima al domicili o al centre sanitari al qual s’ha acudit, així com per a assistència veterinària urgent.

Desplaçament de treballadors i els seus representants per a anar o tornar del centre de treball en els casos en els quals el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’inclouen els desplaçaments de professionals o voluntaris degudament acreditats per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

Cura de persones majors, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat en l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.

Actuacions urgents davant òrgans judicials o dependències policials. Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.

Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada. En aquest sentit, es considera situació de necessitat justificada el desplaçament des d’o cap al port o l’aeroport, en cas que la circulació derivi directament de l’arribada o la sortida del vaixell o de l’avió, com també el retorn al lloc de residència provinent d’un centre educatiu amb horari nocturn o de la sortida d’una activitat cultural.

 

AFORAMENT DELS ESTABLIMENTS, LOCALS COMERCIALS I SERVEIS OBERTS Al PÚBLICO

─ Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s’estableixin expressament condicions d’aforament en aquest decret no pot superar el 50% de l’aforament autoritzat o establert, sempre que el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears el 19 de juny de 2020 i modificat mitjançant successives resolucions de la consellera de Salut i Consum no estableixi expressament un aforament màxim inferior en aquest.

─ Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

─ S’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

 

REUNIONS O TROBADES

─ Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou les noces i altres celebracions socials i la pràctica esportiva no federada.

─ No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

─ En les vetlles i enterraments poden participar un màxim de 15 persones.

─ En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

─ No poden participar persones que tinguin símptomes de la COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

─ Durant aquests tipus d’activitats s’ha de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de la màscara quan escaigui.

─ Es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència. Establiments de restauració

 

─ Es prohibeix el SERVEI DE RESTAURACIÓ en espais interiors, excepte per a l’activitat de menjar per a portar (take away). En espais exteriors, els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar-cafeteria han de limitar l’aforament al 50%. La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig. Els treballadors dels establiments han de portar màscara en tot moment i els clients només poden prescindir d’ella durant el temps indispensable per a la consumició de menjar o de begudes. ─ L’ocupació màxima és de sis persones per taula o agrupació de taules. ─ Tots els establiments de restauració (restaurants i bars-cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h. ─ No es permet el consum en la barra.

ACTIVITATS EN ACADÈMIES, AUTOESCOLES I CENTRES PRIVATS D’ENSENYAMENTS NO REGLATS I CENTRES DE FORMACIÓ

─ L’activitat que es dugui a terme en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació no inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 9 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es pot impartir de manera presencial sempre que no superi un aforament del 50% respecte del màxim permès. ─ Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de sis persones i s’han d’establir les mesures necessàries per a mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

MESURES DE PREVENCIÓ I D’HIGIENE

─ S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. Especialment, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.

─ És obligatori complir en tot moment la mesura de manteniment de la distància de seguretat interpersonal com a mínim d’un metre i mig entre persones no convivents, així com l’ús de la màscara, d’acord amb el que estableix el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020.

 

Les mesures que conté aquest decret són aplicables a totes les persones que es trobin a l’illa d’Eivissa i circulin per ella, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic situat en aquest territori.

En tot el que no preveu aquest decret i en el que sigui compatible, s’han d’aplicar, en l’àmbit territorial afectat per aquest decret, les mesures que, amb caràcter general, estableix el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, com també les contingudes en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears el 19 de juny de 2020 i modificat mitjançant successives resolucions de la consellera de Salut i Consum.

Els incompliments individualitzats del que disposa aquest decret poden ser constitutius d’una infracció administrativa.

AQUEST DECRET PRODUEIX EFECTES A partir de les 22.00 HORES DEL 30 D’OCTUBRE DE 2020 I MANTÉ LA SEVA EFICÀCIA DURANT QUINZE DIES.

CANVIS EN LES MESURES TEMPORALS I EXCEPCIONALS PER RAÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 EN L’ILLA D’EIVISSA, A l’EMPARA DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA (BOIB 29-10-2020)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad