El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, va introduir un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi, que ha entrat en vigor el 01 de gener d’aquest any 2023.

Es tracta d’una modificació important, ja que suposa el pas d’un sistema en el qual el treballador/a autònom/a triava la base que desitjava, a un en el qual la base de cotització vindrà determinada pels rendiments nets que el treballador obtingui. És a dir, totes les persones que treballin per compte propi cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets anuals, obtinguts en l’exercici de totes les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals.

A l’efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l’any natural, en l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb o sense personalitat jurídica, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests.

El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el que es preveu a les normes de l’IRPF.

De l’import resultant es deduirà un 7 per cent en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3 per cent:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25 per cent.
  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33 per cent.

 

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3 per cent, bastarà amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat establirà una taula general i una reduïda de bases de cotització que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual. En la següent taula es pot consultar aquests nous trams de rendiments, les seves corresponents bases de cotització i les quotes mínima i màxima a pagar dins del tram, per a 2023.

 

RENDIMENTS NETS 2023
RN MIN RN MAX BASI MIN BASE MAX QUOTA MIN QUOTA MAX
 

TAULA REDUÏDA

<670 751,63 849,66 234,50 265,09
670,00 900,00 849,67 900,00 265,09 280,80
900,00 1.166,70 898,69 1.166,70 280,39 364,01
 

 

 

 

 

TAULA GENERAL

 

 

 

 

1.166,70 1.300,00 950,98 1.300,00 296,70 405,60
1.300,00 1.500,00 960,78 1.500,00 299,76 468,00
1.500,00 1.700,00 960,78 1.700,00 299,76 530,40
1.700,00 1.850,00 1.013,07 1.850,00 316,07 577,20
1.850,00 2.030,00 1.029,41 2.030,00 321,17 633,36
2.030,00 2.330,00 1.045,75 2.330,00 326,27 726,96
2.330,00 2.760,00 1.078,43 2.760,00 336,47 861,12
2.760,00 3.190,00 1.143,79 3.190,00 356,86 995,28
3.190,00 3.620,00 1.209,15 3.620.00 377,25 1.129,44
3.620,00 4.050,00 1.274,51 4.050,00 397,64 1.263,60
4.050,00 6.000,00 1.372,55 4.495.50 428,23 1.402,59
6.000,00 1.633,99 4.495.50 509,80 1.402,59

 

Les quotes calculades porten incloses el nou percentatge de cotització denominat Mecanisme d’Equitat Intergeneracional del 0,6%.

A partir de l’1 de gener de 2023 els treballadors autònoms que ja estiguessin donats d’alta, hauran d’ajustar la seva base de cotització a la previsió de la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals. A Serra Mayans estem a la seva disposició per a realitzar totes les gestions en la Seguretat social en aquesta matèria.

Per als autònoms que es donin d’alta a partir d’aquesta data, se sol·licitarà aquesta informació en el procés d’alta que es realitzi en la Seguretat Social.

Els treballadors per compte propi que a 31/12/2022 vinguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria en raó dels seus rendiments estimats, podran mantenir en 2023 aquesta base de cotització, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior.

 

Possibilitat de canviar la base de cotització si canvien els rendiments

Si al llarg de l’any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada als mateixos amb un màxim de sis canvis a l’any. Aquesta modificació serà efectiva en les següents dates:

  • 1 de març de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre de 2023, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any 2024, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

 

 

Regularització de la cotització per la Seguretat Social

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l’any natural, l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Tarifa plana per a nous autònoms

Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial en el Règim d’autònoms podran sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. La sol·licitud es realitzarà en el moment de tramitar l’alta. En aquests 12 primers mesos de tarifa plana no s’aplicarà la regularització segons rendiment net.

Podran beneficiar-se d’aquestes condicions les persones autònomes que no hagin estat donades d’alta en els dos anys immediatament anteriors a la data d’efecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d’haver gaudit prèviament d’aquesta deducció.

Transcorregut aquests dotze primers mesos, podrà també aplicar-se una quota reduïda durant els següents dotze mesos, a aquells treballadors per compte propi que prevegin que els seus rendiments econòmics nets anuals, vagin a ser inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període i així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

A més, les persones autònomes amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, podran sol·licitar l’aplicació, en el moment de l’alta, d’una quota reduïda de 80 euros durant els primers 24 mesos.

Així mateix, finalitzat aquest període, si el seu rendiment net previst fos igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional, podran sol·licitar, a la Seguretat Social, l’aplicació d’aquesta quota reduïda durant els següents 36 mesos, per import de 160 euros.

Totes les sol·licituds d’ampliació hauran d’acompanyar-se d’una declaració relativa al fet que els rendiments nets que es preveuen obtenir seran inferiors al salari mínim professional vigent.

 

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 anessin beneficiaris de l’antiga tarifa plana, continuaran gaudint d’aquesta, fins que s’esgoti el període màxim establert, en les mateixes condicions.

 

Estem a la seva disposició per a gestionar tots els canvis pertinents en aquesta matèria.

Font: Web Seguretat Social.

LA NOVA COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS A PARTIR DE 01 DE GENER DE 2023
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad