COVID: ES PRORROGUEN LES MESURES ADOPTADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 9 D’OCTUBRE DE 2020, I S’ESTABLEIXEN LIMITACIONS ESPECÍFIQUES PER A LES ILLES D’EIVISSA (BOIB 24/10/2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

1. Prorrogar, per un període de quinze dies, les mesures contingudes en la resolució de la consellera de Salut i Consum de 9 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant resolució de 25 de setembre 2020, es modifiquen mesures concretes.

2. Afegir tres nous paràgrafs referits a mesures relatives als serveis socials, amb la següent redacció:

En els centres de serveis socials de tipus residencial o habitatge supervisat amb un o més casos actius o en estudi de COVID-19 es permet de manera excepcional la visita a persones que sofreixin una malaltia crònica avançada i que, per la seva situació, presentin una deterioració psicoemocional significativa que justifiquin el seu acompanyament.

La durada de la visita serà la mateixa que estigués establerta en el cas que el centre no tingués les visites restringides.

Es permeten també en aquests centres, de manera excepcional, les visites relacionades amb l’acompanyament al final de la vida. En aquest cas, es permet la presència contínua d’un familiar acompanyant al resident. En aquestes visites s’aplicaran mesures de màxima prevenció, en el marc de les instruccions de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

  1. Establir, per a l’illa d’Eivissa i per un període inicial de quinze dies, les següents limitacions:

3.1. RELACIONADES AMB L’ÀMBIT SOCIAL I FAMILIAR

Es reduirà a 6 el nombre màxim de persones en les trobades socials i familiars, excepte en el cas de persones convivents, on no s’aplica aquesta limitació.

Es recomana posposar celebracions nupcials i similars. Els aforaments màxims permesos per a celebracions nupcials i altres celebracions oficials similars (comunions, batejos, etc.) seran de 25 persones a l’interior i de 50 en l’exterior. Qualsevol altra celebració privada estarà afectada per les limitacions establertes en el primer paràgraf d’aquest epígraf. L’aforament màxim dels llocs de culte serà del 30%.

Es recomana no cantar.

Es recomana no realitzar celebracions socials en l’àmbit laboral, especialment si van acompanyades del consum d’aliments i/o begudes.

En tot cas, de celebrar-se, quedaran sotmeses al límit màxim de 6 persones.

 

3.2. RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ I COMERCIAL

Queda prohibit l’ús de les barres en tots els establiments de restauració.

L’aforament dels espais comuns dels centres comercials es redueix al 50%.

El nombre màxim de persones per taula serà de sis.

En els establiments comercials es prohibeix la venda d’alcohol a partir de les 22.00 hores. És obligatori que figuri l’aforament màxim del local en nombre de persones a l’entrada dels establiments comercials i de restauració.

 

3.3. RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT ESPORTIVA

Es redueix l’aforament màxim de les sales de musculació, de les sales per a activitats dirigides i dels vestuaris de les instal·lacions esportives al 30% de la seva capacitat màxima calculada segons el que s’estableix en el punt 2 de l’apartat VII del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. Les activitats grupals dirigides en aquests espais tancats no podran superar, en cap cas, les quinze persones. Les sales en les quals es realitza activitat esportiva en les instal·lacions esportives hauran d’estar convenientment ventilades.

 

  1. Disposar que les mesures contingudes en la present resolució faran efecte a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (24/10/2020), excepte les limitacions dels aforaments per a celebracions nupcials i altres celebracions oficials similars, que produiran efectes a partir del dia 1 de novembre.
COVID: ES PRORROGUEN LES MESURES ADOPTADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 9 D’OCTUBRE DE 2020, I S’ESTABLEIXEN LIMITACIONS ESPECÍFIQUES PER A LES ILLES D’EIVISSA (BOIB 24/10/2020)