COVID – MESURES A ILLES BALEARS A CONSEQÜÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA (BOIB 26/10/2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

LIMITACIONS DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES EN HORARI NOCTURN

S’estableix entre les 24.00 hores i les 06.00 hores, en tot el territori de les Illes Balears.

Conseqüentment, estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques durant aquest horari.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, degudament justificats:

Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per a anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui a la més pròxima al domicili o al centre sanitari al qual s’ha acudit, així com per assistència veterinària urgent.

Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per a anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’inclouen els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

Cura de persones majors, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat en l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
Actuacions urgents davant òrgans judicials o dependències policials. Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.

Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada. En aquest sentit, es considera situació de necessitat justificada el desplaçament des d’o cap al port o l’aeroport, en el cas que la circulació derivi directament de la sortida o arribada del vaixell o de l’avió.

 

L’horari d’obertura i tancament al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades, en cas que no estigui establert o no sigui coherent amb la limitació establerta en aquest article, s’haurà d’adaptar de tal manera que les persones usuàries o participants puguin complir amb aquesta.

 

LIMITACIONS DE LA PERMANÈNCIA DE GRUPS DE PERSONES EN ESPAIS

PÚBLICS I PRIVATS

 

  1. En tot el territori de les illes de Mallorca i d’EIVISSA , les reunions socials i familiars que impliquin la permanència de grups de persones en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, queda condicionada al fet que no se superi el número màxim de sis persones, tret que es tracti de convivents i sense perjudici de les excepcions que s’estableixen en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada pel COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, en relació amb activitats específiques o en dependències, instal·lacions i establiments oberts al públic.
  2. Les reunions familiars i socials que impliquin la permanència de grups de persones en espais d’ús privat queden condicionades al fet que no se superi el número màxim de sis persones, tret que es tracti de convivents.
  3. En el cas de les agrupacions en què s’incloguin tant persones convivents com persones no convivents, en tot el territori de les illes de Mallorca i d’Eivissa, el número màxim a què es refereix el paràgraf anterior és de sis persones.
  4. Per a les illes de Menorca i FORMENTERA, es mantenen vigents les limitacions establertes específicament per a reunions socials i familiars en aquestes illes, mitjançant les Resolucions de la Consellera de Salut, dels dies 9 i 23 d’octubre, respectivament.
  5. Les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions realitzades en exercici del dret fonamental regulat en l’article 21 de la Constitució es poden limitar, condicionar o prohibir quan en la comunicació prèvia presentada pels promotors no quedi garantida la distància personal necessària per a impedir els contagis.
  6. No estan incloses en les limitacions previstes en aquest article les activitats laborals i institucionals ni aquelles per a les quals s’estableixin mesures específiques en la normativa aplicable.

 

LIMITACIONS DE LA PERMANÈNCIA DE PERSONES EN LLOCS DE CULTE LES LIMITACIONS DE LA PERMANÈNCIA DE PERSONES EN LLOCS DE CULTE, EN EL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS

 

Són les establertes en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada pel COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat o les establertes específicament mitjançant Resolució de la consellera de Salut i Consum, ratificada per l’òrgan judicial corresponent.

 

Es mantenen en vigor i són aplicables en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les mesures que es contenen en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, com també les mesures establertes mitjançant Resolució de la consellera de Salut i Consum, que han estat ratificades pels òrgans judicials corresponents, en tot allò que no contradiguin l’establert en aquest Decret.

 

LIMITACIONS ESTABLERTES PER Al TERME MUNICIPAL D’EIVISSA

 

Es mantenen les limitacions establertes per al terme municipal d’Eivissa, mitjançant la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció del COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa i prorrogades mitjançant la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 23 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa, adoptades mitjançant la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020, excepte quant a les limitacions de les reunions familiars i socials que passen a un màxim de sis persones.

COVID – MESURES A ILLES BALEARS A CONSEQÜÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA (BOIB 26/10/2020)