Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de reformes urgents del treball autònom BOE 25/10/2017 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Deductibilitat de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta a l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat en estimació directa.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018 en els següents termes:

I. Contribuents que afectin parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica.
En aquests casos, seran deduïbles les despeses de subministraments d’aquest habitatge entenent-se per tals com a aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet.
Tals despeses seran deduïbles en el percentatge que resulti d’aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.
II. Despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica.
Els contribuents podran deduir per a la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa les despeses de manutenció que compleixin els següents requisits:
• Ser despeses del propi contribuent.
• Realitzar-se en el desenvolupament de l’activitat econòmica.
• Produir-se en establiments de restauració i hostaleria.
• Hauran d’abonar-se utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

Aquestes despeses tindran com a límit màxim els imports establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció.

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de reformes urgents del treball autònom BOE 25/10/2017
Tagged on: