Molt resumidament els punts rellevants en els quals cal aprofundir són:

  • LÍMIT DELS  PAGAMENTS EN EFECTIU:

Es redueix, i passa el límit del pagament en efectiu de 2.500€ a 1.000€, en el supòsit d’operacions en el qual intervé un empresari o professional. Serà aplicable també a les operacions concertades amb anterioritat a l’establiment d’aquest nou límit.

  • NOUS RECÀRRECS PER PRESENTACIONS FORA DE TERMINI D’IMPOSTOS

Ara el recàrrec serà un percentatge igual a l’1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard. Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua una vegada transcorreguts 12 mesos des del terme del termini establert per a la presentació, el recàrrec serà del 15%. Fins a aquesta modificació els recàrrecs eren del 5%, 10% o 15% de la quantitat ingressada, si l’ingrés s’efectuava, respectivament, dins dels tres, sis o dotze mesos següents al final del termini de declaració, i del 20% si l’ingrés es realitza una vegada transcorreguts els dotze mesos indicats anteriorment.

  • AUGMENTA LA REDUCCIÓ DE LES SANCIONS PER CONFORMITAT D’ACTES:

S’estableix un nou percentatge de reducció del 40%, sent l’anterior només del 25%)

  • PROCEDIMENT SANCIONADOR GENERAL:

Els procediments sancionadors que s’iniciïn a conseqüència d’un procediment iniciat mitjançant declaració o d’un procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció no podran iniciar-se una vegada transcorregut el termini de sis mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la corresponent liquidació o resolució.

  • TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT:

Des de  la declaració de l’Estat d’Alarma Sanitària al març de 2020) fins al 30 de maig de 2020 van quedar suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària. No obstant això ara s’estableix que en el cas de terminis de prescripció, aquests sol resultaran aplicables a aquells terminis que  finalitzin abans del dia 1 de juliol de 2021.

  • ASSEGURAR QUE ELS PROGRAMES INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS QUE SUPORTIN ELS PROCESSOS COMPTABLES, DE FACTURACIÓ O DE GESTIÓ:

Important revisar-ho, ja que els programes de programari informàtic han de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos. Aparellat amb l’anterior s’estableix una NOVA INFRACCIÓ TRIBUTÀRIA PER FABRICACIÓ, PRODUCCIÓ, COMERCIALITZACIÓ I TINENÇA DE SISTEMES INFORMÀTICS:

Quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

1. Permetin portar dobles comptabilitats.
2. Permetin no reflectir, totalment o parcialment, l’anotació de transaccions realitzades;
3. Permetin registrar transaccions diferents a les anotacions realitzades;
4. Permetin alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable;
5. No compleixin amb les especificacions tècniques que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, així com la seva llegibilitat per part dels òrgans competents de l’Administració Tributària. Aquestes infraccions se sancionaran amb una quantitat pecuniària fixa de 150.000 euros, per cada exercici econòmic en el qual s’hagin produït vendes i per cada tipus diferent de sistema o programa informàtic o electrònic que sigui objecte de la infracció.També el fet que no se certifiquin, estant obligat a això per disposició reglamentària, els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats, es tractarà com una infracció que se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 1.000 euros per cada sistema o programa comercialitzat en el qual es produeixi la falta del certificat. La tinença d’aquesta mena de programari se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 50.000 euros per cada exercici

  • AUTORITZACIÓ JUDICIAL PER A l’ENTRADA EN EL DOMICILI DELS OBLIGATS TRIBUTARIS:

L’Administració Tributària deurà, per a efectuar un registre en un domicili, obtenir el consentiment d’aquell o l’oportuna autorització judicial, ja que  constitucionalment està protegit.

  • SUBSTITUCIÓ DEL VALOR REAL PEL VALOR DE REFERÈNCIA EN LES BASES IMPOSABLES DELS IMPOSTOS DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS, ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS I IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS:

Encara estant pendent de l’aprovació del desenvolupament reglamentari corresponent, s’introdueix un nou valor de referència, que substituirà el mètode actual que es basava en l’estimació per referència a valors cadastrals, multiplicats per índexs o coeficients. Procedirem a ampliar aquest canvi normatiu amb més detall donada la importància d’aquest.

  • CRIPTOMONEDAS:

Ara la normativa exigeix l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger havent de declarar aquestes operacions en la declaració de béns a l’estranger [Model 720] quan se superin els 50.000 euros.

Nova Llei Antifrau 11/2021, de 9 de juliol de 2021 (BOE 10/7/2021)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad