ES CONCRETEN MÉS ELS REQUISITS I LES QUANTIES DE LES AJUDES DIRECTES PER A AUTÒNOMS I PIMES (BOE 21/4/2021) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

S’han modificat alguns aspectes del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, dels quals ja hem anat informant informat, ara us traslladem les últimes novetats sobre aquest tema publicades en el BOE de 21/4/2021, sent bàsicament que s’ha ampliat el marge de les comunitats autònomes per a incloure més sectors beneficiats en les ajudes del Covid-19

En concret, les modificacions incloses permetrà a les Comunitats Autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla que, dins de l’assignació establerta per a cadascuna d’elles, puguin incloure com a beneficiaris d’aquestes ajudes a altres sectors, addicionals als 95 recollits en l’Annex I del citat Reial decret llei, que s’hagin vist particularment afectats per la pandèmia.

Aquests 95 sectors es van establir aplicant criteris objectius, basats en l’efecte de la pandèmia en l’ús de cada sector. En concret, en el moment d’aprovació del Reial decret llei, en aquests sectors el 10% dels seus treballadors estaven protegits per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i, a més, no havien tornat a l’activitat almenys un 75% dels treballadors que van arribar a aquest en ERTO en el pitjor moment de la pandèmia, a l’abril de 2020.

Amb el canvi aprovat, es permet a les Comunitats Autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla ampliar el nombre d’empreses i autònoms que es podran beneficiar d’aquestes ajudes, ateses les especificitats del teixit productiu de cada regió i als efectes que sobri les seves empreses i treballadors autònoms hagin pogut tenir les mesures de contenció de la pandèmia establertes per cada regió.

Addicionalment, s’inclou la possibilitat que les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, de manera excepcional, puguin atorgar ajudes a empreses viables que hagin tingut un resultat negatiu en 2019.

Aquesta línia d’ajudes directes es canalitzarà a través de les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, i va destinada a autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia, els ingressos de la qual hagin caigut almenys un 30% respecte a 2019.

Aquestes ajudes tenen caràcter finalista i es poden emprar per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020, com a pagaments a proveïdors, subministraments, salaris, arrendaments o reducció del deute financer.

Els autònoms que tributen per estimació objectiva podran rebre fins a un màxim de 3.000 euros, i la resta d’autònoms i empreses entre 4.000 i 200.000 euros.

Les ajudes estan condicionades al manteniment de l’activitat fins al 30 de juny de 2022.

ES CONCRETEN MÉS ELS REQUISITS I LES QUANTIES DE LES AJUDES DIRECTES PER A AUTÒNOMS I PIMES (BOE 21/4/2021)