PROCEDIMENT EXCEPCIONAL I TEMPORAL, PER AlS EXERCICIS 2021 I 2022, PER A AJORNAMENTS I/O FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT DE DEUTES DE NATURALESA PÚBLICA (BOE 21/4/2021) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

S’ha aprovat un procediment excepcional i temporal, durant els exercicis 2021 i 2022, per a la concessió per les Delegacions d’Economia i Hisenda d’ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament i/o reemborsament d’ajudes o de préstecs concedits per l’Administració General de l’Estat, amb dispensa de garantia, amb les següents condicions:

• Les sol·licituds podran referir-se tant a deutes que es trobin en període voluntari de pagament, com a deutes que prèviament haguessin estat ajornades i/o fraccionades per les Delegacions d’Economia i Hisenda, sempre que no es trobin en període executiu de pagament.

• En el supòsit de reconsideracions d’ajornaments i/o fraccionaments previs, l’admissió a tràmit de la sol·licitud suspendrà automàticament el procediment de gestió recaptatòria dels deutes afectats amb efectes des de la presentació de la sol·licitud fins que dicti la corresponent resolució.

• La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de determinats documents:

   • Pla de viabilitat o de negoci
   • Informe d’auditor inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, quan la sol·licitud es refereixi a deutes que superin els 150.000 euros, o, de forma acumulada amb sol·licituds anteriors formulades a l’empara d’aquest reial decret llei, superin els 250.000 euros. d’aquest RD
   • Una memòria justificativa en la qual es motivi adequadament la dificultat d’atendre els deutes d’acord amb el venciment o el calendari de pagaments vigent, a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19;
   • Una certificació sobre els deutes tributaris i amb la Seguretat Social que manté el sol·licitant, expedida pels òrgans competents a sol·licitud de l’interessat, així com una declaració responsable del sol·licitant sobre els deutes per reintegraments i/o reemborsaments d’ajudes o préstecs amb les administracions públiques, diferents de les que formen part de la sol·licitud d’ajornament i/o fraccionament.
   • Per a aquells deutes que ja comptessin amb una garantia total o parcial, haurà d’aportar-se documentació signada pel garant que acrediti que l’operació ajornada i/o fraccionada continua estant garantida en els mateixos termes que el deute original.

La Delegació d’Economia i Hisenda competent, després de la verificació dels documents i requisits establerts en aquest article, podrà dictar resolució acordant l’ajornament i/o fraccionament amb dispensa de garantia.

PROCEDIMENT EXCEPCIONAL I TEMPORAL, PER AlS EXERCICIS 2021 I 2022, PER A AJORNAMENTS I/O FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT DE DEUTES DE NATURALESA PÚBLICA (BOE 21/4/2021)