COVID – DECLARACIÓ ESTAT D’ALARMA (BOE 25/10/2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

La declaració d’estat d’alarma afecta a tot el territori nacional

Durada. L’estat d’alarma declarat pel present reial decret finalitzarà a les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que puguin establir-se.

*Limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn:

 1. Durant el període comprès entre les 23.00 i les 6.00 hores, les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats:
 2. a) Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
 3. b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 4. c) Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.
 5. d) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 6. e) Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.
 7. f) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 8. g) Per causa de força major o situació de necessitat.
 9. h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 10. i) Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulti necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.
 11. L’autoritat competent delegada corresponent podrà determinar, en el seu àmbit territorial, que l’hora de començament de la limitació prevista en aquest article sigui entre les 22.00 i les 00.00 hores i l’hora de finalització d’aquesta limitació sigui entre les 5.00 i les 7.00 hores.

* Limitació de l’entrada i sortida en les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d’autonomia:

 1. Es restringeix l’entrada i sortida de persones del territori de cada comunitat autònoma i de cada ciutat amb Estatut d’autonomia excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels següents motius:
 2. a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 4. c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 5. d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 6. e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 7. f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
 8. g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
 9. h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables. i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 10. j) Per causa de força major o situació de necessitat.
 11. k) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 12. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat anterior, l’autoritat competent delegada que correspongui podrà, addicionalment, limitar l’entrada i sortida de persones en àmbits territorials de caràcter geogràficament inferior a la comunitat autònoma i ciutat amb Estatut d’autonomia, amb les excepcions previstes en l’apartat anterior.
 13. No estarà sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit a través dels àmbits territorials en què resultin d’aplicació les limitacions previstes en aquest article.

* Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats.

 1. La permanència de grups de persones en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, quedarà condicionada al fet que no se superi el número màxim de sis persones, tret que es tracti de convivents i sense perjudici de les excepcions que s’estableixin en relació a dependències, instal·lacions i establiments oberts al públic. La permanència de grups de persones en espais d’ús privat quedarà condicionada al fet que no se superi el número màxim de sis persones, tret que es tracti de convivents. En el cas de les agrupacions en què s’incloguin tant persones convivents com persones no convivents, el número màxim a què es refereix el paràgraf anterior serà de sis persones.
 2. L’autoritat competent delegada corresponent podrà determinar, en el seu àmbit territorial, a la vista de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, que el número màxim a què es refereix l’apartat anterior sigui inferior a sis persones, tret que es tracti de convivents. Així mateix, d’acord amb el que es preveu en l’article 10, les autoritats competents delegades podran, en el seu àmbit territorial, establir excepcions respecte a persones menors o dependents, així com qualsevol altra flexibilització de la limitació prevista en aquest article.
 3. Les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions realitzades en exercici del dret fonamental regulat en la Constitució podran limitar-se, condicionar-se o prohibir-se quan en la prèvia comunicació presentada pels promotors no quedi garantida la distància personal necessària per a impedir els contagis.
 4. No estaran incloses en la limitació prevista en aquest article les activitats laborals i institucionals ni aquelles per a les quals s’estableixin mesures específiques en la normativa aplicable.

* Limitació a la permanència de persones en llocs de culte.

Es limita la permanència de persones en llocs de culte mitjançant la fixació, per part de l’autoritat competent delegada corresponent, d’aforaments per a les reunions, celebracions i trobades religioses, atès el risc de transmissió que pogués resultar de les trobades col·lectives. Aquesta limitació no podrà afectar en cap cas a l’exercici privat i individual de la llibertat religiosa.

* Eficàcia de les limitacions.

 1. Les mesures previstes seran eficaces en el territori de cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d’autonomia quan l’autoritat competent delegada respectiva ho determini, a la vista de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat

L’eficàcia de la mesura no podrà ser inferior a set dies naturals.

Sense perjudici de l’anterior, en el cas que aquesta mesura afecti un territori amb frontera terrestre amb un tercer Estat, l’autoritat competent delegada el comunicarà amb caràcter previ al Ministeri de l’Interior i al Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.

 1. La mesura prevista serà eficaç en tot el territori nacional en el moment de l’entrada en vigor d’aquest reial decret. L’eficàcia de la mesura no podrà ser inferior a set dies naturals.

* Flexibilització i suspensió de les limitacions.

L’autoritat competent delegada en cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d’autonomia podrà, en el seu àmbit territorial, a la vista de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d’acord amb el que es preveu en l’article 13, modular, flexibilitzar i suspendre l’aplicació de les mesures previstes

COVID – DECLARACIÓ ESTAT D’ALARMA (BOE 25/10/2020)