Es prorroga, per un termini de set dies naturals, a comptar a partir de les 22.00 hores del 24 d’octubre de 2020, les mesures contingudes en la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per a fer front a l’evolució desfavorable de l’epidèmia de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa, sense perjudici de la possibilitat de disposar la seva pròrroga si persisteixen les circumstàncies que les motiven.

 

Pel que de moment fins al 31/10/202, els recordem que se aplicaran les següents mesures de prevenció temporals i excepcionals:

 

Desplaçaments personals

* Es permet la circulació de persones residents dins del perímetre afectat, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, si bé es recomana que la població romangui en el seu domicili i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles.

* Així mateix, els contactes es limitaran, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.

 

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis

oberts al públic

* Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s’estableixin expressament condicions de capacitat en la present resolució no podrà superar el 50% de la capacitat autoritzada o establerta. Aquests aforaments, hauran d’estar

indicats de manera visible en els accessos dels locals.

Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tindran com a hora de tancament la legalment autoritzada, no podent superar-se en cap cas les 22.00 h.

* Els gimnasos i centres esportius de tota mena podran reprendre la seva activitat, si bé no poden superar el 25% de la capacitat autoritzada o establerta. Aquests aforaments, hauran d’estar indicats de manera visible en els accessos o recepcions dels locals.

S’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

 

Reunions i/o trobades

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de cinc persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de persones convivents. Aquesta prohibició inclou noces, celebracions socials de tota mena i la pràctica esportiva.

No es consideraran incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les vetlles podran participar un màxim de 15 persones.

* En les reunions que concentrin fins a cinc persones en espais públics no es permetrà el consum d’aliments ni begudes. No podran participar en elles persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Durant aquests tipus d’activitats es respectarà la distància mínima de seguretat interpersonal entre els no convivents i l’obligatorietat de l’ús de màscara en el seu cas.

Es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència.

 

Llocs de culte

Es permet l’activitat dels llocs de culte, si bé amb una limitació d’assistència del 25% de la capacitat màxima del centre de culte, en qualsevol mena d’acte litúrgic o religiós que se celebri en el centre.

La capacitat màxima de tots aquests centres estarà publicada en un lloc visible. Hauran de complir-se les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

 

Fires i festes populars

Es prohibeix la celebració de fires i festes populars, revetlles, sopars al fresc i altres esdeveniments populars, tant d’organització privada com municipal o insular.

 

ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

Els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar cafeteria limitaran l’aforament al vint-i-cinc per cent en espais interiors i al cinquanta per cent en espais exteriors.

* La disposició física de les taules o agrupacions de taules garantirà el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig. Els treballadors dels establiments portaran màscara en tot moment i els clients només podran prescindir de la mateixa durant el temps indispensable per a la consumició de menjar o begudes.

Aquests aforaments, hauran d’estar indicats de manera visible en els accessos dels locals i, si escau, a les seves terrasses.

L’ocupació màxima serà de cinc persones per taula o agrupació de taules.

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tindran com a hora de tancament la legalment autoritzada, no podent superar-se en cap cas les 22.00 h.

* No es permet el consum en barra.

 

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

L’activitat que es realitzi en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació no inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 9 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, podran impartir-se de manera presencial

sempre que no superi una capacitat del 50% respecte al màxim permès.

Les activitats que realitzin es limitaran a grups màxims de cinc persones i s’establiran les oportunes mesures per a mantenir la distància de seguretat interpersonal de metre i mig en les seves instal·lacions en tot moment.

 

Suspensió d’activitats

Se suspèn l’activitat dels següents establiments i espais:

– Gimnasos i centres esportius de tota mena.

– Parcs i jardins.

– Parcs infantils d’ús públic i locals d’oci infantil.

S’excepcionen d’aquesta suspensió els establiments i espais cedits per l’Ajuntament als centres docents i educatius per a desenvolupar activitats docents.

 

Mesures de prevenció i higiene

* Es respectaran les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de COVID-19. Especialment, s’aplicaran mesures estrictes d’higiene de mans, i s’assegurarà la correcta ventilació de locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de superfícies.

És obligatori complir en tot moment la mesura de manteniment de distància de seguretat interpersonal com a mínim de metre i mig entre persones no convivents, així com l’ús de màscara, conforme al que s’estableix en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020.

 

Altres

 

Aquestes mesures són aplicables a totes les persones que es trobin en el perímetre urbà definit en el punt primer i afectat per aquesta resolució i circulin per aquest, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic situat en aquest territori.

 

En tot el no contemplat en aquesta resolució i en el que sigui compatible, s’aplicaran, en l’àmbit territorial afectat per aquesta, les mesures que, amb caràcter general, s’estableixen en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears el 19 de juny de 2020.

 

Els incompliments individualitzats del que es disposa en aquesta resolució poden ser constitutius d’infracció administrativa.

PRORROGUEN LES MESURES TEMPORALS I EXCEPCIONALS PER RAÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 EN EL TERME MUNICIPAL D’EIVISSA (BOIB 24/10/2020)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad