MODIFICACIÓ TERMINI DE PAGAMENT ECOTAXA EXERCICI 2020 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, estableix, entre altres  mesures de caràcter tributari, la següent en relació a l’Impost sobre Estades Turístiques, ECOTAXA:

– Excepcionalment, l’autoliquidació anual corresponent a l’exercici fiscal de 2020 dels establiments turístics als quals resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva (model 710), s’ha de presentar i ingressar entre l’1 i el 31 de maig de 2021 (disposició transitòria segona).

MODIFICACIÓ TERMINI DE PAGAMENT ECOTAXA EXERCICI 2020